วิธีการสมัครออนไลน์เข้า โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

984
วิธีการสมัครออนไลน์เข้า โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
วิธีการสมัครออนไลน์เข้า โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

วิธีการสมัครออนไลน์เข้า โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

วิธีการสมัครออนไลน์ สอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีดังนี้

 • เตรียมเอกสารที่จำเป็น ได้แก่
  • ไฟล์รูปถ่าย
  • บัตรประชาชน
  • ทะเบียนบ้านของตัวผู้สมัคร และบิดา มารดา
 • ทำการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ และกรอกข้อมูลต่างๆ
  • หากไม่ทราบข้อมูลให้ทำการกรอกเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมาย *
 • ตรวจสอบสถานะรูปถ่าย
  • โดยหากรูปถ่ายยังไม่ผ่าน ต้องทำการแก้ไขจนกว่าจะผ่าน
 • ทำการพิมพ์ใบชำระเงิน เพื่อนำไปจ่ายได้ที่ 7eleven ทุกสาขา
  • หากรูปถ่ายยังไม่ผ่าน จะไม่สามารถพิมพ์ใบชำระเงินได้
 • ดาวน์โหลด (Download) ระเบียบการ และแนวข้อสอบได้ หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วัน
 • สุดท้ายคือการ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ เพื่อใช้ในการเข้าสอนนั่นเอง

ข้อควรระวัง

 1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว
 2. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน “ใบสมัครออนไลน์” จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
 3. กรุณาตรวจสอบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิง
  ตลอดการสอบ
 4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม [ส่งใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น