ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

935
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เป็นโรงเรียนที่อำนวยการฝึกหัดศึกษา และอบรมบุคคลให้มีความรู้ ทั้งความสามารถในวิชาสามัญ ทั้งวิชาการดุริยางค์ และวิชาทหาร ทำให้ผู้เรียนเพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการเป็นข้าราชการทหาร ประจำกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพ

ประวัติย่อของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

ถ้าพูดถึงประวัจิของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือนั้น ก็คงต้องกล่าวถึง กองดุริยางค์ทหารเรือด้วย เหตุเพราะมีประวัติความเป็นมาคู่กัน โดยหน่วยดุริยางค์ทหารเรือนั้นเริ่มมีมาตั้งแต่ พ.ศ.2421 ที่หน่วยดุริยางค์ทหารเรือในสมัยนั้น จะมีไว้บรรเลงในงานเกียรติยศ และสำหรับเรือพระที่นั่งในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จประพาสทางทะเลและต่างประเทศ ตามบันทึกทางเอกสาร เดิมจะเรียกว่า “ทหารแตรมะรีน” ต่อมาใน พ.ศ.2448 จอมพลเรือเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ได้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือ ทรงทำการปรับปรุงหน่วยดุริยางค์ทหารเรือให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นกว่าเดิม ทรงให้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองแตร” และขึ้นกับกรมทหารเรือฝ่ายบก ทั้งยังทรงกำหนดหลักสูตรการศึกษาวิชาการดนตรีขึ้น โดยเรียกว่า “วิชาการแตร” ดังที่ปรากฏอยู่ในข้อบังคับระเบียบวิชาการต่างๆ ในกรมทหารเรือ ลง 27 มิ.ย.2499 โดยรับบุคคลเข้ามาทำการฝึกหัดและบรรจุเป็นนักดนตรีทหารเรือ เพื่อเสริมวงดนตรีให้ใหญ่ขึ้น และทดแทนคนเก่าที่พ้นหน้าที่ไปตามกาลเวลา ต่อมาใน พ.ศ.2500 ทร. จึงได้กำหนดให้มีโรงเรียนดุริยางค์ขึ้น

ต่อมาในปี พ.ศ.2502 เรือเอก สำเร็จ นิยมเดช(ยศขณะนั้น) นายทหารประจำกองดุริยางค์ทหารเรือ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนดุริยางค์ จึงได้ทำการจัดวางระเบียบหลักสูตรการศึกษาขึ้นมาใหม่ ให้มีการแบ่งการศึกษาออกเป็นชั้น และดำเนินการฝึกหัดศึกษาในระบบโรงเรียนโดยแท้จริง ทั้งหลักสูตรสำหรับการฝึกหัดศึกษาของนักเรียนดุริยางค์ และได้รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ามาเป็นนักเรียนดุริยางค์โดยตรง เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2504 เป็นต้นมา ซึ่งในช่วงปีแรกๆ จะรับเฉพาะนักเรียนดุริยางค์ชายต่อมาในปี พ.ศ.2510 จึงได้เริ่มมีการรับนักเรียนดุริยางค์หญิง และหลังจากนั้นโรงเรียนดุริยางค์ก็ได้รับการกำหนดและอนุมัติอัตราให้เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองดุริยางค์ทหารเรือ สถานีทหารเรือกรุงเทพ

สัญลักษณ์สถาบันโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

สัญลักษณ์สถาบันโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ จะเป็นรูปสมอ พิณ ภายใต้มหามงกุฎ เบื้องล่างมีแถบปลายแฉกสะบัดขึ้นทั้งสองข้าง กลางแถบมีคำว่า “โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ”

นโยบาย วัตถุประสงค์ ภารกิจ พันธกิจ

 • นโยบาย
  • ให้การศึกษา พัฒนาคุณภาพ และศักยภาพ นดย. อย่างมีระบบและมีแบบแผน
  • ปกครองและดูแล นดย. ด้วยความเป็น “ครู” และมีเมตตาธรรม
  • ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างจิตสาธารณะ และเน้นย้ำความเป็นทหารเรือ
 • วัตถุประสงค์
  • เพื่อให้การศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพด้านการดุริยางค์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการดุริยางค์ ประเภทวิชาศิลปกรรม แก่ นดย.
  • เพื่อผลิตนายทหารชั้นประทวนให้มีความรู้ และความสามารถในวิชาชีพการดุริยางค์ตามมาตรฐานวิชาชีพการดุริยางค์ และมีความรู้ในขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ รวมทั้งตรงกับความต้องการของ ทร.
  • เพื่อให้ นดย. มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และจงรักภักดีต่อชาต
  • ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  • ภารกิจ
  • ดำเนินการให้การศึกษา และฝึกอบรม นดย. ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพการดุริยางค์ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตลอดจนให้การศึกษา และอบรมทหารเหล่าดุริยางค์ และทหารเหล่าสัญญาณแตรเดี่ยว
 • พันธกิจ
  • ให้การศึกษาแก่ นดย. และทหารเหล่าดุริยางค์ เพื่อเป็นนักดนตรีทหารเรือที่มีคุณภาพ
  • พัฒนาหลักสูตรและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
  • ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
  • สนับสนุนการดนตรีตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ปลูกฝังความเป็นทหาร คุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติ

โครงสร้างและการจัดส่วนราชการของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

โดยโครงสร้างและการจัดส่วนราชการของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือนั้นจะสามารถแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 หมวด ได้แก่

 • หมวดธุรการ จะมีหน้าที่เกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ และการบัญชีพลโดยทั่วไปของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
 • หมวดปกครอง จะมีหน้าที่คอยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดำเนินการ รวมไปถึงควบคุมการปกครองบังคับบัญชานักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ให้มีความประพฤติปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางโรงเรียน ทั้งยังคอยดูแลด้านการสวัสดิการของ นดย. อีกด้วย
 • หมวดศึกษา จะมีหน้าที่กำหนดแนวทางปฏิบัติ จัดทำแผนการศึกษา ไปจนถึงการดำเนินการ และควบคุมการศึกษาอบรมนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รวมทั้งเสนอความต้องการครูช่วยสอน และกำหนดหลักเกณฑ์ในการวัดผล/ประเมินผลการศึกษาของโรงเรียน
 • หมวดเครื่องช่วยการศึกษา จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้การสนับสนุนเครื่องดนตรี และอุปกรณ์เครื่องช่วยการศึกษาแก่หลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ตามที่ได้รับการร้องขอมา ตลอดไปจนถึงการควบคุม การจัดพิมพ์ตำราและแบบฝึกหัดที่เป็นโน้ตเพลงสำหรับใช้ในโณงเรียนเป็นต้น
 • ประกันคุณภาพการศึกษา จะมีหน้าที่จัดทำรายงานประเมินตนเอง ส่งถึง ยศ.ทร. สปท. และ สมศ. โดยรวบรวม จัดเก็บสำเนาเอกสารการดำเนินการของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เพื่อรองรับการเข้าตรวจประเมินคุณภาพภายในจาก ยศ.ทร. และ สปท. ซึ่งการเข้าตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ให้ความรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาแก่ครู/อาจารย์ และบุคลากรอื่นๆของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