ข้อมูลควรรู้เกี่ยวกับ โรงเรียนนายเรือ

499
ข้อมูลควรรู้เกี่ยวกับ โรงเรียนนายเรือ
ข้อมูลควรรู้เกี่ยวกับ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรือ เป็น สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนายทหารเรือชั้นสัญญาบัตรของกรมยุทธศึกษาทหารเรือกองทัพเรือไทย โดยจะมีประกาศรับสมัครสอบเข้าโรงนายเรือทุกๆปี ซึ่งผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนนายเรือจะถูกเรียกว่า นักเรียนนายเรือ (นนร.) นั่นเอง

ประวัติย่อของโรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรือถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2440 ในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสถานที่ตั้งแต่เดิมจะอยู่บริเวณพระราชวังเดิมในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 นี่จึงเป็นเหตุให้กองทัพเรือได้ถือเอาวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น วันกองทัพเรือ

*ใน พ.ศ. 2495 ได้ย้ายโรงเรียนมาที่ที่อยู่ปัจจุบัน คือ ป้อมเสือซ่อนเล็บ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มาจนถึงปัจจุบัน

โครงสร้างหน่วยของ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรือมีสถานะเป็นหน่วยราชการในระดับเทียบเท่ากับกองบัญชาการ โดยจะมีการจัดส่วนราชการภายในดังนี้

 • กองบัญชาการ
  • ทำหน้าที่ปกครอง บังคับบัญชา วางแผน อำนวยการ ควบคุม และคอยบริหารกิจการของโรงเรียนนายเรือให้บรรจุภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือกำหนดเอาไว้
 • กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์
  • ทำหน้าที่ปกครอง บังคับบัญชา และฝึกอบรมนักเรียนนายเรือในเรื่องการปลูกฝังนิสัย วินัย จิตวิทยา ความอดทน และลักษณะผู้นำ
 • ฝ่ายศึกษา
  • ทำหน้าที่คอยให้การศึกษาวิชาการอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี และวิชาชีพทหารเรือแก่นักเรียนนายเรือ
 • ฝ่ายบริการ
  • มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านพลาธิการ การขนส่ง การสาธารณูปโภค อุปกรณ์ และเครื่องช่วยการศึกษา การบำรุงรักษาอาคาร สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะต่าง ทั้งยังให้บริการทั่วไปและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยต่างๆในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงเป็นหน่วยในการศึกษาภาคปฏิบัติในโรงงานให้แก่นักเรียนนายเรืออีกด้วย
 • กองสถิติและวิจัย
  • ทำหน้าที่การดำเนินการเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา และทะเบียนประวัติของนักเรียนนายเรือ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาการฝึกและศึกษา
 • โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ
  • ทำหน้าที่รับผิดชอบด้านการรักษาพยาบาลแก่นักเรียนนายเรือ ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และครอบครัว ตลอดจนดำเนินการด้านสุขาภิบาล และการเวชกรรมป้องกันในเขตพื้นที่ของโรงเรียนนายเรือ
 • กองร้อยรักษาความปลอดภัยที่ 6 (หน่วยสมทบ)
  • ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนนายเรือ และพื้นที่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนนายเรือทั้งหมด

วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน โรงเรียนนายเรือ

 • วิสัยทัศน์
  • ” โรงเรียนนายเรือ จะเป็นสถาบันผลิตนายทหารเรือ ที่เป็นเลิศในภูมิภาคอาเซียน”
 • ปรัชญา
  • ” แหล่งผลิตนายทหารเรือ อันเป็นรากแก้วของกองทัพเรือ “
 • ปณิธาน
  • ” ให้การศึกษาและฝึกอบรมนักเรียนนายเรือ เพื่อให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ ความคิดริเริ่ม มีความเป็นผู้นำ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม สำหรับปฏิบัติราชการในกองทัพเรือ รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ “

วัตถุประสงค์ โรงเรียนนายเรือ

” ให้ความรู้ด้านวิชาการระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนนายเรือในทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆตามความต้อง การของกองทัพเรือให้ความรู้และประสบการณ์ ในการเดินเรือและพื้นฐานวิชาชีพทหารเรือเพียงพอที่จะศึกษาต่อด้านวิชาชีพทหารเรือชั้นสูงตามพรรค-เหล่าต่างๆต่อไปพัฒนาร่างกายและจิตใจให้นักเรียนนายเรือมีความเป็นผู้นำ มีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์มีปฏิภาณไหวพริบดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความคิดริเริ่ม มีทักษะในการคิด การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ “