พนักงานสอบสวน นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน

ข้อสอบ ตำรวจหญิง/ชาย สายสอบสวน : iTest Online

ตำรวจสายสอบสวน อนุมัติแล้ว 800 อัตรา !! เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 มีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ครั้งที่ 3/2564 และประชุมคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ หรือ ก.ต.ช. ครั้งที่ 2/2564 มีมติให้เพิ่มพนักงานสอบสวน...
คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา-และสิทธิของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา และสิทธิของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ บุคคลที่จะสมัครเข้าศึกษาในโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือนั้น จำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยโรงเรียนทหาร และระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการศึกษาในปี พ.ศ. 2530 (หลักสูตร 3 ปี) ดังต่อไปนี้ ผู้สมัครต้องเป็น ชาย , หญิง ที่มีสถานะโสด ผู้สมัครตต้องมี อายุระหว่าง 15...
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เป็นโรงเรียนที่อำนวยการฝึกหัดศึกษา และอบรมบุคคลให้มีความรู้ ทั้งความสามารถในวิชาสามัญ ทั้งวิชาการดุริยางค์ และวิชาทหาร ทำให้ผู้เรียนเพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการเป็นข้าราชการทหาร ประจำกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพ ประวัติย่อของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ถ้าพูดถึงประวัจิของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือนั้น ก็คงต้องกล่าวถึง กองดุริยางค์ทหารเรือด้วย เหตุเพราะมีประวัติความเป็นมาคู่กัน โดยหน่วยดุริยางค์ทหารเรือนั้นเริ่มมีมาตั้งแต่ พ.ศ.2421 ที่หน่วยดุริยางค์ทหารเรือในสมัยนั้น จะมีไว้บรรเลงในงานเกียรติยศ และสำหรับเรือพระที่นั่งในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จประพาสทางทะเลและต่างประเทศ ตามบันทึกทางเอกสาร เดิมจะเรียกว่า...
คุณสมบัติที่จำเป็น และข้อห้ามในการเข้าสมัคร กรมสอบสวนคดีพิเศษ

คุณสมบัติที่จำเป็น และข้อห้ามในการเข้าสมัคร กรมสอบสวนคดีพิเศษ

คุณสมบัติที่จำเป็นในการสมัครผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีผู้สมัครต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจข้อห้ามของผู้สมัครผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอูย่ผู้สมัครต้องไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟืองไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคต่างๆตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจในสังคมผู้สมัครต้องไม่เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองผู้สมัครต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทศให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ช่องทางรับฟังความคิดเห็น/แนะนำติชม แจ้งปัญหา กรมสอบสวนคดีพิเศษ ช่องทางรับฟังความคิดเห็น/แนะนำติชมและแจ้งปัญหา www.dsi.go.th ติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้โดยเดินทางไปที่ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ...
คุณสมบัติ-และเอกสารที่ใช้ในการสมัคร-โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก

คุณสมบัติ และเอกสารที่ใช้ในการสมัคร โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ผู้สมัครต้องเป็นชายหรือหญิงที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า โดยต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในภาควิชาการ ไม่ต่ํากว่า 2.00 รวมทั้งยังต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิชาการดนตรีในภาควิชาทฤษฎีดนตรีและสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ดี โดยต้องผ่านการทดสอบการคัดเลือกความสามารถทางด้านดนตรี จากคณะกรรมการทดสอบเครื่องดนตรีเบื้องต้น (คัดเลือกจากวีดีโอ) แล้วจึงได้รับการประกาศว่าเป็นผู้มีสิทธิ์สอบผู้สมัครต้องต้องมีสัญชาติไทยผู้สมัครต้องมีบุคลิกดีโดยมีอวัยวะรูปร่างลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงชผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถด้านดนตรีทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติผู้สมัครต้องมีสถานะเป็นโสด และไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศผู้สมัครต้องเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย...
ข้อมูลทั่วไปของ-โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

ข้อมูลทั่วไปของ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ นั้นมีหน้าที่ ดำเนินการด้านการดุริยางค์ การฝึก ให้การศึกษา และการพัฒนาการดนตรีของกองทัพอากาศ โดยมีผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ ประวัติย่อโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศถูกก่อตั้งเมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2485 โดยศาตราจารย์พระเจนดุริยางค์ ได้เสนอให้กองภาพยนตร์ทหารอากาศ ขออนุมัติจากผู้บัญชาการทหารอากาศก่อตั้งโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศขึ้นโดยจะเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นนักเรียนดนตรีทหารอากาศ ซึ่งจะให้ท่านอาจารย์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และเริ่มทำการสอนวิชาสามัญและวิชาดนตรีในหลักสูตร...
ข้อมูลทั่วไปของ-โรงเรียนเตรียมทหาร

ข้อมูลทั่วไปของ โรงเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนเตรียมทหาร ถือเป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นศูนย์รวมเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นต้น โดยผู้ที่ทำการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร จะถูกเรียกว่า นักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) นั่นเอง ประวัติย่อ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2500...
คุณสมบัติ และหลักฐานใช้ในการสมัครโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

คุณสมบัติ และหลักฐานใช้ในการสมัครโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ผู้สมัครต้องเป็นชาย/หญิง ที่มีสถานภาพ โสด ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศคุณวุฒิของผู้สมัคร จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (เกิดในประเทศไทย)ผู้สมัครต้องมีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง...
คุณสมบัติที่จำเป็นในการสมัคร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

คุณสมบัติที่จำเป็นในการสมัคร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

คุณสมบัติสมัครเข้า วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป (เว้นปริญญากิตติมศักดิ์)ผู้สมัตรจำเป็นต้องเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงชั้นความลับของทางราชการระดับ "ลับที่สุด" และต้องเป็นบุคคลที่ได้ผ่านการครวจสอบพฤติกรรมบุคคลจากหน่วยงานของรัฐ ว่าจะไม่เป็นภัยต่ิความมั่นคงของชาติผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับความยินยอมให้เข้ารับการศึกษาตามสายการบังคับบัญชาจากหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรผู้สมัครต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถเข้ารับการศึกษาได้ตลอดหลักสูตร โดยหน่วยงานทางต้นสังกัดพร้อมที่จะหาบุคคลอื่นปฏิบัติงานแทนในระหว่างเข้ารับการศึกษาผู้สมัครต้องไม่เป็นพระภิกษุ นักพรต นักบวชผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สภาวิทยาลัยป้องกันราชกำหนดเอาไว้ คุณสมบัติเฉพาะ ในการสมัครเข้าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการทหาร และตำรวจผู้สมัครต้องเป็นนายทหาร หรือนายตำรวจที่รับเงินเดืนอัตราตั้งแต่ชั้นพันเอก...
โครงสร้างการบริหารจัดการในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

โครงสร้างการบริหารจัดการในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

โครงสร้างการบริหารจัดการในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โครงสร้างการบริหารจัดการในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร จะสามารถแบ่งเป็น 4 ฝ่ายด้วยกัน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาคอยรับผิดชอบดำเนินงานของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ซึ่งจะประกอบไปด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรองผู้้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (1)รองผู้้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (2)ฝ่ายนโยบายและแผน เป็นฝ่ายที่กำหนดนโยบายการศึกษาและแผนการศึกษา มีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 2 ชุด ได้แก่สภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (สภา...