ประกาศสอบตำรวจสายบัญชี-พิสูจน์หลักฐาน-นิติกร-สอบสวน

3111
ตำรวจสายบัญชี พิสูจน์หลักฐาน นิติกร สอบสวน

ประกาศสอบตำรวจหญิง/ชาย 455 อัตรา

 • 25-31 พ.ค.61  ประกาศ
 • 1-22 มิ..61  สมัครทางเว็บไซต์ www.PoliceAdmission.org 
 • 17 ส.ค.61  ประกาศสถานที่สอบ
 • 26 ..61 สอบภาควิชาการ (เวลา 13.30-16.30 .)
 • 4 ก..61 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 
 • 16 พ..61 บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ

 

ตำรวจหญิง/ชาย 455 อัตรา เปิดสอบ 4 สายงาน

 1. สายบัญชี             70 อัตรา
 2. สายพิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา
 3. สายนิติกร             35 อัตรา
 4. สายสอบสวน        250 อัตรา

 

ตำรวจสายบัญชี พิสูจน์หลักฐาน นิติกร สอบสวน
ตำรวจสายบัญชี พิสูจน์หลักฐาน นิติกร สอบสวน

 


 

1. สายบัญชี (บช.) จำนวน 70 อัตรา

คุณสมบัติ

 1. บุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง
 2. ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพศชายและเพศหญิง (บุคคลภายใน)
 3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (เกิดระหว่าง 23 มิ.ย.26 – 23 มิ.ย.43)
 4. เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. เพศหญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. (ไม่วัดรอบอก)
 5. ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน ซึ่งเป็นโรคต้องห้าม
 6. วุฒิ ป.ตรี ทางบัญชีเท่านั้น (ไม่รับสาขาอื่น) และสภาต้องอนุมัติวุฒิภายในวันที่ 22 มิ.ย.61
 7. ไม่รับผู้มีภาระทางทหาร คือ ผ่อนผันทหาร เป็นทหารเกณฑ์อยู่ หรือต้องเกณฑ์ทหารปีหน้า (ผู้เป็นทหารเกณฑ์ที่ปลดภายในวันที่ 16 พ.ย.61 สามารถสอบได้)
 8. สายตาสั้น ยาว เอียงได้ (ใส่แว่นเข้าทดสอบร่างกายได้)
 9. ติดยศ ร้อยตำรวจตรี (ร.ต.ต.) ตำแหน่ง รองสารวัตร เงินเดือน 15,290 บาท
  • 9.1 ทำหน้าที่บัญชี สังกัดต่างๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 50 อัตรา
  • 9.2 ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน 20 อัตรา
 10. บรรจุแต่งตั้งแล้ว 4 ปี สามารถย้ายได้
 11. เลือกตำแหน่งตามลำดับที่สอบได้(สอบเข้า)

 

วิธีการสมัคร

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (สแกนรูปถ่ายไว้)
 2. บัตรประชาชน ภาพถ่ายชัด ตัวอักษรชัด ไม่หมดอายุ (สแกนบัตรไว้)
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 4. พิมพ์ใบชำระเงิน
 5. ชำระเงินค่าสมัคร 630 บาท ทางเคาท์เตอร์ ธ.กรุงไทย เท่านั้น
 6. ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ภายหลังชำระไปแล้ว 1 วัน (หลังเที่ยงวัน)
 7. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.61 (ได้ทั้งสีหรือขาวดำ)
 8. มีปัญหาในการสมัคร โทรเลย 02 697 0999 กด 1 กด 101 ระหว่างเวลา 08.30-17.30 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 9. กรณีไม่เข้าใจสาระสำคัญของประกาศสอบ โทรเลย 02 941 3162 ,02 5513 9362-69 ต่อ 531 ถึง 532 และ 097 323 2848 

 

วิชาสอบ
สอบ 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B แบ่งเป็น 2 ภาค

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 30 ข้อ

1.1 ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 15 ข้อ
1.2 ภาษาไทย 15 ข้อ
ภาคนี้ ต้องผ่าน 60% คือ 18 ข้อ

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จำนวน 120 ข้อ

2.1 หลักการบัญชีทั่วไป 45 ข้อ
2.2 หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 จำนวน 30 ข้อ
2.3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 20 ข้อ
2.4 ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ
2.5 ...ตำรวจแห่งชาติ พ..2547 จำนวน 10 ข้อ
      กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ..2556
      กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ..2551
      พ...ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ..2546
ภาคนี้ ต้องผ่าน 60% คือ 72 ข้อ

รวมจำนวน 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B ต้องผ่านเกณฑ์ 60% ทั้ง 2 ภาค

สายบัญชีรับ 70 คน ประกาศผลสอบรอบแรก 150 คน (เผื่อสำรอง)

