วัตถุประสงค์ และการฝึกในแต่ละด้านของ โรงเรียนนายเรือ

595
วัตถุประสงค์ และการฝึกในแต่ละด้านของ โรงเรียนนายเรือ
วัตถุประสงค์ และการฝึกในแต่ละด้านของ โรงเรียนนายเรือ

การฝึกในแต่ละด้านของ “โรงเรียนนายเรือ” สามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

การฝึกในด้านการศึกษาของนักเรียนนายเรือ

นักเรียนนายเรือทุกนายที่ทำการศึกอยู่ในโรงเรียน มีหน้าที่จำเป็นจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อใฝ่หาความรู้ทั้งในด้านวิชาการ การฝึกวิชาชีพทหารเรือ และการประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยที่โรงเรียนนายเรือได้กำหนดเอาไว้ และยังต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด เพื่อเตรียมตัวออกไปรับราชการเป็นนายทหารเรือที่ดี มีความเป็นสุภาพบุรุษ โรงเรียนนายเรือจึงมีการฝึกให้นักเรียนนายเรือได้มีบุคลิกลักษณะของผู้นำทหารที่ดีในอนาคต และยังต้องเป็นผู้มีจริยธรรมความเป็นผู้นำอยู่ในจิตใจ โดยจะกำหนดแนวทางการปฏิบัติ และหน้าที่ไว้ดังต่อไปนี้

  • นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 1 จะได้รับการฝึกให้เป็นผู้ตามที่ดีคอยทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ทั้งยังเรียนรู้จิตวิทยาในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันในสังคมขนาดใหญ่
  • นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 2 จะได้รับการฝึกการเป็นผู้สังเกต และการเป็นพี่เลี้ยงนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 1 รวมถึงการฝึกให้นักเรียนเริ่มใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจะมอบความรับผิดชอบให้มากขึ้นเพื่อเริ่มเรียนรู้ภาวะผู้นำและปลูกฝังความเป็นผู้นำให้นักเรียนมากขึ้น
  • นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 3 จะได้เริ่มฝึกเป็นผู้นำอย่างสมบูรณ์ ทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพันจ่ายาม และผู้ช่วยนายยาม คอยช่วยเหลือนักเรียนบังคับบัญชาในการปกครองบังคับบัญชา นนร.ชั้นปีที่ 1 และ นนร.ชั้นปีที่ 2
  • นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 4 จะฝึกการเป็นผู้นำปกครองบังคับบัญชา และปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนชั้นต่ำกว่า คอยรับผิดชอบงานต่างๆที่นายทหารเวรปกครองมอบหมาย กำกับดูแลการฝึกต่างๆ ของนักเรียนนายเรือ และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายยาม และผู้ช่วยนายทหารเวรปกครองอีกด้วย

การฝึกในด้านคุณลักษณะผู้นำ และคุณธรรมของนายทหาร

การฝึกอบรมคุณลักษณะผู้นำและคุณธรรมของนายทหาร นั้นจะเป็นการกำกับดูแลความประพฤติ ความเหมาะสมในการเป็นทหารให้นักเรียนนายเรือทุกคน เพื่อช่วยให้มีคุณสมบัตินายทหารสัญญาบัตรที่ดี พร้อมด้วยบุคลิกผู้นำคุณธรรมทหาร และปฏิภาณไหวพริบ สามารถปฏิบัติหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา และปฏิบัติภารกิจตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสอนให้ยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์ของหมู่คณะและของตนเอง มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีเกียรติสมศักดิ์ศรี

การฝึกในด้านภาคปฎิบัติของนักเรียนนายเรือ

นักเรียนนายเรือที่ผ่านการศึกษาเล่าเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียนและฝึกปฏิบัติเบื้องต้นมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนั้น ต่อมานักเรียนนายเรือจะต้องทำการฝึกภาคปฏิบัติจริงในทะเลกับเรือของกองเรือยุทธการ กองทัพเรือ รวมทั้งการฝึกหลักสูตรต่างๆ ของกองเรือยุทธการ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ซึ่งการฝึกภาคปฏิบัติของนักเรียนนายเรือในรอบหนึ่งปีการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ภาค ดังนี้

  1. การฝึกภาคปฏิบัติช่วงกลางปีการศึกษา จะทำการฝึกในช่วงประมาณเดือนสิงหาคม – กันยายน โดยจะมีการฝึกหลักสูตรต่างๆ หรือการฝึกภาคปฏิบัติในทะเล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาความเหมาะสมในการฝึก
  2. การฝึกภาคปฏิบัติช่วงปลายปีการศึกษา จะทำการฝึกในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี โดยการฝึกจะแยกตามชั้นปีการศึกษาของ นักเรียนนายเรือออกไป ดังนี้
    • ชั้นปีที่ 1 : ที่ขึ้นมาจาก รร.เตรียมทหารทำการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลกับเรือฝึกของกองเรือยุทธการในพื้นที่ บริเวณอ่าวไทย ระยะเวลาการฝึกประมาณ 30 วัน เพื่อเป็นการฝึกพื้นฐานความเป็นชาวเรือให้กับ นักเรียนนายเรือชั้นปี่ที่ 1
    • ชั้นปีที่ 1 – 3 : ทำการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ กับเรือฝึกของกองเรือยุทธการ ในพี้นที่บริเวณน่านน้ำต่างประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น รัสเซีย ออสเตรเลีย เป็นต้น ระยะเวลาการฝึกประมาณ 45 วัน โดย นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 1 และ 3 ฝึกวิชาพรรคนาวิน และ นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 2 ฝึกวิชาพรรคกลิน

วัตถุประสงค์ ของโรงเรียนนายเรือ

” ให้ความรู้ด้านวิชาการระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนนายเรือในทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆตามความต้อง การของกองทัพเรือให้ความรู้และประสบการณ์ ในการเดินเรือและพื้นฐานวิชาชีพทหารเรือเพียงพอที่จะศึกษาต่อด้านวิชาชีพทหารเรือชั้นสูงตามพรรค-เหล่าต่างๆต่อไปพัฒนาร่างกายและจิตใจให้นักเรียนนายเรือมีความเป็นผู้นำ มีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์มีปฏิภาณไหวพริบดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความคิดริเริ่ม มีทักษะในการคิด การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ “