รวม 20 เรื่อง วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

2218
รวม 20 เรื่อง วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
รวม 20 เรื่อง วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
เนื้อหา ซ่อน

1.วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ คือ

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ (Royal Thai Air Force Nursing College) คือ สถาบันการศึกษาที่สังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ของกองทัพอากาศ หน้าที่คอยผลิตบุคลากรทางด้านพยาบาลที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ มีความรู้ความสามารถที่จะทำหน้าที่พยาบาลได้ โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

2.ประวัติวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศนั้น เดิมทีมีชื่อว่า “โรงเรียนจ่าอากาศพยาบาลหญิง” สังกัดอยู่ในกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2501 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพยาบาลสำหรับการแก้ไขปัญหาขาดแคลนพยาบาลในกองทัพอากาศ

ต่อมาปี พ.ศ. 2503 ได้ย้ายมาสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ และในปี พ.ศ. 2507 ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพยาบาลทหารอากาศ ก่อนที่ในปี พ.ศ. 2532 จะถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศที่รู้จักกันในทุกวันนี้

* ปี พ.ศ. 2537 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ได้เข้าร่วมเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดลตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 56 ง ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2537

3.พันธกิจ

พันธกิจ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ มีดังต่อไปนี้

 1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรมนำความรู้และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณลักษณะทางทหารและมีอัตลักษณ์ “งามสง่า”
 2. ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน องค์ความรู้ทางการพยาบาลและการพยาบาลเวชศาสตร์การบิน
 3. การบริการวิชาการแก่สังคม
 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 5. บริหารจัดการองค์การแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

4.วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ คือ การเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลทหารที่มีคุณภาพชั้นนำระดับประเทศภายในปี 2564

5.ปณิธาน

“วิชาการดี จริยธรรมเด่น เน้นวินัย ใฝ่พัฒนาสู่สากล”

6.อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ คือ คำว่า “งามสง่า” ที่มีความหมายดังนี้

 • งาม หมายถึง งามกาย งามวาจา และงามใจ
 • สง่า หมายถึง สง่าอย่างทหาร สง่าด้วยความรอบรู้

7.เอกลักษณ์

“การพยาบาลศาสตร์การบินเบื้องต้น”

8.นโยบายของ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

 1. ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการศึกษา ควบคู่กับกิจการนักศึกษา ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหารว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๔ การปฏิรูประบบสุขภาพไทยที่พึงประสงค์ การพัฒนาสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกและเทคโนโลยี
 2. ส่งเสริมการทำวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ เผยแพร่ในระดับชาติ นานาชาติ โดยจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านเวลาและงบประมาณให้เอื้อต่อการผลิตผลงาน
 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของอาจารย์ โดยสนับสนุนบทบาทอาจารย์ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม
 4. สนับสนุนอาจารย์และนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 5. พัฒนาศักยภาพสถาบัน โดยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพิ่มจำนวนและสัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์สภาการพยาบาล เพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ ควบคู่กับดำเนินการด้านปัจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
 6. ปฏิรูประบบโครงสร้าง กลไกบริหารจัดการ ให้มีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยมุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว ควบคู่กับการพัฒนาสภาพแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
 7. เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้ของบุคลากรในสถาบัน
 8. พัฒนาการบริหารจัดการด้านรายได้ การเงินและทรัพย์สินของสถาบันอย่างมีประสิทธิผล

9.วัตถุประสงค์ ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

 1. เพื่อผลิตบุคลากรพยาบาลระดับต้นและระดับวิชาชีพให้มีคุณภาพ มีคุณสมบัติเพียบพร้อมทางด้านวิชาชีพการพยายาบาลและทางการทหาร ตามนโยบายกองทัพอากาศ
 2. ให้ความรู้และฝึกอบรมแก่บุคลากรทางการพยาบาล รวมทั้งดำเนินการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ
 3. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพอนามัยแก่ข้าราชการทหาร ครอบครัวและประชาชนทั่วไป
 4. จัดและร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย เทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 5. บริหารจัดการตามแนวทางบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

10.ปัจจัยหลักสูตรใน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

 1. กำหนดทิศทางการผลิตบุคลากรพยาบาลทุกระดับให้มีคุณภาพ มีคุณสมบัติเพียบพร้อมทางด้านการพยาบาลและการทหาร ตามนโยบายกองทัพอากาศ
 2. วางแผนดำเนินการวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับระดับประเทศและระดับสากล
 3. บริการวิชาการ โดยให้ความรู้และฝึกอบรมแก่บุคลากรทางการพยาบาลและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพอนามัยแก่ข้าราชการทหาร ครอบครัว และประชาชนทั่วไป
 4. กำหนดกิจกรรมเพื่อร่วมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และเพื่อเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 5. กำหนดแนวทางจัดระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้

11.คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

 1. มีความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถเชื่อมโยงความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์สาขาอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสุขภาพประชาชนอย่างมีคุณภาพ ด้วยความเอื้ออาทรตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายการประกอบวิชาชีพ
 2. มีความรู้ความสามารถด้านการพยาบาลทหารและการพยาบาลเวชศาสตร์การบินเบื้องต้น สามารถประยุกต์ความรู้ร่วมกับศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์อื่น ๆ เพื่อให้บริการพยาบาลทหารและสนับสนุนการบริการแพทย์ทหารทั้งยามปกติและฉุกเฉินได้อย่างมีคุณภาพ
 3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาล โดยคำนึงถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ใช้บริการ ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
 4. มีศักยภาพในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ โดยการเลือกใช้แหล่งทรัพยากร นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพตนเองและวิชาชีพการพยาบาลอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 5. มีความสามารถในการทำวิจัยและ/หรือ มีส่วนร่วมในการทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและสังคม
 6. มีทักษะในการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพและประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา
 7. มีบุคลิกภาพที่ดี มีการแสดงออกที่เหมาะสม มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบริหารจัดการตนเอง ปรับตัวตามสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้อย่างเหมาะสม
 8. เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่ดี มีภาวะผู้นำ และคุณลักษณะทางทหารที่ดี ยึดมั่นในระเบียบวินัยและขนบธรรมเนียมทหาร จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 9. เป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ถูกต้องดีงามในการดำเนินชีวิต หลีกเลี่ยงอบายมุข สิ่งเสพติด มีจิตสำนึกสาธารณะ เอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

12.ค่าใช้จ่ายของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ (ทุนกองทัพอากาศ)

ค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนกองทัพอากาศ ชั้นปีที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 29,300 บาท โดยมีการแบ่งจ่าย 3 งวด ดังนี้

 • ชำระงวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ชำระในวันสัญญา จำนวนทั้งสิ้น 19,100 บาท
  1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500 บาท
  2. ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร 500 บาท
  3. ค่าใช้จ่ายประกันอุบัติเหตุ 300 บาท
  4. ค่าจัดหาเครื่องแบบเพิ่มเติม 5,000 บาท
  5. ค่าประกอบเลี้ยงเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการศึกษา 1,500 บาท
  6. ค่าบำรุงห้องสมุด 800 บาท
  7. ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ 600 บาท
  8. ค่าบำรุงสารสนเทศ 800 บาท
  9. ค่าบำรุงกีฬา 400 บาท
  10. ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการพักอาศัย 1,200 บาท
  11. ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียน 3,000 บาท
  12. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการฝึกศึกษานอกสถานที่และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 4,500 บาท
 • ชำระงวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ชำระภายในวันจันทร์ที่ 4 ม.ค.64 จำนวนทั้งสิ้น 5,800 บาท
  1. ค่าบำรุงห้องสมุด 800 บาท
  2. ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ 600 บาท
  3. ค่าบำรุงสารสนเทศ 800 บาท
  4. ค่าบำรุงกีฬา 400 บาท
  5. ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการพักอาศัย 1,200 บาท
  6. ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียน 500 บาท
  7. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการฝึกศึกษานอกสถานที่และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 1,500 บาท
 • ชำระงวดที่ 3 ภาคเรียนที่ 3 ชำระภายในวันศุกร์ที่ 4 มิ.ย.64 จำนวนทั้งสิ้น 4,400 บาท
  1. ค่าบำรุงห้องสมุด 400 บาท
  2. ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ 300 บาท
  3. ค่าบำรุงสารสนเทศ 400 บาท
  4. ค่าบำรุงกีฬา 200 บาท
  5. ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการพักอาศัย 600 บาท
  6. ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียน 2,000 บาท
  7. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการฝึกศึกษานอกสถานที่และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 500 บาท

