คุณสมบัติ และเอกสารที่จำเป็น ของผู้สมัครเข้าโรงเรียนนายเรือ

163
คุณสมบัติ และเอกสารที่จำเป็น ของผู้สมัครเข้าโรงเรียนนายเรือ
คุณสมบัติ และเอกสารที่จำเป็น ของผู้สมัครเข้าโรงเรียนนายเรือ

คุณสมบัติของผู้สมัคร เข้าโรงเรียนนายเรือ

คุณสมบัติของผู้สมัคร สอบเข้าโรงเรียนนายเรือ มีดังนี้

  • วุฒิการศึกษาของผู้สมัครนั้น ต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า
  • เป็นชายโสด และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี ไม่เกิน 18 ปี การนับอายุจะให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
  • มีสัญชาติไทย
  • มีอวัยวะรูปร่างลักษณะท่าทางขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารหรือตำรวจ
  • ขนาดของร่างกายต้องมีพิกัดความสมบูรณ์ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ (การนับอายุให้นับตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร) ดังนี้
    • อายุ 16 ปี สูงไม่น้อยกว่า 159 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 47 กิโลกรัม
    • อายุ 17 ปี สูงไม่น้อยกว่า 161 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 49 กิโลกรัม
    • อายุ 18 ปี สูงไม่น้อยกว่า 163 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 51 กิโลกรัม
  • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี และมีอุดมการณ์เลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งยังมีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายอีกด้วย
  • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาคดีถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
  • ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออก จากโรงเรียนทหาร หรือโรงเรียนตำรวจ เพราะความผิด หรือถูกถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
  • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • บิดามารดาและผู้ปกครองเป็นผู้มีอาชีพอันชอบธรรมหรือมีหลักฐาน
  • เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว
  • ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ค้ำประกัน ซึ่งสามารถรับรองข้อความ และพันธกรณีตามที่กองทัพไทยกำหนด
  • ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เอกสารที่ต้องใช่ สำหรับผู้ต้องการสมัคร โรงเรียนนายเรือ

เอกสารของผู้ต้องการสมัคร โรงเรียนนายเรือ จะมีดังต่อไปนี้

  • สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  • สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ-
  • ระเบียนแสดงผลการเรียนหรือหนังสือรับรองการศึกษา พร้อมสําเนา 1 ฉบับ
  • สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิดพร้อมสําเนา 1 ฉบับ
  • หนังสือให้คํายินยอมของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยในกรณีที่เป็นผู้ปกครองตามกฎหมายต้องมีหลักฐานประกอบ

เอกสารที่ต้องใช้ เพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลของผู้สมัครสอบ

เอกสารเพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลของผู้สมัครสอบ (ใช้ในการรายงานตัวและการเข้าทดสอบสุขภาพจิต)

  • บัตรประชาชน
  • บัตรประจําตัวผู้เข้าสอบ

การเปิดรับสมัคร ของโรงเรียนนายเรือ

การเปิดรับสมัคร โรงเรียนนายเรือ จะเปิดรับเพียงช่องทางเดียวผ่าน Internet ได้ที่เว็บไซต์ http://www.rtna.ac.th