ข้อควรรู้เกี่ยวกับ โรงเรียนนายสิบทหารบก

1605
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ โรงเรียนนายสิบทหารบก
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ โรงเรียนนายสิบทหารบก

โรงเรียนนายสิบทหารบก เป็น อีกหนึ่งโรงเรียยนหลักขที่มีหน้าที่ในการผลิตนายทหารชั้นประทวนให้กับกองทัพบก โดยการจะสมัครเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบกนั้นจะมีการประกาศเปิดรับสมัครทุกปี หากสมัครเข้าได้เป็นนักเรียนแล้วจะใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี โดยในช่วง 6 เดือนแรกจะเน้นศึกษาวิชาทหารแต่ก็จะมีวิชาการเล็กๆน้อยๆเสริมเข้ามาบ้าง หลังจากนั้นจึงจะให้นักเรียนนายสิบเลือกเหล่าที่ตนเองต้องการศึกษาตามลำดับคะแนนของ 6 เดือนแรก แล้วจึงค่อยเริ่มศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการอีกจำนวน 6 เดือน ถึงจะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบตรี

ประวัติย่อของโรงเรียนนายสิบทหารบก

เริ่มต้นในสมัยปี พ.ศ. 2424 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงเรียนสำหรับให้การศึกษาแก่ผู้ที่จะเป็นนายร้อย นายสิบขึ้นมาในกรมมหาดเล็ก โดยในโรงเรียนทั้งสองแห่งต่างแยกกันดำเนินการออกไป จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริว่าการแยกกันดำเนินการทำให้ขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมโรงเรียนทั้งสองแห่งเข้าด้วยกัน และเรียกว่า “โรงเรียนทหารสราญรมย์” และได้ตราข้อบังคับสำหรับโรงเรียนขึ้นเรียกว่า “บัญญัติโรงเรียนทหารสราญรมย์” ข้อบังคับฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดวิชาชีพทหารขึ้นในสังคมไทย และวางรากฐานทางการทหารไว้อย่างมั่นคง นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนนายสิบ ได้มีการพัฒนาปรับปรุง และปิดอัตรารวมทั้งยุบเลิกอยู่หลายครั้ง เพื่อทำให้สอดคล้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการทหารของประเทศ

ต่อมาในวันที่ 23 มิ.ย. 2510 กองทัพบกก็ได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนนายสิบทหารบกขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยครั้งนี้ให้โรงเรียนขึ้นการบังคับบัญชาต่อกรมยุทธศึกษาทหารบก ซึ่งมีที่ตั้งปกติ ณ ค่ายธนะรัชต์ นี่จึงเป็นอีกเหตุผลที่ให้โรงเรียนนายสิบทหารบกยึดถือวันที่ 23 มิ.ย. ของทุกปี ให้ถือเป็นวันสถาปนาของหน่วยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ภารกิจหลัก และความมุ่งหมาย โรงเรียนนายสิบทหารบก

  • ภารกิจหลัก โรงเรียนนายสิบทหารบก คือ การที่ให้การฝึกศึกษาแก่นักเรียนนายสิบทหารบกตามหลักสูตรที่กองทัพบกกําหนด โดยมีผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
  • ความมุ่งหมาย โรงเรียนนายสิบทหารบก คือการเตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์และผู้บริหาร ที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

สัญลักษณ์ประจำ โรงเรียนนายสิบทหารบก

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน​จะมีลักษณะเป็นกลีบ ปลายแหลมเชื่อมติดกันเป็นแฉก ชี้ไปทุกทิศทุกทาง รูปดอกจัน แสดงถึงนักเรียนนายสิบที่เมื่อสำเร็จออกไปรับราชการ จะต้องออกไปจากโรงเรียนแยกย้ายกันไปทุกทิศทุกทางทั่วประเทศเพื่อไปทำหน้าที่รับใช้ชาติ และประชาชน โดยลักษณะกลีบดอก จะหมายถึงสถาบันโรงเรียนนายสิบทหารบกที่คอยโอบอุ้ม และ ลักษณะของดอกจันใหญ่มี 5 แฉกมีลักษณะคล้ายดาวเป็นเครื่องหมายยศของของนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสำเร็จสูงสุดของผู้ที่จบจากสถาบันแห่งนี้

สถานที่ศึกษา โรงเรียนนายสิบทหารบก

สถานที่ศึกษา โรงเรียนนายสิบทหารบกนั้นแต่เดิมตั้งอยู่ภายใน ค่ายธนะรัชต์ หมู่ที่ 3 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160 ปัจจุบันได้ย้ายไปที่ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ (ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย เดิม) ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110