จุดมุ่งหมายในการฝึกวิชาทหาร และสิ่งที่จะได้รับจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

472
จุดมุ่งหมายในการฝึกวิชาทหาร และสิ่งที่จะได้รับจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จุดมุ่งหมายในการฝึกวิชาทหาร และสิ่งที่จะได้รับจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

จุดมุ่งหมายในการฝึกวิชาทหารของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

จุดมุ่งหมายในการฝึกวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จะมีดังนี้

 • ชั้นเรียนปีที่ 1 จะทำการฝึก และศึกษาวิชาทหารเบื้องต้นในระดับบุคคล เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถเป็นบุคคล และหลักพื้นฐานการรบ
 • ชั้นเรียนปีที่ 2 จะทำการฝึก และศึกษาวิชาทหารในระดับหัวหน้าชุดยิง และผู้บังคับหมู่ปืนเล็กเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการนำหน่วยระดับหัวหน้าชุดยิงและผู้บังคับหมู่ปืนเล็ก
 • ชั้นเรียนปีที่ 3 จะทำการฝึก และศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมวด เพี่อให้มีความสามารถในการนำหน่วยระดับหมวด และความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติการทางทหาร
 • ชั้นเรียนปีที่ 4 จะทำการฝึก และศึกษาวิชาทหารในเรื่องที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำหน่วย และวิชาการแขนงอื่นๆเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการนำหน่วยทหารขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ชั้นเรียนปีที่ 5 จะทำการฝึก และศึกษาวิชาทหารเพิ่มเติมในเรื่องที่จำเป็นอื่นๆ ในการรับราชการ การดูงาน การฝึกปฏิบัติงานตามหน้าที่ และการฝึกเพิ่มเติมพิเศษสำหรับผู้บังคับหน่วย เพื่อให้มีความรู้

ค่านิยม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ค่านิยมของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า คือการเป็นผู้นำทหารที่คุณลักษณะผู้นำ 14 ประการดังต่อไปนี้

 • มีบุคลิก ลักษณะท่าทางที่สง่างาม (Bearing)
 • รู้จักกาละเทศะ (Tact)
 • ยึดมั่นในความยุติธรรม (Justice)
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)
 • มีความกล้าหาญ (Courage)
 • มีความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ (Decisiveness)
 • มีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจ (Endurance)
 • มีความกระตือรือล้น (Enthusiasm) ในการทำงาน
 • รักการแสวงหาความรู้ (Knowledge)
 • สามารถใช้ประสบการณ์และความรู้ของตนเองในการพินิจพิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง (Judgment) เหมาะสม
 • มีความคิดริเริ่ม (Initiative) ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
 • ได้รับความไว้วางใจ (Dependability) จากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา
 • เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่เอาเปรียบผู้อื่น (Unselfishness)
 • มีความภักดี (Loyalty) ต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา หน่วยงานของตนเอง ตลอดจนกองทัพและประเทศชาติ

สิ่งที่จะได้รับจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

สิ่งที่จะได้รับจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านั้นมีมากมาย โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง ดังนี้

 1. สิ่งที่ได้รับช่วงที่เป็นนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  • ไม่มีค่าที่พัก ค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร และค่ารักษาพยาบาล
  • ได้รับเครื่องแต่งกาย และอุปกร์การศึกษาต่างๆ
  • ได้รับเงินเดือน และเบี้ยเลี้ยง จำนวนเงินที่ได้รับจะแตกต่างกันออกไปตามชั้นปี
  • มีทุนการศึกษาสนับสนุนผู้เรียนดี และมีความประพฤติดี
  • มีสิทธิจะได้รับทุนคัดเลือกไปศึกษาต่อในสถาบันทหารของต่างประเทศ
 2. สิ่งที่ได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  • รับการแต่งตั้งยศเป็นร้อยตรี
  • สามารถบรรจุเข้าทำงานอยู่ในกองทัพบกได้ตามความรู้และความสามารถ
  • ได้รับพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  • ผู้ที่มีผลการเรียนโดดเด่นและมีความประพฤติดีนั้น มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าไปศึกษาต่อต่างประเทศ ด้วยทุนของกองทัพบก