คุณสมบัติที่จำเป็น และประโยชน์ที่จะได้รับจาก โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

1482
คุณสมบัติที่จำเป็น และประโยชน์ที่จะได้รับจาก โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
คุณสมบัติที่จำเป็น และประโยชน์ที่จะได้รับจาก โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

คุณสมบัติที่จำเป็นเพื่อใช้สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร

 • ผู้สมัครต้องมีสถานะเป็นชายโสด
 • มีสัญชาติไทย
 • อายุต้องไม่ต่ำกว่า 15 ปี และต้องไม่เกิน18 ปีบริบูรณ์ ของปีที่จะเข้ารับการศึกษา โดยถ้าเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม อายุไม่เกิน 21 ปี (พ.ศ.ปัจจุบัน – พ.ศ.เกิด) แต่จำเป็นต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร
 • ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่มีโรคขัดกับกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 • ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้พ้นจากความเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย โรงเรียนช่างฝีมือทหาร พุทธศักราช 2553
 • ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้อคำพิพากษาในโทษจำคุก เว้นแต่การกระทำผิดที่อยู่ในลักษณะลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยความประมาท

สิทธิประโยชน์ของนักเรียนภาคปกติ

 • ระหว่างผู้เรียนกำลังศึกษาได้รับเบี้ยเลี้ยง รายวัน
 • วัสดุที่ใช้ฝึกทางโรงเรียนจะจัดหาให้
 • มีประกันชีวิตให้ผู้เรียนถ้าเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักรกล
 • ภาคปกติจะเป็นนักเรียนประเภทอยู่ประจำตลอดหลักสูตร 3 ปี
 • ผู้เรียนจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการเมื่อสำเร็จการศึกษา

สิทธิประโยชน์ของนักเรียนภาคสมทบ

 • ผู้เรียนภาคสมทบจะได้รับการเรียน และการฝึกวิชาทหาร (ร.ด.)
 • ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส.ในสถาบันอื่นได้
 • มีประกันชีวิตให้ผู้เรียนถ้าเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักรกล
 • ผู้เรียนจะไม่มีข้อผูกมัดกับทางราชการ

*จำนวนที่รับเข้าศึกษา เป็นไปตามความต้องการของเหล่าทัพกับส่วนราชการต่างๆ ในกระทรวงกลาโหม ของแต่ละปีนั้นๆไป โดยสามารถติดตามข่าวสารของโรงเรียนช่างงีมือทหารได้ที่ http://www.mtts.ac.th/mtts2/

***นักเรียนช่างฝีมือทหารที่สำเร็จการศึกษา ทางราชการจะดำเนินการบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม