สมัครสอบช่างฝีมือทหาร 2563 /สมัครช่างฝีมือทหาร 2563 / สอบช่างฝีมือทหาร 2563

4938
ช่างฝีมือทหาร 2561

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 2563 เปิดรับ สมัครสอบช่างฝีมือทหาร 2563

 • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 6 ม..62 – 12 ..63
 • วุฒิ ม.3 เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 (เรียนอยู่ ม.3 เทอมสุดท้ายได้)
 • หรือคนที่มีวุฒิ ม.3 แล้ว และอายุไม่เกินที่กำหนด

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

     นักเรียนช่างฝีมือทหาร(นชท.) แบ่งเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้

 1. หลักสูตรภาคปกติ    (รับเฉพาะชาย)
 2. หลักสูตรภาคสมทบ  (รับทั้งหญิงและชาย)
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


1. 
หลักสูตรภาคปกติ

 • ชายโสด (ไม่ได้จดทะเบียนสมรส)
 • อายุ 15 – 18 ปี 
 • มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด บิดา มารดา มีสัญชาติไทย

สิทธิของนักเรียนภาคปกติ

 • เป็นนักเรียนประจำ
 • ระหว่างกำลังศึกษาได้รับเบี้ยเลี้ยง วันละ 111 บาท
 • วัสดุฝึกทางโรงเรียนจัดหาให้
 • สิทธิรักษาพยาบาลฟรี มีประกันชีวิต (กรณี เกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักรกล)
 • เป็นนักเรียนประจำ มีที่พักในโรงเรียนตลอดหลักสูตร 3 ปี
 • จบมาได้วุฒิ ปวช. ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการ
 • บรรจุเป็นข้าราชการในสังกัด กองทัพบก-กองทัพเรือ-กองทัพอากาศ-กองบัญชาการกองทัพไทย หรือส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม
 • ติดยศ สิบตรี จ่าตรี หรือจ่าอากาศตรี (ตามเหล่าที่เราเลือก บก-เรือ-อากาศ)

ประกาศรับสมัครฉบับเต็ม

 • ไฟล์ระเบียบการรับสมัคร (ภาคปกติ) 2563 [ รอประกาศ ]

2. หลักสูตรภาคสมทบ

 • หญิงโสด/ชายโสด (ไม่ได้จดทะเบียนสมรส)
 • อายุไม่เกิน 22 ปี 
 • มีสัญชาติไทย

สิทธิของนักเรียนภาคสมทบ

 • เรียนแบบไปกลับ 
 • มีเรียนและฝึกวิชาทหาร (..)
 • มีประกันชีวิต กรณี เกิดอุบัติเหตุจากเครื่องกล
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
 • เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี ในสถาบันอื่นได้
 • ไม่มีข้อผูกมัดกับทางราชการ

ประกาศรับสมัครฉบับเต็ม 

 • ไฟล์ระเบียบการรับสมัคร (ภาคสมทบ) 2563 [ รอประกาศ ]

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เปิดสอน 6 สาขาวิชาชีพ

 1. ช่างไฟฟ้ากำลัง
 2. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 3. ช่างเชื่อมโลหะ
 4. ช่างยานยนต์
 5. ช่างกลโรงงาน
 6. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

1. การสอบภาคปกติ มี 3 ส่วน [ อ้างอิงจากประกาศปีที่แล้ว ]

1.1 ส่วนวิชาการ (ความรู้ระดับ .3)

 • คณิตศาสตร์   100 คะแนน
 • วิทยาศาสตร์   100 คะแนน
 • ภาษาอังกฤษ   100 คะแนน
 • ภาษาไทย        50 คะแนน
 • สังคมศึกษา      50 คะแนน
 • 5 วิชา     รวม 400 คะแนน

1.2 ส่วนพละ ทดสอบ 4 สถานี

 • (1) ดึงข้อ
 • (2) ลุกนั่ง
ช่างฝีมือทหาร1
ช่างฝีมือทหาร1
 • (3) ดันพื้น
ดันพื้น ช่างฝีมือทหาร
ดันพื้น ช่างฝีมือทหาร
 • (4) วิ่ง 800 เมตร  
วิ่ง ช่างฝีมือทหาร
วิ่ง ช่างฝีมือทหาร

1.3 ส่วนสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย 

ขนาดร่างกาย ช่างฝีมือทหาร
ขนาดร่างกาย ช่างฝีมือทหา

2. การสอบภาคสมบทบมี 2 ส่วน (ไม่มีสอบพละ) [ อ้างอิงจากประกาศปีที่แล้ว ]

2.1 ส่วนวิชาการ (ความรู้ระดับ .3)

 • คณิตศาสตร์   100 คะแนน
 • วิทยาศาสตร์   100 คะแนน
 • ภาษาอังกฤษ   100 คะแนน
 • ภาษาไทย        50 คะแนน
 • สังคมศึกษา      50 คะแนน
 • 5 วิชา     รวม 400 คะแนน

2.2 ส่วนสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย

ช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ
ช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ

วันเวลา สถานที่สอบ

 • รอประกาศอย่างเป็นทางการ

แผนที่ ที่ตั้ง โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

มีปัญหาสงสัย โทรสอบถาม

 • 02 930 3480 
 • 02 930 3489
 • 02 511 0117
 • 02 411 0618

การสมัครสอบช่างฝีมือทหาร

 • เปิดรับสมัคร 6 ม.ค.2562 – 12 ก.พ.2563
 • สมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น ที่ www.mtts.ac.th
ช่างฝีมือทหาร-เส้นทางของความภาคถูมิใจ
nine100-line-addfriends

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย