คุณสมบัติที่จำเป็นในการสมัคร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

คุณสมบัติที่จำเป็นในการสมัคร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

คุณสมบัติสมัครเข้า วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป (เว้นปริญญากิตติมศักดิ์)ผู้สมัตรจำเป็นต้องเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงชั้นความลับของทางราชการระดับ "ลับที่สุด" และต้องเป็นบุคคลที่ได้ผ่านการครวจสอบพฤติกรรมบุคคลจากหน่วยงานของรัฐ ว่าจะไม่เป็นภัยต่ิความมั่นคงของชาติผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับความยินยอมให้เข้ารับการศึกษาตามสายการบังคับบัญชาจากหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรผู้สมัครต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถเข้ารับการศึกษาได้ตลอดหลักสูตร โดยหน่วยงานทางต้นสังกัดพร้อมที่จะหาบุคคลอื่นปฏิบัติงานแทนในระหว่างเข้ารับการศึกษาผู้สมัครต้องไม่เป็นพระภิกษุ นักพรต นักบวชผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สภาวิทยาลัยป้องกันราชกำหนดเอาไว้ คุณสมบัติเฉพาะ ในการสมัครเข้าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการทหาร และตำรวจผู้สมัครต้องเป็นนายทหาร หรือนายตำรวจที่รับเงินเดืนอัตราตั้งแต่ชั้นพันเอก...
โครงสร้างการบริหารจัดการในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

โครงสร้างการบริหารจัดการในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

โครงสร้างการบริหารจัดการในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โครงสร้างการบริหารจัดการในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร จะสามารถแบ่งเป็น 4 ฝ่ายด้วยกัน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาคอยรับผิดชอบดำเนินงานของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ซึ่งจะประกอบไปด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรองผู้้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (1)รองผู้้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (2)ฝ่ายนโยบายและแผน เป็นฝ่ายที่กำหนดนโยบายการศึกษาและแผนการศึกษา มีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 2 ชุด ได้แก่สภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (สภา...
ข้อมูลควรรู้เกี่ยวกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ข้อมูลควรรู้เกี่ยวกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เป็น สถาบันการศึกษาที่ทำการเรียนการสอนทั้งในด้านของพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล โดยตัววิทยาลัยนั้นจะขึ้นตรงต่อศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าฯ กรมแพทย์ทหารบก และเป็นสถาบันสมทบของ มหาวิทยาลัยมหิดล ประวัติย่อวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เริ่มต้นก่อตั้งขึ้นเมื่อช่วงหลังยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 เพราะทางกองทัพบก และประเทศชาติในขณะนั้นได้เกิดขาดบุคลากรทางการแพทย์ในการให้บริการสุขภาพแก่ทหารและประชาชนขึ้นเป็นจำนวนมาก นี่จึงเป็นเหตุให้จัดตั้ง "โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยกองทัพบก" ขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ....
ช่างฝีมือทหาร-เส้นทางของความภาคถูมิใจ

สมัครสอบช่างฝีมือทหาร 2564 /สมัครช่างฝีมือทหาร 2564 / สอบช่างฝีมือทหาร 2564

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 2564 เปิดรับ สมัครสอบช่างฝีมือทหาร 2564 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 12 ม.ค.64 - 12 มี.ค.64วุฒิ ม.3 เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 (เรียนอยู่ ม.3 เทอมสุดท้ายได้)หรือคนที่มีวุฒิ ม.3 แล้ว และอายุไม่เกินที่กำหนด โรงเรียนช่างฝีมือทหาร นักเรียนช่างฝีมือทหาร (นชท.) แบ่งเป็น 2 หลักสูตร...
ช่างฝีมือทหาร 2561

ข้อสอบ ช่างฝีมือทหาร 1,000 ข้อ iTest Online

ความลับของคนสอบติดทหาร คือ การฝึกทำข้อสอบ !! เพราะการทำข้อสอบที่มากพอ จะให้ทำให้เราพอเดาแนวทางข้อสอบถูก การเจอข้อสอบหลัก 1,000 ข้อ จะทำให้เราคุ้นชินและเกิดความมั่นใจในการสอบจริง . iTest Online "ลดการทำข้อสอบพลาด  เพิ่มโอกาสการสอบติด" รวบรวมจากแนวข้อสอบจริง  Update เนื้อหาตามประกาศโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ออกข้อสอบ . iTest Online มีวิชาอะไรบ้าง ? ครบ 5 วิชา จัดเรียงตามข้อสอบจริง โดยใน 1 ชุดประกอบไปด้วย คณิตศาสตร์ 100...
คุณสมบัติ และเอกสารที่ใช้ในการสมัคร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

คุณสมบัติ และเอกสารที่ใช้ในการสมัคร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

คุณสมบัติของผู้สมัคร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ของกระทรวงศึกษาธิการผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( O –NET )ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT 1) โดยจะเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุดผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT 2) โดยจะเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุดผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT2) โดยจะเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุดมีอายุ 18-25 ปี...
ข้อมูลควรรู้เกี่ยวกับ โรงเรียนนายเรือ

ข้อมูลควรรู้เกี่ยวกับ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรือ เป็น สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนายทหารเรือชั้นสัญญาบัตรของกรมยุทธศึกษาทหารเรือกองทัพเรือไทย โดยจะมีประกาศรับสมัครสอบเข้าโรงนายเรือทุกๆปี ซึ่งผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนนายเรือจะถูกเรียกว่า นักเรียนนายเรือ (นนร.) นั่นเอง ประวัติย่อของโรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2440 ในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสถานที่ตั้งแต่เดิมจะอยู่บริเวณพระราชวังเดิมในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 นี่จึงเป็นเหตุให้กองทัพเรือได้ถือเอาวันที่...
คุณสมบัติ และเอกสารที่ใช้ในการสมัคร โรงเรียนนายเรือ

คุณสมบัติ และเอกสารที่ใช้ในการสมัคร โรงเรียนนายเรือ

คุณสมบัติของผู้สมัครโรงเรียนนายเรือ ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเป็นชายโสด มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตํารวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตํารวจประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้มีอวัยวะรูปร่างลักษณะท่าทางขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารหรือตำรวจ...
ความหมายในแต่ละประเภทของข้าราชการไทย

ความหมายในแต่ละประเภทของข้าราชการไทย

ข้าราชการพลเรือนสามัญ คือ ข้าราชการที่คอยปฏิบัติหน้าที่ราชการในกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือน ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน โดยสามารถแบ่งออกเป็นประเภทย่อย 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป ความหมายในแต่ละประเภทของข้าราชการไทย ข้าราชการพลเรือนในส่วนพระองค์ ข้าราชการพลเรือนในส่วนพระองค์ หมายถึง ข้าราชการพลเรือนที่อยู่ในสังกัดสำนักพระราชวัง จะมีหน้าที่เกี่ยวกับงานในพระองค์พระมหากษัตริย์ โดยจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ซึ่งการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์นั้นจะเป็นไปตามพระราชอัธยาศัย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานั้น...
ประเภทของข้าราชการไทย

ประเภทของข้าราชการไทย

ข้าราชการ คือ บุคคลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามหน่วยงาน และความสามารถ ซึ่งจะมีการรับสมัครข้าราชการแตกต่างกันออกไปตามความต้องการในแต่ละหน่วยงานนั้นๆ โดยส่วนในองค์กรที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่นั้นจะเรียกว่า "ส่วนราชการ" และตัวข้าราชการนั้นจะรับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของประเทศไทย ข้าราชการนั้นเกิดขึ้นมาจาก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงวางระเบียบข้าราชการพลเรือนเป็นครั้งแรก โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน...