คุณสมบัติ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเข้าเรียนวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

1492
คุณสมบัติ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเข้าเรียนวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
คุณสมบัติ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเข้าเรียนวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

คุณสมบัติที่จำในการสมัครเข้าวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

 • จำเป็นต้องจบ ม.6 แผนวิทย์ – คณิต
 • เป็นชาย-หญิง สถานภาพโสด
 • เพศหญิงต้องสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร น้ำหนัก 40 – 65 กิโลกรัม
 • เพศชายจะต้องสูงไม่ต่ำกว่า 161 เซนติเมตร
 • หนักไม่น้อยกว่า 49 กิโลกรัม
 • ไม่มีรอยสักบนร่างกาย
 • มีอายุระหว่าง 17 – 22 ปี

*โดยหากผู้เรียนต้องการได้ยศเรืออากาศตรี จำเป็นที่จะต้องสมัครในส่วนทุนกองทัพอากาศ ซึ่งในแต่ละปีจะรับเพศหญิงจำนวน 30 คน เพศชายจำนวน 6 คน

สิทธิประโยชน์ของนักเรียนทุนกองทัพอากาศ

 • ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่จะได้รับเงินเดือนตามอัตรา ดังนี้
  • ชั้นปีที่ 1 เดือนละ 3,070 บาท
  • ชั้นปีที่ 2 เดือนละ 3,270 บาท
  • ชั้นปีที่ 3 เดือนละ 3,470 บาท
  • ชั้นปีที่ 4 เดือนละ 3,670 บาท
 • เบี้ยเลี้ยงที่จะได้รับประจำ วันละ 120 บาท
 • ได้รับเครื่องแบบ และอาภรณ์ภัณฑ์ ตามที่ราชการกำหนด
 • ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนเรียน
 • หลังจากสำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรยศ “เรืออากาศตรี”

สิทธิประโยชน์ของนักเรียนทุนส่วนตัว

 • ผู้เรียนจะได้รับสวัสดิการตามที่วิทยาลัยกำหนด
 • มีสิทธิได้รับการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ. และทุนจากองค์กรหรือมูลนิธิต่างๆ
 • จะได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี
 • เมื่อสำเร็จการศึกษาจะไม่มีข้อผูกพันกับกองทัพอากาศ

ค่าใช้จ่ายของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ (ทุนกองทัพอากาศ)

ค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนกองทัพอากาศ ชั้นปีที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 29,300 บาท โดยมีการแบ่งจ่าย 3 งวด ดังนี้

 • ชำระงวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ชำระในวันสัญญา จำนวนทั้งสิ้น 19,100 บาท
  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500 บาท
  • ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร 500 บาท
  • ค่าใช้จ่ายประกันอุบัติเหตุ 300 บาท
  • ค่าจัดหาเครื่องแบบเพิ่มเติม 5,000 บาท
  • ค่าประกอบเลี้ยงเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการศึกษา 1,500 บาท
  • ค่าบำรุงห้องสมุด 800 บาท
  • ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ 600 บาท
  • ค่าบำรุงสารสนเทศ 800 บาท
  • ค่าบำรุงกีฬา 400 บาท
  • ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการพักอาศัย 1,200 บาท
  • ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียน 3,000 บาท
  • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการฝึกศึกษานอกสถานที่และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 4,500 บาท
 • ชำระงวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ชำระภายในวันสัญญา จำนวนทั้งสิ้น 5,800 บาท
  • ค่าบำรุงห้องสมุด 800 บาท
  • ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ 600 บาท
  • ค่าบำรุงสารสนเทศ 800 บาท
  • ค่าบำรุงกีฬา 400 บาท
  • ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการพักอาศัย 1,200 บาท
  • ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียน 500 บาท
  • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการฝึกศึกษานอกสถานที่และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 1,500 บาท
 • ชำระงวดที่ 3 ภาคเรียนที่ 3 ชำระภายในวันสัญญาจำนวนทั้งสิ้น 4,400 บาท
  • ค่าบำรุงห้องสมุด 400 บาท
  • ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ 300 บาท
  • ค่าบำรุงสารสนเทศ 400 บาท
  • ค่าบำรุงกีฬา 200 บาท
  • ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการพักอาศัย 600 บาท
  • ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียน 2,000 บาท
  • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการฝึกศึกษานอกสถานที่และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 500 บาท

