คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา และสิทธิของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

1319
คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา-และสิทธิของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา-และสิทธิของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

บุคคลที่จะสมัครเข้าศึกษาในโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือนั้น จำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยโรงเรียนทหาร และระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการศึกษาในปี พ.ศ. 2530 (หลักสูตร 3 ปี) ดังต่อไปนี้

 • ผู้สมัครต้องเป็น ชาย , หญิง ที่มีสถานะโสด
 • ผู้สมัครตต้องมี อายุระหว่าง 15 – 18 ปี
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย รวมไปถึง บิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดก็ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยก าเนิดก็ได้
 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 • ผู้สมัครจำเป็นต้องมีอวัยวะ รูปร่าง และลักษณะท่าทางที่เหมาะสมแก่การเป็นทหาร และนักดนตรี รวมทั้งผู้สมัครต้องปราศจากโรคหรือความผิดปกติที่ทาง ทร. กำหนดเอาไว้

หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร

หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ ต้องด าเนินการกรอกใบสมัครและอัพโหลดเอกสารในการสมัครทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com ตั้งแต่วันที่สมัคร

 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร
 • ทะเบียนบ้านผู้สมัคร
 • รูปถ่ายผู้สมัคร หน้าตรง ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน
 • ใบประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ซึ่งแสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ทำการดาวน์โหลดเอกสารใบรับรองตามผนวก ง.ในระเบียบการรับสมัครนักเรียนดุริยางค์ โรงเรียนดุริยางค์กองดุริยางค์ทหารเรือ
 • หลักฐานเพื่อขอรับคะแนนเพิ่ม

สิทธิของผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

เมื่อนักเรียนทุกท่านที่อดทน ตั้งใจเล่าเรียนจนได้สำเร็จการศึกษาแล้วนั้นจะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี พรรคพิเศษ ของเหล่าทหารดุริยางค์ และจะได้รับเงินเดือน ระดับ ป.1 ชั้น 16.5 (9,710 บาท) และยังจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาการดนตรี รวมถึงจะได้รับสิทธิต่างๆ ที่ทางราชการกำหนดเอาไว้อีกด้วย

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษา

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือนั้น จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทได้แก่

 • ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
  • เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในทางวิชาการหรือวิชาชีพ ตามมาตรฐานที่กำหนด
  • เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข และสามารถพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้า
 • ด้านการทหาร
  • เป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถเสียสละชีวิต เพื่อประเทศชาติ และราชบัลลังก์ รวมทั้งดำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
  • เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานวิชาการทางทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์
  • เป็นผู้มีวินัยทหาร และปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร
  • เป็นผู้มีภาวะผู้นำ (ในระดับหมู่) ซื่อสัตย์ สุจริต กล้าหาญ เสียสละ รับผิดชอบ มีจิตสำนึกในความเป็นทหาร และรู้รักสามัคคี
  • เป็นผู้มีความแข็งแรง อดทน และความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