คุณสมบัติ และเอกสารที่ใช้ในการสมัคร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

1548
คุณสมบัติ และเอกสารที่ใช้ในการสมัคร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
คุณสมบัติ และเอกสารที่ใช้ในการสมัคร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

คุณสมบัติของผู้สมัคร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

 • ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
  • ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( O –NET )
  • ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT 1) โดยจะเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุด
  • ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT 2) โดยจะเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุด
  • ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT2) โดยจะเลือกคะแนนครั้งที่มากที่สุด
 • มีอายุ 18-25 ปี สถานภาพโสด ช่วงอายุจะนับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัครนั้นๆ
 • มีสัญชาติไทย
 • ร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง และมีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร มีดัชนีมวลกายไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และไม่เป็นโรคหรือมีความพิการตามที่กำหนดไว้
 • เป็นผู้มีความประพฤติที่ดี ไม่บกพร่องต่อศีลธรรมอันดี
 • ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหา หรือเป็นจำเลยในคดีอาญา ทั้งยังไม่เคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันกระทำโดยประมาท
 • ไม่เคยถูกปลดออกหรือถูกไล่ออกจากราชการหรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด
 • ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

 • ใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (online) โดยพิมพ์ (print) จากเว็บไซต์ www.rtanc.ac.th พร้อมลงนามผู้สมัครให้เรียบร้อย และ print บัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงด้วย
 • รูปถ่ายผู้สมัครหน้าตรงไม่สวมแว่นของผู้สมัครสอบขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป ซึ่งต้องเป็นรูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำเป็นต้องแสดงวันที่ถ่ายรูปพร้อมเขียนชื่อนามสกุลอายุของผู้สมัครสอบคัดเลือกอย่างชัดเจนไว้ด้านหลังทุกรูป
 • ใบแสดงผลการเรียนหรือหนังสือรับรองการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ (หนังสือรับรองฯต้องออกให้ไม่เกิน 60 วัน )
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร บิดา และมารดา ส่วนผู้สมัครที่เป็นบุตรบุญธรรมต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและ ของบิดามารดาของตัวผู้ให้กำเนิดและของบิดาหรือมารดาบุญธรรม หรือผู้ปกครองที่ศาลแต่งตั้งส่งมาด้วย
 • ทะเบียนบ้านของผู้สมัครบิดาและมารดาผู้ให้กำเนิด-ผู้สมัครที่เป็นบุตรบุญธรรมต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ของบิดา–มารดาผู้ให้กำเนิดและของบิดาหรือมารดาบุญธรรม หรือผู้ปกครองที่ศาลแต่งตั้งส่งมาด้วย
 • สูติบัตรของผู้สมัครหรือรับรองบุตร
 • กรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องมีใบมรณะบัตรซึ่งระบุสัญชาติของบิดาหรือมารดามาแสดงด้วย
 • หลักฐานการออกจากราชการครั้งสุดท้าย ถ้าผู้สมัครเคยเข้ารับราชการมาก่อน
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของผู้สมัครสอบถ้ามี

การทดสอบบุคลิกภาพ ความถนัดทางวิชาชีพ และการตรวจร่างกาย

 • การทดสอบบุคลิกภาพและความถนัดทางวิชาชีพ จะมีขั้นตอนดังนี้
  • ต้องมารายงานตัวเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกในวันที่กำหนดพร้อมชำระเงินค่าทดสอบบุคลิกภาพ
  • การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพจะดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดพร้อมชำระเงินค่าทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ
 • การตรวจร่างกาย
  • ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายต้องเข้ามารายงานตัวที่ อาคารกองการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ตามวันที่กำหนด พร้อมกับชำระเงินค่าตรวจร่างกาย
  • ขั้นตอนการตรวจร่างกาย ประกอบด้วย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ, เอกซเรย์และการตรวจร่างกายทั่วไป
  • ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายต้องเป็นผู้ที่คณะกรรมการตรวจแล้วเห็นว่ามี ร่างกายสมบูรณ์ และไม่เป็นโรค หรือมีความพิการตามที่กำหนดไว้ใน ผนวก ก. ท้ายระเบียบนี้ ผลการตรวจร่างกาย พิจารณาจากความเห็น และการชี้ขาด ของคณะกรรมการแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อการนี้เป็นการวินิจฉัยขั้นสุดท้าย
 • การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  • การวิ่งระยะทาง 1,000เมตร ใน่ชวงเวลาที่กำหนด ซึ่งช่วงเวลาในการตัดสินจะ แบ่งออกเป็น 2 เพศ ได่แก่
   • เพศชายภายในเวลา 5.30 นาที
   • เพศหญิงภายในเวลา 6.30 นาที

**การสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำเป็นจะต้องมารายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนดเอาไว้

ประมาณการ ค่าใช้จ่าย นักเรียนพยาบาลกองทัพบก

ประมาณการ ค่าใช้จ่าย นักเรียนพยาบาลกองทัพบก (ประเภททุนกองทัพบก)

 • ชั้นปีที่ 1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 14,000 บาท
 • ชั้นปีที่ 2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 14,000 บาท
 • ชั้นปีที่ 3 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 14,000 บาท
 • ชั้นปีที่ 4 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 9,500 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดตามประกาศของ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เช่น ค่าเสื้อผ้าเกินสิทธิ์ประมาณ 15,000 บาท ค่าตรวจภูมิคุ้มกัน / ฉีดวัคซีน ประมาณ 5,000 บาท

ประมาณการ ค่าใช้จ่าย นักเรียนพยาบาลกองทัพบก (ประเภททุนส่วนตัว)

 • ชั้นปีที่ 1 ประมาณค่าใช้จ่าย 130,000 บาท
 • ชั้นปีที่ 2 ประมาณค่าใช้จ่าย 85,000 บาท
 • ชั้นปีที่ 3 ประมาณค่าใช้จ่าย 87,000 บาท
 • ชั้นปีที่ 4 ประมาณค่าใช้จ่าย 60,000 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดตามประกาศของ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

**ค่าใช้จ่ายที่กล่าวเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามและติดตามข่าวสารโรงเรียนพยาบาลกองทัพบกได้โดยตรงที่ rtanc.ac.th