คุณสมบัติและหลักฐานในการสมัครเข้าเรียน โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

1925
การสมัครเข้าเรียน โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
การสมัครเข้าเรียน โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

คุณสมบัติในการสมัครเข้าโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

ผู้ที่ต้องการจะเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ จำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือยังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ หากสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • ต้องเป็นชายโสด มีอายุระหว่าง 17 – 20 ปี สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องสังกัดกองทัพเรือ และปลดเป็นทหารกองหนุนภายในเดือนช่วงเวลาที่กำหนดในแต่ละปี
 • ตัวผู้สมัครและบิดา-มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย แต่หากถ้าบิดาเป็น นายทหารสัญญาบัตรแล้วนั้น มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยก็ได้

หลักฐานที่จำเป็นในการใช้เพื่อสมัครเข้าโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัครเข้า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ มีดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
 • สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9)
 • สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา
 • รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 12 รูป (ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ในครั้งเดียวกัน และมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน)

การซื้อใบสมัคร และการสมัครเข้า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

การสมัครเข้าเรียนโรงเรียนชุมพลทหารเรือ มี 3 วิธี ได้แก่

 1. ตัวผู้สมัครเดินทางไปสมัครด้วยตัวเอง ที่
  • จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • จังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
  • จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
  • จังหวัดจันทบุรี ค่ายตากสิน
  • จังหวัดชลบุรี สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน)
  • จังหวัดสงขลา สโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรือสงขลา
  • กรุงเทพมหานคร ฐานทัพเรือกรุงเทพ นันทอุทยานสโมสร เขตบางกอกน้อย
  • จังหวัดนครปฐม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมลฑล
 2. สมัครผ่านไปรษณีย์ไทย
 3. สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่ Navedu.navy.mi.th

การซื้อใบสมัครเข้า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จะสามารถเลือกสั่งซื้อได้ผ่านทาง 2 ช่องทางดังนี้

 • สั่งซื้อผ่านทางไปรษณีย์ โดยธนาณัติ (ให้ส่งทางธนาณัติธรรมดา หรือ ธนาณัติด่วนพิเศษเท่านั้น ไม่รับธนาณัติ online) โดยต้องสั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.11 ปณภ. พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
 • ซื้อได้ด้วยตนเองทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามสถานที่ตั้งราชการของกองทัพเรือ

การทดสอบเพื่อเข้าโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

การสอบรอบแรกภาควิชาการ จะมีวิชาที่ใช้ในการสอบ ดังนี้

 • วิชาคณิตศาสตร์
 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • วิชาภาษาไทย
 • วิชาวิทยาศาสตร์

การสอบรอบสองเพื่อเข้า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จะมีรายละเอียดดังนี้

 • การตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายผู้สมัคร และการตรวจโรค และความพิการที่ขัดต่อการเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ
 • การทดสอบสุขภาพจิตของผู้สมัคร รวมไปถึงการตรวจสอบลักษณะบุคลิกภาพ แนวความคิดของผู้สมัคร และอารมณ์กับจิตใจอีกด้วย
 • การสอบการสัมภาษณ์ เป็นการดูถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น วาจา ลักษณะท่าทาง บุคลิกภาพ และความเหมาะสมในการเป็นทหาร ทั้งยังตรวจสอบความรู้ทั่วไปที่ควรทราบเป็นต้น

*ในส่วนของการตรวจร่างกายและสุขภาพจิตนั้น ผลการตรวจของคณะกรรมการที่กรมแพทย์ทหารเรือที่ทำการตรวจในครั้งนั้นจะถือเป็นเด็ดขาด

หลักสูตรในการเรียนของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ

หลักสูตรในการเรียนของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ จะถูกแบ่งออกได้เป็น 2 หลักสูตรดังนี้

 1. หลักสูตรของนักเรียนจ่าโรงเรียนชุมพลทหารเรือ มีระยะเวลาการจัดการศึกษา 2 ปี โดยแบ่งการฝึกหัดศึกษาออกเป็น 9 พรรค – เหล่า ตามสายวิทยาการ ซึ่งมีการฝึกหัดศึกษาที่สำคัญ ได้แก่
  • การฝึกภารสาธารณศึกษา
  • การฝึกหมู่รบทหารราบ
  • การฝึกภาคปฎิบัติทางใช้การในทะเลเป็นต้น
 2. หลักสูตรข้าราชกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จะใช้ระยะเวลาการจัดการศึกษา จำนวน 45 วัน โดยการฝึกจะประกอบด้วยการฝึกอบรมเพื่อให้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับและการปฎิบัติตนฝึกวิชาทหารราบเบื้องต้น