[ เต็มแล้ว ] คอร์สติว ตำรวจอำนวยการ 2564 : iCourse Online

. คอร์สติวออนไลน์ ที่มีผู้สอบผ่านทุกรอบ ที่เปิดสอบ !! ผลงาน การติวที่ผ่านมา . ปี 2560 สอบผ่าน ตำรวจปราบปราม รวม 173 คน เป็นการติวนายสิบตำรวจออนไลน์ ที่มีผู้สอบผ่านมากที่สุดในประเทศไทย !!สอบได้ที่ 1 ของประเทศ ตำรวจอำนวยการ ที่มีผู้สมัครเกือบแสนคน !! และเป็นการสอบตำรวจ...
นายสิบตำรวจ : สายผู้ช่วยพนักงานสอบสวน 3,500 อัตรา ปี 2563

ข้อสอบ ตำรวจอำนวยการ 2564 : iTest Online

ความลับของคนสอบติด คือ การฝึกทำข้อสอบ !! เพราะการทำข้อสอบที่มากพอ จะให้ทำให้เราพอเดาแนวทางข้อสอบถูก การเจอข้อสอบหลักพันข้อ จะทำให้เราคุ้นชิน และเกิดความมั่นใจในการสอบจริง และที่สำคัญ อำนวยการตัดเกณฑ์ผ่าน 60% ทั้ง 2 ส่วน !! . . iTest Online "ลดการทำข้อสอบพลาด  เพิ่มโอกาสการสอบติด" รวบรวมจากแนวข้อสอบจริง  5 วิชา Update เนื้อหาตามประกาศกองการสอบ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ออกข้อสอบ . iTest Online มีวิชาอะไรบ้าง ? จัดเรียงตามข้อสอบจริง โดยใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ความสามารถทั่วไป...
พนักงานสอบสวน นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน

ข้อสอบ ตำรวจหญิง/ชาย สายสอบสวน : iTest Online

ตำรวจสายสอบสวน อนุมัติแล้ว 800 อัตรา !! เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 มีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ครั้งที่ 3/2564 และประชุมคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ หรือ ก.ต.ช. ครั้งที่ 2/2564 มีมติให้เพิ่มพนักงานสอบสวน...
คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา-และสิทธิของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา และสิทธิของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ บุคคลที่จะสมัครเข้าศึกษาในโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือนั้น จำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยโรงเรียนทหาร และระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการศึกษาในปี พ.ศ. 2530 (หลักสูตร 3 ปี) ดังต่อไปนี้ ผู้สมัครต้องเป็น ชาย , หญิง ที่มีสถานะโสด ผู้สมัครตต้องมี อายุระหว่าง 15...
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เป็นโรงเรียนที่อำนวยการฝึกหัดศึกษา และอบรมบุคคลให้มีความรู้ ทั้งความสามารถในวิชาสามัญ ทั้งวิชาการดุริยางค์ และวิชาทหาร ทำให้ผู้เรียนเพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการเป็นข้าราชการทหาร ประจำกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพ ประวัติย่อของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ถ้าพูดถึงประวัจิของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือนั้น ก็คงต้องกล่าวถึง กองดุริยางค์ทหารเรือด้วย เหตุเพราะมีประวัติความเป็นมาคู่กัน โดยหน่วยดุริยางค์ทหารเรือนั้นเริ่มมีมาตั้งแต่ พ.ศ.2421 ที่หน่วยดุริยางค์ทหารเรือในสมัยนั้น จะมีไว้บรรเลงในงานเกียรติยศ และสำหรับเรือพระที่นั่งในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จประพาสทางทะเลและต่างประเทศ ตามบันทึกทางเอกสาร เดิมจะเรียกว่า...
คุณสมบัติที่จำเป็น และข้อห้ามในการเข้าสมัคร กรมสอบสวนคดีพิเศษ

คุณสมบัติที่จำเป็น และข้อห้ามในการเข้าสมัคร กรมสอบสวนคดีพิเศษ

คุณสมบัติที่จำเป็นในการสมัครผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีผู้สมัครต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจข้อห้ามของผู้สมัครผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอูย่ผู้สมัครต้องไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟืองไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคต่างๆตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจในสังคมผู้สมัครต้องไม่เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองผู้สมัครต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทศให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ช่องทางรับฟังความคิดเห็น/แนะนำติชม แจ้งปัญหา กรมสอบสวนคดีพิเศษ ช่องทางรับฟังความคิดเห็น/แนะนำติชมและแจ้งปัญหา www.dsi.go.th ติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้โดยเดินทางไปที่ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ...
คุณสมบัติ-และเอกสารที่ใช้ในการสมัคร-โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก

คุณสมบัติ และเอกสารที่ใช้ในการสมัคร โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ผู้สมัครต้องเป็นชายหรือหญิงที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า โดยต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในภาควิชาการ ไม่ต่ํากว่า 2.00 รวมทั้งยังต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิชาการดนตรีในภาควิชาทฤษฎีดนตรีและสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ดี โดยต้องผ่านการทดสอบการคัดเลือกความสามารถทางด้านดนตรี จากคณะกรรมการทดสอบเครื่องดนตรีเบื้องต้น (คัดเลือกจากวีดีโอ) แล้วจึงได้รับการประกาศว่าเป็นผู้มีสิทธิ์สอบผู้สมัครต้องต้องมีสัญชาติไทยผู้สมัครต้องมีบุคลิกดีโดยมีอวัยวะรูปร่างลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงชผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถด้านดนตรีทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติผู้สมัครต้องมีสถานะเป็นโสด และไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศผู้สมัครต้องเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย...
ข้อมูลทั่วไปของ-โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

ข้อมูลทั่วไปของ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ นั้นมีหน้าที่ ดำเนินการด้านการดุริยางค์ การฝึก ให้การศึกษา และการพัฒนาการดนตรีของกองทัพอากาศ โดยมีผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ ประวัติย่อโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศถูกก่อตั้งเมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2485 โดยศาตราจารย์พระเจนดุริยางค์ ได้เสนอให้กองภาพยนตร์ทหารอากาศ ขออนุมัติจากผู้บัญชาการทหารอากาศก่อตั้งโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศขึ้นโดยจะเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นนักเรียนดนตรีทหารอากาศ ซึ่งจะให้ท่านอาจารย์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และเริ่มทำการสอนวิชาสามัญและวิชาดนตรีในหลักสูตร...
ข้อมูลทั่วไปของ-โรงเรียนเตรียมทหาร

ข้อมูลทั่วไปของ โรงเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนเตรียมทหาร ถือเป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นศูนย์รวมเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นต้น โดยผู้ที่ทำการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร จะถูกเรียกว่า นักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) นั่นเอง ประวัติย่อ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2500...
คุณสมบัติ และหลักฐานใช้ในการสมัครโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

คุณสมบัติ และหลักฐานใช้ในการสมัครโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ผู้สมัครต้องเป็นชาย/หญิง ที่มีสถานภาพ โสด ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศคุณวุฒิของผู้สมัคร จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (เกิดในประเทศไทย)ผู้สมัครต้องมีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง...