คุณสมบัติ และสิทธิต่างๆที่ได้รับจากการเป็นทหารหญิง

2763
ทหารพราน นาวิกโยธิน หญิง/ชาย

กองทัพเรือไทย หรืออีกชื่อคือ ราชนาวีไทย ( Royal Thai Navy) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติการทางทหารทั้งในทะเล ลำน้ำ และพื้นที่บริเวณชายฝั่งของประเทศไทย โดยในกองทัพเรือไทยนั้นจะมีจำนวนกำลังพลประจำการนับเป็นลำดับ 2 รองลงมาจากกองทัพบก โดยมีเรือรบปฏิบัติการประจำการอยู่กว่า 74 ลำ อากาศยานกว่า 90 เครื่อง และยังมีกำลังรบทางบกอีกหลายกำลังพลด้วยกัน

ด้วยขนาดของกองทัพที่ใหญ่ขนาดนี้ก็มีเหล่าทหารหญิงที่ถือได้ว่าเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนกองทัพด้วยกัน เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงคุณวมบัติแล้วสิทธิต่างๆที่ทหารหญิงต้องมีและจะได้รับกัน จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย

คุณสมบัติทั่วไปสำหรับ นักเรียนทหารหญิง

คุณสมบัติทั่วไปสำหรับนักเรียนทหารหญิง จะมีทั้งหมดดังนี้

 • อายุไม่ตำกว่า 18 ปี ไม่เกิน 35 ปี (มีการปรับเปลี่ยนในบางตำแหน่ง)
 • ส่วนสูงไม่ตำกว่า 150 เซนติเมตร (บางตำแหน่งอาจต้องการส่วนสูงมากกว่า 150 ซม.)
 • คุณวุฒิการศึกษาตามที่ระบุ
 • สัญชาติไทย
 • อวัยวะ รูปร่าง ท่าทางและลักษณะร่ากายมีความเหมาะสม

สิทธิต่างๆที่จะได้รับจากการเป็น ทหารหญิง

สิทธิต่างๆที่จะได้รับจากการเป็น ทหารหญิง ได้แก่

 • บ้านพัก
 • ค่ารักษาพยาบาล ตนเอง ภรรยา บุตร บิดาและมารดา
 • เบิกค่าเล่าเรียนบุตร
 • เบิกค่าเช่าบ้าน
 • สมาชิก กบข.
 • ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
 • ฯลฯ

ประโยชน์จากการเข้ารับราชการทหารเป็นทหารหญิง

ประโยชน์จากการเข้ารับราชการทหาร มีดังนี้

 • อาชีพมีความมั่นคง
 • เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 • เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 • เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • บำเหน็จบำนาญ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 • เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 • สวัสดิการอื่นๆอีกมาก