***สายบัญชี ไม่มีวิ่งและว่ายน้ำ เพราะเป็นกลุ่มสายงานอำนวยการ (อก.)***

ตำแหน่งบรรจุแต่งตั้ง สายบัญชี
ตำแหน่งบรรจุแต่งตั้ง สายบัญชี

ประกาศตำรวจสายบัญชีฉบับเต็ม คลิกอ่านเลย บัญชี.PDF


 

2.สายพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) จำนวน 100 อัตรา

คุณสมบัติ

 1. บุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง
 2. ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพศชายและเพศหญิง (บุคคลภายใน)
 3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (เกิดระหว่าง 23 มิ.ย.26 – 23 มิ.ย.43)
 4. เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. เพศหญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. (ไม่วัดรอบอก)
 5. ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน ซึ่งเป็นโรคต้องห้าม
 6. วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ วท.. เท่านั้น (สภาต้องอนุมัติวุฒิภายในวันที่ 22 มิ.ย.61)
  • 6.1 วท..สาขาเคมี เท่านั้น (ไม่รวมเคมีสาขาอื่นๆ หรือแขนงอื่นจำนวน 55 อัตรา
  • 6.2 วท..สาขาฟิสิกส์ ,ฟิสิกส์ประยุกต์ และฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น (ไม่รวมฟิสิกส์สาขาอื่นๆ หรือแขนงอื่นจำนวน31 อัตรา
  • 6.3 วท..สาขาจุลชีววิทยา ,จุลชีววิทยาประยุกต์ และจุลชีวอุตสาหกรรม เท่านั้น (ไม่รวมจุลชีววิทยาสาขาอื่นๆ หรือแขนงอื่นจำนวน 14 อัตรา
  • 6.4 ถ้าชื่อวุฒิและสาขาไม่ตรงตามด้านบน สมัครไม่ได้
 7. ไม่รับผู้มีภาระทางทหาร คือ ผ่อนผันทหาร เป็นทหารเกณฑ์อยู่ หรือต้องเกณฑ์ทหารปีหน้า (ผู้เป็นทหารเกณฑ์ที่ปลดภายในวันที่ 16 พ.ย.61 สามารถสอบได้)
 8. สายตาสั้น ยาว เอียงได้ (ใส่แว่นเข้าทดสอบร่างกายได้)
 9. ติดยศ ร้อยตำรวจตรี (ร.ต.ต.) ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เงินเดือน 15,290 บาท
 10. บรรจุแต่งตั้งแล้ว 4 ปี สามารถย้ายได้
 11. เลือกตำแหน่งตามลำดับที่สอบได้(สอบเข้า)

 

วิธีการสมัคร

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (สแกนรูปถ่ายไว้)
 2. บัตรประชาชน ภาพถ่ายชัด ตัวอักษรชัด ไม่หมดอายุ (สแกนบัตรไว้)
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 4. พิมพ์ใบชำระเงิน
 5. ชำระเงินค่าสมัคร 630 บาท ทางเคาท์เตอร์ ธ.กรุงไทย เท่านั้น
 6. ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ภายหลังชำระไปแล้ว 1 วัน (หลังเที่ยงวัน)
 7. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.61 (ได้ทั้งสีหรือขาวดำ)
 8. มีปัญหาในการสมัคร โทรเลย 02 697 0999 กด 1 กด 101 ระหว่างเวลา 08.30-17.30 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 9. กรณีไม่เข้าใจสาระสำคัญของประกาศสอบ โทรเลย 

 

วิชาสอบ
สอบ 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B

 1. ความรู้เฉพาะสาขา
  • 1.1 ความรู้เกี่ยวกับสาขาเคมี 95 ข้อ (สายฟิสิกส์ และจุลชีวะ ไม่ต้องสอบวิชานี้)
  • 1.2 ความรู้เกี่ยวกับสาขาฟิสิกส์ ,ฟิสิกส์ประยุกต์ และฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 95 ข้อ (สายเคมี และจุลชีวะ ไม่ต้องสอบวิชานี้)
  • 1.3 ความรู้เกี่ยวกับสาขาจุลชีววิทยา ,จุลชีววิทยาประยุกต์ และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 95 ข้อ (สายเคมี และฟิสิกส์ ไม่ต้องสอบวิชานี้)
 2. ...ตำรวจแห่งชาติ พ..2547 จำนวน 10 ข้อ
  • กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ..2556
  • กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ..2551
  • ...ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ..2546
 3. ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ
 4. ภาษาไทย 15 ข้อ
 5. วามสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 15 ข้อ

รวม 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B

สายพิสูจน์หลักฐาน ไม่มีเกณฑ์ 60% แต่คัดเลือกโดย

 1. ผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ
 2. กรณีคะแนนตามข้อ 1 เท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนมากกว่าในแต่ละวิชาเรียงตามลำดับวิชาความรู้เฉพาะสาขา ,...ตำรวจแห่งชาติ พ..2547  ,ภาษาอังกฤษ ,ภาษาไทย และความสามารถทั่วไป อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 3. กรณีคะแนนตามข้อ 2 เท่ากัน ให้ผู้ที่สมัครก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

