คุณสมบัติ และเอกสารที่ใช้ในการสมัคร โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก

1752
คุณสมบัติ-และเอกสารที่ใช้ในการสมัคร-โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
คุณสมบัติ-และเอกสารที่ใช้ในการสมัคร-โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก

 • ผู้สมัครต้องเป็นชายหรือหญิงที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์
 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า โดยต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในภาควิชาการ ไม่ต่ํากว่า 2.00 รวมทั้งยังต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิชาการดนตรีในภาควิชาทฤษฎีดนตรีและสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ดี โดยต้องผ่านการทดสอบการคัดเลือกความสามารถทางด้านดนตรี จากคณะกรรมการทดสอบเครื่องดนตรีเบื้องต้น (คัดเลือกจากวีดีโอ) แล้วจึงได้รับการประกาศว่าเป็นผู้มีสิทธิ์สอบ
 • ผู้สมัครต้องต้องมีสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครต้องมีบุคลิกดีโดยมีอวัยวะรูปร่างลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงช
 • ผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถด้านดนตรีทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ
 • ผู้สมัครต้องมีสถานะเป็นโสด และไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ
 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องต่อศีลธรรมอันดี และต้องมีความเลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ผู้สมัครต้องไม่เป็นภิกษุสามเณร นักพรต หรือนักบวช
 • ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ผู้สมัครต้องไม่เคยต้องคําพิพากษาในคดียาเสพติด และไม่เคยต้องคําพิพากษาให้ถูกลงโทษจําคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
 • ผู้สมัครต้องไม่เคยเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนทหารและอยู่ในระหว่างพักราชการ เนื่องจากความผิด หรือหนีราชการต่างๆ
 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบกแล้ว นอกจากนั้ผู้สมัครต้องมีผู้ปกครองหรือผู้รับรองที่มีคุณสมบัติตามที่กองทัพบกกําหนด เพื่อทําการรับรองตามพันธกรณี
 • ผู้สมัครต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องเตรียมหลักฐานและเอกสารเหล่านี้เพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันต่างๆที่กำหนด โดยในแต่ละวันต้องใชหลักฐานต่างกัน ดังนี้

 • วันสอบปฏิบัติเครื่องดนตรี
  • บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร
  • หลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร
  • หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน และราชการทวีคูณพร้อมหลักฐานเพื่อขอรับสิทธิพิเศษและคะแนนเพิ่ม (ถ้ามี)
  • หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร พร้อมหลักฐานประกอบฯเพื่อขอรับสิทธิพิเศษและคะแนนเพิ่ม (ถ้ามี)
  • ใบประกาศนียบัตร และใบระเบียนผลการศึกษาพร้อมสําเนา 1 ชุดที่แสดงว่าสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จริง
  • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้สมัคร
  • สูติบัตรของผู้สมัคร หรือใบรับรองการเกิด พร้อมสําเนา 1 ฉบับ
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลของผู้สมัคร (ถ้ามี) พร้อมสําเนา 1 ชุด
 • วันตรวจร่างกาย
  • บัตรประจําตัวประชาชน (พร้อมเงินค่าตรวจโรค)
 • วันสอบภาควิชาการ
  • บัตรประจําตัวประชาชน
 • วันทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และวันสอบสัมภาษณ์
  • บัตรประจําตัวประชาชน

หลักสูตร โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก

 • หลักสูตรนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ใช้ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี ศึกษาวิชาการด้านต่างๆตามหลักสูตร ทั้งวิชาสามัญ วิชาดุริยางคศาสตร์วิชาทหาร และอื่น ๆ
 • ผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรนักเรียนดุริยางค์ทหารบก จะได้รับวุฒิการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก และเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารดุริยางค์และกระทรวงศึกษาธิการเทียบคุณวุฒิเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการยศสิบตรี รวมทั้งจะได้รับสิทธิอื่นๆ ตามที่ทางราชการกําหนดอีกด้วย