ข้อควรรู้เกี่ยวกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

715
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department of Special Investigation) นับเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่สังกัดอยู่ในกระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่เพื่อป้องกัน ปราบปราม และควบคุมอาชญากรรมที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เหตุผลที่ต้องก่อตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ

โดยจากสถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาด้านเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมตลอดถึงการก่ออาชญากรรมต่างๆ ด้วยเหตุนี้ทำให้เกิดอาชญากรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามหาศาล และการใช้ช่องว่างของกฎหมายปิดบังความผิด ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงเป็นจำนวนมาก ทั้งบางจำพวกยังมีอิทธิพลและเครืองข่ายองค์กรที่โยงใยทั้งภายในและภายนอกประเทศทำให้ยากต่อการสืบสวนสอบสวน นี่จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นมา

โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Department of Special Investigation หรือมีชื่อย่อที่ถูกเรียกกันบ่อยครั้งคือ DSI

อำนาจหน้าที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 • ต้องรับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คอยป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคดีพิเศษประกาศกำหนดเอาไว้ หรือตามมติของคณะกรรมการคดีพิเศษ ไปจนถึงการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับ ความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ
 • ศึกษา รวบรวม จัดระบบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และเพื่อป้องกัน ปราบปราม สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ
 • จัดให้มีการศึกษา อบรม และพัฒนาระบบงานการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อการพัฒนาความรู้และการประเมินสมรรถภาพการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของกรม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษหรือไม่
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย และระเบียบที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติการอื่นใดก็ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ภารกิจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ภารกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษ คือ การป้องกัน การปราบปราม การสืบสวนและการสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่ต้องดำเนินการสืบสวนและสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ

วิสัยทัศน์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นองค์การหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล โดยจะมีการกำหนดความหมายของวิสัยทัศน์ไว้ดังต่อไปนี้

 • การบังคับใช้กฎหมาย หมายถึง การใช้อำนาจการสืบสวนสอบสวนตามที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • อาชญากรรมพิเศษ หมายถึง อาชญากรรมซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากอาชญากรรมพื้นฐาน เป็นอาชญากรรมที่มีความสำคัญและจำเป็นต้องได้รับความสนใจเป็นกรณีพิเศษ โดยมีความละเอียดและซับซ้อน ยุ่งยาก และร้ายแรง อาทิ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (White Collar Crime) องค์กรอาชญากรรม (Organization Crime) อาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Crime)
 • มาตรฐานสากล หมายถึง หลักเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดหลักนิติธรรมขององค์การสหประชาชาติ (The United Nations Rule of Law Indicators) ประกอบด้วย หลักประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, หลักความเที่ยงตรง เป็นกลาง ความรับผิดชอบและความโปร่งใส, หลักการคุ้มครองบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิด และหลักศักยภาพ โดยมีการประเมินด้วยตัวชี้วัด (KPIs) จำนวน 7 ตัว ได้แก่
  • การบรรลุเป้าหมายและผลผลิต
  • ความเชื่อมั่นจากสังคม
  • การทำงานที่ยึดถือเป้าหมายและความรับผิดชอบร่วมกัน
  • ความโปร่งใส
  • ความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ
  • ความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล
  • ประสิทธิภาพในการบริหารงาน

พันธกิจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

“ป้องกัน ปราบปราม สืบสวน สอบสวนและดำเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรม”

เป้าหมาย กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 • การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่มีมาตรฐานสูง
 • กระบวนการสนับสนุนที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่เป็นรูปธรรม
 • ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่นในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
 • อัยการเห็นพ้องกับความเห็นของพนักงานสอบสวนในสำนวนคดีพิเศษ
 • ศาลพิพากษาสอดคล้องกับสำนวนคดีพิเศษ
 • มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ของรัฐ เอกชน และประชาชนได้รับการปกป้อง รักษา เรียกคืน
 • บุคลากรเชี่ยวชาญในงานต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความผาสุก
 • มีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งไปสู่การอำนวยความยุติธรรม
 • ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยง ทันสมัย และปลอดภัย
 • มีนวัตกรรม และเครื่องมือต่างๆสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย
 • การป้องกันอาชญากรรมพิเศษอย่างเป็นระบบ
 • ประชาชนสามารถรับรู้ เข้าใจ ภารกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษ และตระหนักถึงภัยอาชญากรรมพิเศษ

หน่วยงานในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 • หน่วยงานให้มีตามกฎกระทรวงฯ
  • กลุ่มตรวจสอบภายใน
  • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • หน่วยงานตามกฎกระทรวงฯ
  • สำนักงานเลขานุการกรม
  • กองกฎหมาย
  • กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ
  • กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน
  • กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
  • กองคดีความมั่นคง
  • กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค
  • กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  • กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา
  • กองคดีการค้ามนุษย์
  • กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ
  • กองคดีภาษีอากร
  • กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ
  • กองนโยบายและยุทธศาสตร์
  • กองบริหารคดีพิเศษ
  • กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค
  • กองปฏิบัติการพิเศษ
  • กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