สายเคมี    รับ 55 คน ประกาศผลสอบรอบแรก 160 คน (เผื่อสำรอง)
สายฟิสิกส์  รับ 31 คน ประกาศผลสอบรอบแรก 90 คน (เผื่อสำรอง)
สายจุลชีวะ  รับ 14 คน ประกาศผลสอบรอบแรก 40 คน (เผื่อสำรอง)

***สายพิสูจน์หลักฐาน ไม่มีวิ่งและว่ายน้ำ เพราะเป็นกลุ่มสายงานอำนวยการ (อก.)***

ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

ประกาศตำรวจสายพิสูจน์หลักฐานฉบับเต็ม คลิกอ่านเลย พิสูจน์หลักฐาน.PDF


 

3.สายนิติกร จำนวน 35 อัตรา

คุณสมบัติ

 1. บุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง
 2. ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพศชายและเพศหญิง (บุคคลภายใน)
 3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (เกิดระหว่าง 23 มิ.ย.26 – 23 มิ.ย.43)
 4. เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. เพศหญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. (ไม่วัดรอบอก)
 5. ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน ซึ่งเป็นโรคต้องห้าม
 6. วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ + เนติบัณฑิต (ต้องอนุมัติวุฒิภายในวันที่ 22 มิ.ย.61 และต้องมีทั้ง 2 วุฒิ)
 7. ไม่รับผู้มีภาระทางทหาร คือ ผ่อนผันทหาร เป็นทหารเกณฑ์อยู่ หรือต้องเกณฑ์ทหารปีหน้า (ผู้เป็นทหารเกณฑ์ที่ปลดภายในวันที่ 16 พ.ย.61 สามารถสอบได้)
 8. สายตาสั้น ยาว เอียงได้ (ใส่แว่นเข้าทดสอบร่างกายได้)
 9. ติดยศ ร้อยตำรวจตรี (ร.ต.ต.) ตำแหน่ง รองสารวัตร เงินเดือน 15,920 บาท
  • 9.1 ทำหน้าที่นิติกร สำนักงานกฎหมายและคดี 15 อัตรา
  • 9.2ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี 20 อัตรา
 10. บรรจุแต่งตั้งแล้ว 4 ปี สามารถย้ายได้
 11. เลือกตำแหน่งตามลำดับที่สอบได้(สอบเข้า)

 

วิธีการสมัคร

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (สแกนรูปถ่ายไว้)
 2. บัตรประชาชน ภาพถ่ายชัด ตัวอักษรชัด ไม่หมดอายุ (สแกนบัตรไว้)
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 4. พิมพ์ใบชำระเงิน
 5. ชำระเงินค่าสมัคร 630 บาท ทางเคาท์เตอร์ ธ.กรุงไทย เท่านั้น
 6. ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ภายหลังชำระไปแล้ว 1 วัน (หลังเที่ยงวัน)
 7. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.61 (ได้ทั้งสีหรือขาวดำ)
 8. มีปัญหาในการสมัคร โทรเลย 02 697 0999 กด 1 กด 101 ระหว่างเวลา 08.30-17.30 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 9. กรณีไม่เข้าใจสาระสำคัญของประกาศสอบ โทรเลย 02 941 3162 ,02 5513 9362-69 ต่อ 531 ถึง 532 และ 097 323 2848 

 

วิชาสอบ
สอบ 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B

 1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 30 ข้อ
  • 1.1 ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 15 ข้อ
  • 1.2 ภาษาไทย 15 ข้อ
   ภาคนี้ ต้องผ่าน 60% คือ 18 ข้อ
 2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จำนวน 120 ข้อ
  • 2.1 .อาญา 25 ข้อ
  • 2.2 .วิอาญา 25 ข้อ
  • 2.3 กม.ลักษณะพยาน (.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) 25 ข้อ
  • 2.4 ...วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ..2539  จำนวน 10 ข้อ
  • 2.5 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 10 ข้อ
  • 2.6 ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ
  • 2.7 ...ตำรวจแห่งชาติ พ..2547 จำนวน 10 ข้อ

      กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ..2556
      กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ..2551
      พ...ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ..2546
ภาคนี้ ต้องผ่าน 60% คือ 72 ข้อ

รวม 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B ต้องผ่านเกณฑ์ 60% ทั้ง 2 ภาค

สายนิติกรรับ 35 คน ประกาศผลสอบรอบแรก 80 คน (เผื่อสำรอง)

