ข้อควรรู้เกี่ยวกับ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

710
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ จะมีชื่อย่อว่า รร.สธ.ทร. โดยแต่เดิมนั้นชื่อของโรงเรียนนายทหารเรือ ถูกสร้างมาเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงสำหรับกองทัพเรือ โดยตัวโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือนั้นจะขึ้นตรงอยู่กับสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง และอยู่ในระดับเดียวกับ สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง และสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง

ประวัติย่อของโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

โรงเรียนนายทหารเรือ ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2467 โดยตัวโรงเรียนจะขึ้นตรงต่อกรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีนายทหารเข้าศึกษาในโรงเรียนนับเป็น นทน.รร.สธ.ทร. รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2468 นายทหารเรือที่เข้าศึกษานั้นต้องมียศไม่สูงกว่านาวาตรี และไม่ต่ำกว่าเรือเอก เพื่อที่จะให้นายทหารได้รู้จักกิจการของทหารเรืออย่างกว้างขวาง ทั้งยังสามารถปฏิบัติการ และติดต่อกับต่างประเทศได้ในเวลาปกติ และยังรู้จักปฏิบัติการตามหน้าที่ในเวลาเกิดสงครามอีกด้วย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 โรงเรียนนายทหารเรือ ได้ถูกย้ายไปยังสถานที่แห่งใหม่ ที่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และถูกเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง โดยการก่อสร้างอาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูงนั้นได้แล้วเสร็จและทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2536

วัตถุประสงค์ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

วัตถุประสงค์ (Objectives) ของหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือนั้นจะเริ่มจากการที่มีแนวความคิดจะช่วยเสริมสร้างให้นายทหารนักเรียนนั้น ได้มีทักษะในการตกลงใจด้วยความมั่นใจ ทั้งยังมีความคิดอันเป็นระบบถูกต้อง และชอบด้วยเหตุผล โดยนายทหารนักเรียนจะสามารถแสดงออกถึงความเป็นผู้นำทางทหารนายทหารฝ่ายอำนวยการ และผู้บริหารระดับกลางขององค์กร สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีและคุ้นเคยกับการปฏิบัติงานหรือประสานงานร่วมกับผู้อื่น โดยการศึกษาวิชาต่างๆ ที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันตั้งแต่เริ่มเรียนจนกระทั่งจบหลักสูตร จะต้องผ่านวิธีการศึกษาต่างๆ ได้แก่ การฟังการบรรยาย การอภิปรายเป็นคณะ การแบ่งกลุ่มอภิปราย การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การค้นคว้า และการดูงานหรือศึกษาภูมิประเทศเป็นต้น โดยเมื่อผู้เรียนจบการศึกษาแล้วจะมีขีดความสามารถ ดังนี้

 • ขีดความสามารถในการเป็นผู้นำระดับยุทธการและหรือผู้บังคับการเรือชั้น
  • เป็นผู้นำกำลังทางเรือในพื้นที่ปฏิบัติการในยุทธการอันสำคัญได้
 • ขีดความสามารถของฝ่ายเสนาธิการหน่วยกำลังรบระดับยุทธการ -ยุทธวิธี
  • เป็นฝ่ายเสนาธิการสำหรับการรบตามแผนป้องกันประเทศ แผนป้องกันชายแดน และแผนเผชิญเหตุของกองทัพเรือ สามารถอำนวยการยุทธ์ในระดับยุทธการ–ยุทธวิธี ได้
  • เป็นฝ่ายเสนาธิการของกำลังทางเรือในการปฏิบัติการผสมกับนานาชาติ
  • สามารถจัดทำแผนการใช้กำลังในทุกระดับของกองทัพเรือได้ร่วมวางแผนการทัพ และร่วมจัดทำแผนการใช้กำลังร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพอื่นๆ ได้
 • ขีดความสามารถของผู้บริหารหน่วยระดับกอง
  • สนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์กองทัพเรือการจัดทำแผนการเตรียมกำลังกองทัพเรือและร่วมจัดทำยุทธศาสตร์ทหาร การอำนวยการยุทธ์ และการใช้กำลังทหารทั้งในยามสงบและยามสงคราม
  • บริหารองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในภาพรวมของประเทศบริหารองค์กรแบบธรรมาภิบาล
 • ขีดความสามารถของผู้บริหารองค์กร
  • สามารถเป็นผู้นำผู้บริหารองค์กรของหน่วยงานภาครัฐในระดับกลางได้
  • สามารถจัดทำยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ขององค์กรในระยะยาวให้บรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐได้๔.๓บริหารทรัพยากรของหน่วยงานและองค์กรภาครัฐในสภาวะวิกฤติได้