ส่วนค่าใช้จ่ายในชั้นปีที่ 2-4 ของทุนกองทัพจะอยู่ที่ประมาณ

 • ชั้นปีที่ 2 ทุนกองทัพอากาศ 17,000 บาท
 • ชั้นปีที่ 3 ทุนกองทัพอากาศ 17,000 บาท
 • ชั้นปีที่ 4 ทุนกองทัพอากาศ 16,000 บาท

ค่าใช้จ่ายของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ (ทุนส่วนตัว)

ค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนส่วนตัว ชั้นปีที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 103,300 บาท มีการแบ่งจ่าย 3 งวด ดังนี้

 • ชำระงวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ชำระในวันทำสัญญา จำนวนทั้งสิ้น 50,260 บาท
  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500 บาท
  • ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร 500 บาท
  • ค่าประกันอุบัติเหตุ 300 บาท
  • ค่าจัดหาเครื่องแบบเพิ่มเติม 13,000 บาท
  • ค่าประกอบเลี้ยงเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการศึกษา 1,500 บาท
  • ค่าบำรุงห้องสมุด 800 บาท
  • ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ 600 บาท
  • ค่าบำรุงสารสนเทศ 800 บาท
  • ค่าบำรุงกีฬา 400 บาท
  • ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการพักอาศัย 1,200 บาท
  • ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียน 3,000 บาท
  • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการฝึกศึกษานอกสถานที่และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 4,500 บาท
  • ค่าลงทะเบียน ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 20 หน่วยกิต 4,800 บาท
   • ภาคทฤษฎี หน่วยกิตละ 200 บาท จำนวน 16 หน่วยกิต
   • ภาคทดลอง หน่วยกิตละ 400 บาท จำนวน 4 หน่วยกิต
  • ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ ภาคเรียนที่ 1 18,360 บาท
 • ชำระงวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ชำระภายในวันสัญญา จำนวนทั้งสิ้น 38,920 บาท
  • ค่าจัดหาเครื่องแบบเพิ่มเติม 10,000 บาท
  • ค่าบำรุงห้องสมุด 800 บาท
  • ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ 600 บาท
  • ค่าบำรุงสารสนเทศ 800 บาท
  • ค่าบำรุงกีฬา 400 บาท
  • ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการพักอาศัย 1,200 บาท
  • ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียน 500 บาท
  • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการฝึกศึกษานอกสถานที่และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 1,500 บาท
  • ค่าลงทะเบียน ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 19 หน่วยกิต 5,000 บาท
   • ภาคทฤษฎี หน่วยกิตละ 200 บาท จำนวน 13 หน่วยกิต
   • ภาคทดลอง หน่วยกิตละ 400 บาท จำนวน 6 หน่วยกิต
  • ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ ภาคเรียนที่ 2 18,120 บาท
 • ชำระงวดที่ 3 ภาคเรียน 3 ชำระภายในวันสัญญา จำนวนทั้งสิ้น 14,120 บาท
  • ค่าบำรุงห้องสมุด 400 บาท
  • ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ 300 บาท
  • ค่าบำรุงสารสนเทศ 400 บาท
  • ค่าบำรุงกีฬา 200 บาท
  • ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการพักอาศัย 600 บาท
  • ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียน 2,000 บาท
  • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการฝึกศึกษานอกสถานที่และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 500 บาท
  • ค่าลงทะเบียน ปีที่1 ภาคเรียนที่ 3 จำนวน 6 หน่วยกิต 2,400 บาท
   • ภาคทฤษฎี หน่วยกิตละ 200 บาท จำนวน 5 หน่วยกิต
   • ภาคทดลอง หน่วยกิตละ 400 บาท จำนวน 1 หน่วยกิต
  • ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ ภาคเรียนที่ 3 7,320 บาท

ส่วนค่าใช้จ่ายในชั้นปีที่ 2-4 ของทุนส่วนตัวจะอยู่ที่ประมาณ

 • ชั้นปีที่ 2 ทุนส่วนตัว 70,000 บาท
 • ชั้นปีที่ 3 ทุนส่วนตัว 70,000 บาท
 • ชั้นปีที่ 4 ทุนส่วนตัว 60,000 บาท

* ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีอาจแตกต่างกัน

ติดต่อ

เลขที่ 171/2 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพ 10220

 • โทรศัพท์ เวลาราชการ 02-534-2648 หรือ 02-534-8199
 • โทรศัพท์ เฉพาะวันหยุดราชการ 02-534-4197
 • โทรสาร 0-2534-8199