13.ค่าใช้จ่ายของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ (ทุนส่วนตัว)

ค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนส่วนตัว ชั้นปีที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 103,300 บาท มีการแบ่งจ่าย 3 งวด ดังนี้

 • ชำระงวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ชำระในวันทำสัญญา จำนวนทั้งสิ้น 50,260 บาท
  1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500 บาท
  2. ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร 500 บาท
  3. ค่าประกันอุบัติเหตุ 300 บาท
  4. ค่าจัดหาเครื่องแบบเพิ่มเติม 13,000 บาท
  5. ค่าประกอบเลี้ยงเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการศึกษา 1,500 บาท
  6. ค่าบำรุงห้องสมุด 800 บาท
  7. ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ 600 บาท
  8. ค่าบำรุงสารสนเทศ 800 บาท
  9. ค่าบำรุงกีฬา 400 บาท
  10. ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการพักอาศัย 1,200 บาท
  11. ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียน 3,000 บาท
  12. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการฝึกศึกษานอกสถานที่และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 4,500 บาท
  13. ค่าลงทะเบียน ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 20 หน่วยกิต 4,800 บาท
   • ภาคทฤษฎี หน่วยกิตละ 200 บาท จำนวน 16 หน่วยกิต
   • ภาคทดลอง หน่วยกิตละ 400 บาท จำนวน 4 หน่วยกิต
  14. ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ ภาคเรียนที่ 1 18,360 บาท
 • ชำระงวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ชำระภายในวันจันทร์ที่ 4 ม.ค.64 จำนวนทั้งสิ้น 38,920 บาท
  1. ค่าจัดหาเครื่องแบบเพิ่มเติม 10,000 บาท
  2. ค่าบำรุงห้องสมุด 800 บาท
  3. ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ 600 บาท
  4. ค่าบำรุงสารสนเทศ 800 บาท
  5. ค่าบำรุงกีฬา 400 บาท
  6. ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการพักอาศัย 1,200 บาท
  7. ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียน 500 บาท
  8. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการฝึกศึกษานอกสถานที่และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 1,500 บาท
  9. ค่าลงทะเบียน ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 19 หน่วยกิต 5,000 บาท
   • ภาคทฤษฎี หน่วยกิตละ 200 บาท จำนวน 13 หน่วยกิต
   • ภาคทดลอง หน่วยกิตละ 400 บาท จำนวน 6 หน่วยกิต
  10. ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ ภาคเรียนที่ 2 18,120 บาท
 • ชำระงวดที่ 3 ภาคเรียน 3 ชำระภายในวันศุกร์ที่ 4 มิ.ย.64 จำนวนทั้งสิ้น 14,120 บาท
  1. ค่าบำรุงห้องสมุด 400 บาท
  2. ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ 300 บาท
  3. ค่าบำรุงสารสนเทศ 400 บาท
  4. ค่าบำรุงกีฬา 200 บาท
  5. ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการพักอาศัย 600 บาท
  6. ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียน 2,000 บาท
  7. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการฝึกศึกษานอกสถานที่และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 500 บาท
  8. ค่าลงทะเบียน ปีที่1 ภาคเรียนที่ 3 จำนวน 6 หน่วยกิต 2,400 บาท
   • ภาคทฤษฎี หน่วยกิตละ 200 บาท จำนวน 5 หน่วยกิต
   • ภาคทดลอง หน่วยกิตละ 400 บาท จำนวน 1 หน่วยกิต
  9. ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ ภาคเรียนที่ 3 7,320 บาท

ค่าใช้จ่ายในชั้นปีที่ 2-4

 • ชั้นปีที่ 2 ทุนกองทัพอากาศ 17,000 บาท ทุนส่วนตัว 70,000 บาท
 • ชั้นปีที่ 3 ทุนกองทัพอากาศ 17,000 บาท ทุนส่วนตัว 70,000 บาท
 • ชั้นปีที่ 4 ทุนกองทัพอากาศ 16,000 บาท ทุนส่วนตัว 60,000 บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยทางวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

