คุณสมบัติ และเอกสารที่ใช้ในการสมัคร โรงเรียนนายเรือ

393
คุณสมบัติ และเอกสารที่ใช้ในการสมัคร โรงเรียนนายเรือ
คุณสมบัติ และเอกสารที่ใช้ในการสมัคร โรงเรียนนายเรือ

คุณสมบัติของผู้สมัครโรงเรียนนายเรือ

 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 • เป็นชายโสด มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตํารวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตํารวจประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 • มีอวัยวะรูปร่างลักษณะท่าทางขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารหรือตำรวจ ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร กฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ และตามที่กองทัพไทยกำหนด
 • ขนาดของร่างกายต้องมีพิกัดความสมบูรณ์ ที่ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์
 • เป็นผู้มีความประพฤติที่ดี ไม่บกพร่องต่อศีลธรรมอันดี และต้องมีอุดมการณ์เลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และต้องไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาคดีถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออก หรือไล่ออก จากโรงเรียนทหาร โรงเรียนตำรวจ เพราะความผิด
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว
 • ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ค้ำประกัน มายืนยัน ซึ่งสามารถรับรองข้อความ และพันธกรณีตามที่กองทัพไทยกำหนด
 • ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชนที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เอกสารของผู้ต้องการสมัคร และพิสูจน์ตัวบุคคลของผู้สมัครสอบโรงเรียนนายเรือ

 • เอกสารของผู้ต้องการสมัคร โรงเรียนนายเรือ จะมีดังต่อไปนี้
  • สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  • สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ-
  • ระเบียนแสดงผลการเรียนหรือหนังสือรับรองการศึกษา พร้อมสําเนา 1 ฉบับ
  • สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิดพร้อมสําเนา 1 ฉบับ
  • หนังสือให้คํายินยอมของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยในกรณีที่เป็นผู้ปกครองตามกฎหมายต้องมีหลักฐานประกอบ
 • เอกสารเพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลของผู้สมัครสอบ (ใช้ในการรายงานตัวและการเข้าทดสอบสุขภาพจิต)
  • บัตรประชาชน
  • บัตรประจําตัวผู้เข้าสอบ

ติดต่อ โรงเรียนนายเรือ ที่อยู่: 204 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

 • โทรศัพท์: 02 394 0441
 • http://www.rtna.ac.th/