รายละเอียดการสมัครเข้า โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

1258
รายละเอียดการสมัครเข้า โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
รายละเอียดการสมัครเข้า โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ถือเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศไทย โดยตัวโรงเรียนนั้นจะมีหน้าที่คอยอำนวยการศึกษา ฝึกอบรม และปกครองนักเรียนนายเรืออากาศ รวมทั้งเสนอแนะหลักสูตร และกำหนดแนวการสอน ซึ่งจะมีการประกาศเปิดรับสมัครเข้าโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในทุกๆปี

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนนั้นจะมีดังต่อไปนี้

 • ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า สำหรับหลักสูตรปริญญาบัตรวิชาชีพ ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปีที่ 3
 • อายุต้องไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
 • มีสัญชาติไทย
 • มีอวัยวะรูปร่างลักษณะท่าทางและขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่เป็นโรคตามที่กำหนดเอาไว้
 • เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศหรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่จะถือว่าเป็นภรรยาโดยกฎหมาย
 • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีมีอุดมการณ์ และเลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาคดีถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออก จากโรงเรียนเหล่าทัพ เพราะความผิดหรือถูกถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
 • ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ค้ำประกันซึ่งสามารถรับรองข้อความและพันธกรณี ตามที่กองทัพไทยกำหนด
 • ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

วิธีการสมัครและค่าธรรมเนียมในการสอบ จะมีดังต่อไปนี้

 • สามารถสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ nkrafa.rtaf.mi.th
 • ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 400 บาท(สี่ร้อยบาทถ้วน) การชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ดำเนินการโดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินพร้อมค่าสมัครสอบจำนวน 400 บาทไปชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • ค่าพิมพ์ลายนิ้วมือ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ มีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการรายละ 120 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
 • ค่าตรวจร่างกาย ตามที่คณะกรรมการแพทย์กำหนด และในกรณีที่แพทย์ต้องตรวจพิเศษนอกเหนือจากการตรวจปกติ ผู้รับการตรวจจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

การยื่นหลักฐานการสมัครสอบ และคะแนนเพิ่มพิเศษ

 • สำเนาเอกสารที่แสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดา-มารดาผู้ให้กำเนิด คนละ 1 ฉบับ หากผู้สมัครมีบิดามารดา ที่มีชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานต่างๆ ไม่ตรงกัน ต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการแก้ไขมาแสดงด้วย
 • กรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้าน ให้นำหลักฐานใบมรณบัตรและหนังสือที่ทางราชการออกให้ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดา
 • เอกสารการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ของผู้สมัคร และบิดา มารดา (ถ้ามี)
 • กรณีที่ ปู่-ย่า หรือ ตา-ยาย ของผู้สมัครไม่มีสัญชาติไทย ให้นำหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้มาแสดง
  • สูติบัตรของบิดาหรือมารดาของผู้สมัคร
  • หนังสือรับรองที่ออกโดยนายทะเบียนท้องที่ของสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในท้องที่นั้นรับรองว่าบิดาหรือมารดาของผู้สมัครมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 • หลักฐานการได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ (ถ้ามี)