จุดมุ่งหมาย หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ หมวดวิชาความมั่นคงแห่งชาติ

หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือในหมวดวิชาความมั่นคงแห่งชาติ (TheaterSecurityDecision Making) จะมีจุดมุ่งหมายให้นายทหารนที่เรียนอยู่นั้นมีความเข้าใจในภาพรวมด้านความมั่นคงในภูมิภาคและการกำหนดแนวคิดทางด้านยุทธศาสตร์ ซึ่งจะสัมพันธ์กับการจัดโครงสร้างกองทัพไทยและหน้าที่ของฝ่ายอำนวยการ กรณีศึกษาจากการทำสงคราม การวางแผนทางทหาร การบริหารงานทางทหาร ปฏิบัติการทางทหาร รวมถึงส่วนสนับสนุนต่างๆ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานในการศึกษาในเรื่องการวางแผนทางทหารต่อไป

จุดมุ่งหมาย หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ หมวดวิชาเสนาธิการกิจ

หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือหมวดวิชาเสนาธิการกิจ (Staff Affair) จะมีจุดมุ่งหมายให้นายทหารที่เรียนนั้นได้รับมีความรู้ และความเข้าใจในการ คิด เขียน พูด และวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ เพื่อนำมาซึ่งการกำหนดแนวความคิดในระดับยุทธการในการทำสงคราม นอกจากนั้นแล้วจะได้รับการศึกษากระบวนการตัดสินใจ และการเชื่อมโยงของกระบวนการตัดสินใจวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางทหาร รวมทั้งการวางแผนทางทหารและการสั่งการ ตลอดจนถึงการบริหารงานทางทหารทั้งยามสงบและยามสงครามได้อย่างมีระบบ

จุดมุ่งหมาย หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ หมวดวิชาปฏิบัติการทางทหาร

หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือหมวดวิชาปฏิบัติการทางทหาร(Joint Military Operations) จะมีจุดมุ่งหมายให้นายทหารที่เรียนนั้นมีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการใช้กำลังในทุกระดับของกองทัพเรือ ทั้งแผนประณีต แผนเผชิญสถานการณ์วิกฤติ ไปจนถึงการจัดทำคำสั่งยุทธการ ร่วมจัดทำแผนการใช้กำลังร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพอื่นๆ

จุดมุ่งหมาย หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ หมวดวิชาสังคม

หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือหมวดวิชาสังคม (Social) จะมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนในหลุกสูตรมีความรู้ในเรื่องการเข้าสังคมที่ถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วยระเบียบแบบแผนประเพณีและระเบียบปฏิบัติของสังคมโดยทั่วไป ทั้งอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกการแสดงแนวความคิดของนักศึกษาในเรื่องที่น่าสนใจในรูปของเอกสาร และการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลสำคัญของหน่วยงานต่างๆ ทั้งยังได้รับการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมจริงของพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งทราบกฎ กติกา และวิธีการเล่นกีฬาที่ได้รับความนิยมในสังคมเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้

การดำเนินการศึกษาของ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

การดำเนินการศึกษาของ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ จะมีลักษณะเป็นการศึกษาในแบบ Active Learning ที่จะมุ่งให้นายทหารนักเรียนรู้จักการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งตัวผู้เรียนจะมีบทบาทอย่างมากต่อความสำเร็จในด้านการศึกษา การเข้าฟังบรรยายนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษาและไม่ใช่ส่วนที่สำคัญที่สุด แต่ส่วนสำคัญที่สุดคือการที่ผู้เรียนนั้นต้องค้นคว้าจากเอกสารอ่านประกอบและข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ รวมทั้งจากประสบการณ์ตรงของนายทหารนักเรียนนำมาประมวลกับหลักวิชาที่ได้รับจากผู้บรรยายเพื่อพัฒนาแนวความคิดของตัวผู้เรียนเอง แนวความคิดที่พัฒนาขึ้นเองนี้ผู้เรียนจะได้รับจากการแลกเปลี่ยนกับผู้บรรยาย อาจารย์ประจำกลุ่มสัมมนา และระหว่างผู้เรียนด้วยกันในห้องเรียนหรือห้องสัมมนาอีกด้วย