ระเบียบการต่างๆ ในการเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

1720
ระเบียบการต่างๆ ในการเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ระเบียบการต่างๆ ในการเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ระเบียบการต่างๆ ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องศึกษาไว้ก่อนเพื่อข่วยในการเตรียมตัวในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย รวมถึงยังได้ความรู้ไปในตัวด้วย โดยตัวระเบียบการที่จะพูดถึงในบทความนี้นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ดังต่อไปนี้

1.ระเบียบการส่วนคุณสมบัติเบื้องต้นการเข้าเป็นนักเรียนของ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ระเบียบการส่วนคุณสมบัติเบื้องต้นของ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีดังนี้

 1. จำเป็นต้องมีอายุครบ 16 ปี และไม่เกิน 18 ปี ของช่วงปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร โดยการนับอายุให้นับปีชนปี หรือตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทางทหาร
 2. ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลายที่ 4 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและเทียบเท่า 
 3. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยตั้งแต่เกิด รวมถึงบิดามารดา แต่จะยกเว้นในกรณีที่มีบิดาเป็นข้าราชการตำรวจหรือทหารชั้นสัญญาบัตร มารดาจะสามารถเป็นบุคคลต่างสัญชาติได้ 
 4. มีสถานะโสดไม่มีเรื่องเสื่อมเสียทางด้านชู้สาว 
 5. ไม่เป็นผู้ต้องหาร้ายแรงจนศาลพิพากษาจำคุกยกเว้นโทษอันเกิดจากความประมาทหรือโทษสถานเบา(ลหุโทษ)เท่านั้น 
 6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 7. มีความประพฤติที่ดี และเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 8. ไม่เป็นโรคต่างๆตามกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 9. มีอวัยวะขนาดร่างกายที่เหมาะสมแก่การเป็นตำรวจ และทหาร หรือขนาดของร่างกายต้องมีพิกัดความสมบูรณ์ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ดังนี้
  • อายุ 16 ปี ควรมีความสูง 158 ซม. หนัก 46 กก. รอบอกขณะหายใจเข้า 76 ซม. หายใจออก 73 ซม. 
  • อายุ 17 ปี ควรมีความสูง 159 ซม. หนัก 47 กก. รอบอกขณะหายใจเข้า 77 ซม. หายใจออก 74 ซม. 
  • อายุ 18 ปี ควรมีความสูง 160 ซม. หนัก 48 กก. รอบอกขณะหายใจเข้า 78 ซม. หายใจออก 75 ซม. 

2.ระเบียบการโรงเรียนนายร้อยตำรวจในส่วนวิชาสามัญศึกษา 

ระเบียบการโรงเรียนนายร้อยตำรวจในส่วนวิชาสามัญศึกษา จะใช้เนื้อหาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมศึกษาที่ 1-4 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะมีการแบ่งออกเป็น 2 รอบในการดำเนินการสอบดังนี้

 1. การสอบรอบแรก วิชาที่ใช้สอบข้อเขียน ได้แก่
  • วิชาวิทยาศาสตร์ 40 ข้อ 200 คะแนน 
  • วิชาคณิตศาสตร์ 40 ข้อ  200 คะแนน 
  • วิชาภาษาอังกฤษ 40 ข้อ 200 คะแนน 
  • วิชาภาษาไทย 20 ข้อ 150 คะแนน 
  • วิชาสังคมศึกษา 20 ข้อ 150 คะแนน 
 2. การสอบรอบที่สอง จะเป็นการตรวจสอบประวัติ และร่างกายโดยการวัดขนาดร่างกาย พร้อมทั้งทำการสอบวิชาพลศึกษาและสอบสัมภาษณ์

* การคัดเลือกระเบียบการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ คัดจากคะแนนข้อเขียนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ แยกไว้จำนวนหนึ่งแล้วถึงประกาศรายชื่อเพื่อเข้ารอบสองในลำดับถัดไป 

3.ระเบียบการโรงเรียนนายร้อยตำรวจในส่วนวิชาพลศึกษา เตรียมพร้อมอย่างไร ? 

ระเบียบการในส่วนของพลศึกษานั้น จะมีหลักเกณฑ์ในการสอบผ่านเพียงแค่ สอบผ่านหรือสอบตก เพียงเท่านั้นโดยจะพิจารณาจากผลการทดสอบสมรรถนะของร่างกายผ่านวิธีต่างๆ ได้แก่

 • ดึงข้อราวเดี่ยว ทำได้ 16 ครั้ง 
 • ลุกนั่ง 30 วินาที ทำได้ 25 ครั้ง 
 • นั่งงอตัว ทำได้ 20 ครั้ง 
 • วิ่งระยะสั้น 50 เมตร ทำเวลาได้ไม่เกิน 6 นาที 5 วินาที 
 • วิ่งระยะไกล 1,000 เมตร ทำได้ไม่เกิน 3 นาที 22 วินาที ถือว่าได้คะแนนเต็ม 
 • ว่ายน้ำ 50 เมตร ทำเวลาได้ไม่เกิน 40 วินาที ได้คะแนนเต็ม 
 • ยืนกระโดดไกล ทำได้ 2 ม. 40 ซม. 
 • วิ่งกลับตัว ทำได้ภายใน 10 วินาที 

* การวัดผลทางวิชาพลศึกษาไม่มีผลต่อคะแนนข้อเขียนในรอบแรกแต่อย่างได