ข้อควรรู้เกี่ยวกับ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

591
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ (Royal Thai Air Force Nursing College) เป็น สถาบันการศึกษาที่สังกัดในกรมแพทย์ทหารอากาศ ของกองทัพอากาศ มีหน้าที่คอยผลิตบุคลากรทางด้านพยาบาลที่มีคุณสมบัติตามความต้องการ และต้องมีความรู้ความสามารถที่จะทำหน้าที่พยาบาลได้ โดยจะมีผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ประวัติย่อของ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ นั้นมีชื่อที่ถูกเรียกในตอนแรกว่า “โรงเรียนจ่าอากาศพยาบาลหญิง” อยูาภายใต้สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2501 โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง เพื่อผลิตพยาบาลสำหรับการแก้ไขปัญหาขาดแคลนพยาบาลในกองทัพอากาศช่วงนั้น

ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 ได้ย้ายมาสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ และในปี พ.ศ. 2507 ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพยาบาลทหารอากาศ ก่อนที่ในปี พ.ศ. 2532 จะถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศที่รู้จักกันในทุกวันนี้

พันธกิจ วิสัยทัศน์ และ ปณิธาน ของ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

 • พันธกิจ
  • จะต้องผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรมนำความรู้และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณลักษณะทางทหารและมีอัตลักษณ์ “งามสง่า”
  • จะต้องผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน องค์ความรู้ทางการพยาบาลและการพยาบาลเวชศาสตร์การบิน
  • การบริการวิชาการแก่สังคม
  • ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  • บริหารจัดการองค์การแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิสัยทัศน์
  • การเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลทหารที่มีคุณภาพชั้นนำระดับประเทศภายในปี 2564
 • ปณิธาน
  • “วิชาการดี จริยธรรมเด่น เน้นวินัย ใฝ่พัฒนาสู่สากล”

นโยบาย วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

 • ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการศึกษา ควบคู่ไปกับกิจการนักศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหารว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2554 การปฏิรูประบบสุขภาพไทยที่พึงประสงค์ การพัฒนาสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกและเทคโนโลยี
 • ช่วยส่งเสริมการทำวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ เผยแพร่ในระดับชาติ นานาชาติ โดยจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านเวลาและงบประมาณให้เอื้อต่อการผลิตผลงาน
 • เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการของอาจารย์ โดยจะสนับสนุนบทบาทอาจารย์ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม
 • สนับสนุนอาจารย์ และนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในด้านของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • พัฒนาศักยภาพสถาบัน โดยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพิ่มจำนวนและสัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์สภาการพยาบาล เพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ ควบคู่กับดำเนินการด้านปัจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิรูประบบโครงสร้าง กลไกบริหารจัดการ ให้มีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะมุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว ควบคู่กับการพัฒนาสภาพแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
 • เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการและการเรียนรู้ของบุคลากรในสถาบัน
 • พัฒนาการบริหารจัดการด้านรายได้ การเงิน และทรัพย์สินของสถาบันอย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

 • เพื่อผลิตบุคลากรพยาบาลระดับต้นและระดับวิชาชีพให้มีคุณภาพ มีคุณสมบัติเพียบพร้อมทั้งทางด้านวิชาชีพการพยายาบาลและทางการทหาร ตามนโยบายกองทัพอากาศ
 • ช่วยให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่บุคลากรทางการพยาบาล รวมไปถึงการดำเนินการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ
 • เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ข้าราชการทหาร ครอบครัวและประชาชนทั่วไป
 • จัดและร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย เทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 • คอยบริหารจัดการตามแนวทางบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

 • ได้รับการรับรองหลักสูตรและสถาบันจากสภาการพยาบาล
 • ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก
  • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
  • สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) สังกัดกระทรวงกลาโหม