14.มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

 • ได้รับการรับรองหลักสูตรและสถาบันจากสภาการพยาบาล
 • ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก
  • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
  • สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) สังกัดกระทรวงกลาโหม

15.กฎหอพักนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ มีกฎให้นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ต้องอยู่กินนอนภายในหอพักของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ตลอดระยะเวลาที่เรียน 4 ปี โดยจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ตามความเหมาะสม โดยตัวหอพักจะเป็นอาคารขนาด 5 ชั้น อยู่ในรั้วเดียวกับวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ จะมีอาจารย์ผลัดเปลี่ยนดูแลประจำหอพักตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งนักเรียนพยาบาลทหารอากาศสามารถกลับบ้านได้ในเย็นวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

16.การจัดการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ จะมีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหิดล

17.คุณสมบัติสมัครเข้าวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร คือ จบ ม.6 แผนวิทย์ – คณิต เป็นชาย-หญิง สถานภาพโสด มีอายุระหว่าง 17 – 22 ปี เพศหญิงต้องสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร น้ำหนัก 40 – 65 กิโลกรัม เพศชายจะต้องสูงไม่ต่ำกว่า 161 เซนติเมตร หนักไม่น้อยกว่า 49 กิโลกรัม ไม่มีรอยสักบนร่างกาย
  • หากต้องการได้ยศเรืออากาศตรี จะต้องสมัครในส่วนทุนกองทัพอากาศ ซึ่งแต่ละปีจะรับเพศหญิงจำนวน 30 คน เพศชายจำนวน 6 คน
  • สำหรับคนที่เรียนโดยทุนของตัวเอง เมื่อจบแล้วจะไม่มีข้อผูกมัดกับทางราชการ และจะไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหาร ซึ่งเงื่อนไขนี้รับเฉพาะเพศหญิงจำนวน 20 คน อย่างไรก็ตามคนที่เรียนด้วยทุนตัวเองจะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรกเมื่อกองทัพอากาศต้องการกำลังพล หรือบางครั้งก็กำหนดโควตาเฉพาะอีกด้วย สำหรับการคัดเลือกจะใช้วิธีการยื่นคะแนน o-net gat และ pat 2 เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 4 ปี จะได้รับวุฒิ ป.ตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถนำไปใช้สอบใบประกอบวิชาชีพได้ สำหรับคนที่ต้องใช้ทุนกองทัพอากาศจะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นเรืออากาศตรี / เรืออากาศตรีหญิง บรรจุงานตามโรงพยาบาลทหารในส่วนของกองทัพอากาศ

18.สิทธิประโยชน์ของนักเรียนทุนกองทัพอากาศ

 1. ได้รับเงินเดือนตามอัตรา ดังนี้
  • ชั้นปีที่ 1 เดือนละ 3,070 บาท
  • ชั้นปีที่ 2 เดือนละ 3,270 บาท
  • ชั้นปีที่ 3 เดือนละ 3,470 บาท
  • ชั้นปีที่ 4 เดือนละ 3,670 บาท
 2. เบี้ยเลี้ยงประจำ วันละ 120 บาท
 3. ได้รับเครื่องแบบ และอาภรณ์ภัณฑ์ ตามที่ราชการกำหนด
 4. ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนเรียน
 5. เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรยศ “เรืออากาศตรี”

19.สิทธิประโยชน์ของนักเรียนทุนส่วนตัว

 1. ได้รับสวัสดิการตามที่วิทยาลัยกำหนด
 2. มีสิทธิได้รับการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ. องค์กรและมูลนิธิต่างๆ
 3. ได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี
 4. เมื่อสำเร็จการศึกษาไม่มีข้อผูกพันกับกองทัพอากาศ

20.ติดต่อ

เลขที่ 171/2 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพ 10220

 • โทรศัพท์ เวลาราชการ 02-534-2648 หรือ 02-534-8199
 • โทรศัพท์ เฉพาะวันหยุดราชการ 02-534-4197
 • โทรสาร 0-2534-8199