สิ่งที่จะได้รับ ตอนเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ และหลังจบการศึกษา

796
สิ่งที่จะได้รับ ตอนเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ และหลังจบการศึกษา
สิ่งที่จะได้รับ ตอนเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ และหลังจบการศึกษา

บทความนี้จะช่วยให้ความรู้สมัครสอบนายเรืออากาศ โดยจะบอกเล่าถึงสิ่งที่จะได้รับ ตอนเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ และหลังจบการศึกษา จะมีดังต่อไปนี้

สิ่งที่จะได้รับ ตอนเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ

  • นักเรียนนายเรืออากศจะไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งด้านการศึกษา อาหาร เครื่องแต่งกาย และที่พัก ทั้งยังได้รับเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนประจำ ตามในแต่ละชั้นปี และหน้าที่บังคับบัญชาอีกด้วย
  • นักเรียนชั้นปีที่ 1 ของโรงเรียนนายเรืออากาศที่มีผลการศึกษาดีนั้น จะมีสิทธิ์สอบคัดเลือกไปศึกษาต่อในสถาบันทหารหรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ สูงถึง ปีละ 9 -10 ทุน เช่นประเทศ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เครือรัฐออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และราชอาณาจักรสเปนเป็นต้น
  • ตามหลักสูตรโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้มีการกำหนดให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกเดินอากาศและดูงาน ณ ต่างประเทศรวมทั้งฝึกบินกับเครื่องบินฝึกของกองทัพอากาศ
  • มีโครงการแลกเปลี่ยนดูงานระหว่างโรงเรียนกับทหารต่างประเทศ

สิ่งที่ได้รับหลังจบการศึกษา

  • ผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศจะได้รับพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • ผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศจะได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี ซึ่งจะได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่า 16,550 บาท
  • ผู้ที่จบหลักสูตรด้านการบินจากโรงเรียนการบินนัน้ จะได้รับเงินค่าฝ่าอันตรายเดือนละ 13,200 บาท และเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับผู้บังคับอากาศยาน เดือนละ 15,000 บาท เพิ่มมาจากเงินเดือนประจำ
  • ผู้ที่มีความประพฤติและการศึกษาดี จะมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกทุนกองทัพอากาศ เพื่อได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