สมัครสอบช่างฝีมือทหาร 2564 /สมัครช่างฝีมือทหาร 2564 / สอบช่างฝีมือทหาร 2564

3198
ช่างฝีมือทหาร-เส้นทางของความภาคถูมิใจ

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 2564 เปิดรับ สมัครสอบช่างฝีมือทหาร 2564

 • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 12 ม..64 – 12 มี..64
 • วุฒิ ม.3 เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 (เรียนอยู่ ม.3 เทอมสุดท้ายได้)
 • หรือคนที่มีวุฒิ ม.3 แล้ว และอายุไม่เกินที่กำหนด

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

นักเรียนช่างฝีมือทหาร (นชท.) แบ่งเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้

 1. หลักสูตรภาคปกติ    (รับเฉพาะชาย)
 2. หลักสูตรภาคสมทบ  (รับทั้งหญิงและชาย)
ช่างฝีมือทหาร 2564


1. 
หลักสูตร ภาคปกติ

 • 1.1 บุคคลทั่วไป ชาย อายุ 15-18 ปี [ เกิด 1 เม.ย.46 – 31 มี.ค.49 ]
 • 1.2 ข้าราชการกลาโหม พนักงานราชการ หรือลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม ชาย อายุไม่เกิน 21 ปี [ ไม่เกิดก่อนปี 2543 ]
 • 1.3 มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด บิดา มารดา มีสัญชาติไทย

สิทธิของนักเรียนภาคปกติ

 • เป็นนักเรียนประจำ
 • ระหว่างกำลังศึกษาได้รับเบี้ยเลี้ยง วันละ 111 บาท
 • วัสดุฝึกทางโรงเรียนจัดหาให้
 • สิทธิรักษาพยาบาลฟรี มีประกันชีวิต (กรณี เกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักรกล)
 • เป็นนักเรียนประจำ มีที่พักในโรงเรียนตลอดหลักสูตร 3 ปี
 • จบมาได้วุฒิ ปวช. ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการ
 • บรรจุเป็นข้าราชการในสังกัด กองทัพบก-กองทัพเรือ-กองทัพอากาศ-กองบัญชาการกองทัพไทย หรือส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม
 • ติดยศ สิบตรี จ่าตรี หรือจ่าอากาศตรี (ตามเหล่าที่เราเลือก บก-เรือ-อากาศ)

ประกาศรับสมัครฉบับเต็ม หลักสูตรปกติ


2. หลักสูตร ภาคสมทบ

 • 2.1 บุคคลทั่วไป หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 22 ปี [ ไม่เกิดก่อนปี 2542 ]
 • 2.2 ข้าราชการและพนักงานส่วนราชการ หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 25 ปี [ ไม่เกินก่อนปี 2539 ]
 • มีสัญชาติไทย

สิทธิของนักเรียนภาคสมทบ

 • เรียนแบบไปกลับ 
 • มีเรียนและฝึกวิชาทหาร (..)
 • มีประกันชีวิต กรณี เกิดอุบัติเหตุจากเครื่องกล
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
 • เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี ในสถาบันอื่นได้
 • ไม่มีข้อผูกมัดกับทางราชการ

ประกาศรับสมัครฉบับเต็ม 

.

สอบภาควิชาการ

 • คณิตศาสตร์   100 คะแนน
 • วิทยาศาสตร์   100 คะแนน
 • ภาษาอังกฤษ   100 คะแนน
 • ภาษาไทย        50 คะแนน
 • สังคมศึกษา      50 คะแนน
 • 5 วิชา     รวม 400 คะแนน

.

วันเวลา สถานที่สอบ

 • รอประกาศอย่างเป็นทางการ

.

แผนที่ ที่ตั้ง โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

.

มีปัญหาสงสัย โทรสอบถาม

 • 02 930 3480 
 • 02 930 3489
 • 02 511 0117
 • 02 411 0618

.

การสมัครสอบช่างฝีมือทหาร

สมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น ที่ www.mtts.ac.th

ช่างฝีมือทหาร-เส้นทางของความภาคถูมิใจ

.

ปล.ข้อสอบ ช่างฝีมือทหาร 1,000 ข้อ Update ล่าสุด คลิกเลย >>> ข้อสอบ ช่างฝีมือทหาร