***สายนิติกร ไม่มีวิ่งและว่ายน้ำ เพราะเป็นกลุ่มสายงานอำนวยการ (อก.)***

ประกาศตำรวจสายนิติกรฉบับเต็ม คลิกอ่านเลย นิติกร.PDF


 

4. สายสอบสวน (สส.) จำนวน 250 อัตรา

คุณสมบัติ

 1. บุคคลภายนอก เพศชายเท่านั้น
 2. ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพศชาย (บุคคลภายใน)
 3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (เกิดระหว่าง 23 มิ.ย.26 – 23 มิ.ย.43)
 4. สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. (รับเฉพาะผู้ชาย)
 5. ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน ซึ่งเป็นโรคต้องห้าม
 6. วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ + เนติบัณฑิต (ต้องอนุมัติวุฒิภายในวันที่ 22 มิ.ย.61 และต้องมีทั้ง 2 วุฒิ)
 7. ไม่รับผู้มีภาระทางทหาร คือ ผ่อนผันทหาร เป็นทหารเกณฑ์อยู่ หรือต้องเกณฑ์ทหารปีหน้า (ผู้เป็นทหารเกณฑ์ที่ปลดภายในวันที่ 16 พ.ย.61 สามารถสอบได้)
 8. สายตาสั้น ยาว เอียงได้ (ใส่แว่นเข้าทดสอบร่างกายได้)
 9. ติดยศ ร้อยตำรวจตรี (ร.ต.ต.) ตำแหน่ง รองสารวัตร ทำหน้าที่สอบสวน เงินเดือน 15,920 บาท + เงินประจำตำแหน่ง 12,000 บาท รวม 27,920 บาท
 10. บรรจุแต่งตั้งแล้ว 4 ปี สามารถย้ายได้
 11. เลือกตำแหน่งตามลำดับที่สอบได้ตอนจบการฝึกอบรม(สอบออก)

 

วิธีการสมัคร

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (สแกนรูปถ่ายไว้)
 2. บัตรประชาชน ภาพถ่ายชัด ตัวอักษรชัด ไม่หมดอายุ (สแกนบัตรไว้)
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 4. พิมพ์ใบชำระเงิน
 5. ชำระเงินค่าสมัคร 630 บาท ทางเคาท์เตอร์ ธ.กรุงไทย เท่านั้น
 6. ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ภายหลังชำระไปแล้ว 1 วัน (หลังเที่ยงวัน)
 7. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.61 (ได้ทั้งสีหรือขาวดำ)
 8. มีปัญหาในการสมัคร โทรเลย 02 697 0999 กด 1 กด 101 ระหว่างเวลา 08.30-17.30 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 9. กรณีไม่เข้าใจสาระสำคัญของประกาศสอบ โทรเลย 02 941 3162 ,02 5513 9362-69 ต่อ 531 ถึง 532 และ 097 323 2848 

 

วิชาสอบ
สอบ 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B

 1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 30 ข้อ
  • 1.1 ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 15 ข้อ
  • 1.2 ภาษาไทย 15 ข้อ
   ภาคนี้ ต้องผ่าน 60% คือ 18 ข้อ
 2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จำนวน 120 ข้อ
  • 2.1 .อาญา 25 ข้อ
  • 2.2 .วิอาญา 25 ข้อ
  • 2.3 กม.ลักษณะพยาน (.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) 25 ข้อ
  • 2.4 ...วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ..2539  จำนวน 10 ข้อ
  • 2.5 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 10 ข้อ
  • 2.6 ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ
  • 2.7 ...ตำรวจแห่งชาติ พ..2547 จำนวน 10 ข้อ

      กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ..2556
      กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ..2551
      พ...ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ..2546
ภาคนี้ ต้องผ่าน 60% คือ 72 ข้อ

รวม 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B ต้องผ่านเกณฑ์ 60% ทั้ง 2 ภาค

3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

  • 3.1 วิ่ง 1,000 เมตร  ไม่เกิน 5 นาที 30 วินาที ถือว่าผ่าน
  • 3.2 ว่ายน้ำ 25 เมตร  ไม่เกิน 40 วินาที ถือว่าผ่าน
   ผ่านทั้งวิ่งและว่ายน้ำ ต้องผ่านทั้ง 2 สถานี

สายสอบสวนรับ 250 คน ประกาศผลสอบรอบแรก 370 คน (เผื่อสำรอง)

***สายสอบสวนที่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ เพราะเป็นกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (ปป.)***

 

ตำแหน่งบรรจุแต่งตั้ง สายสอบสวน
ตำแหน่งบรรจุแต่งตั้ง สายสอบสวน

ประกาศตำรวจสายสอบสวนฉบับเต็ม คลิกอ่านเลย สอบสวน.PDF


 

รวมเนื้อหาที่ออกสอบตำรวจ วุฒิ ป.ตรี 2561

 • ตำรวจสายบัญชี
 • ตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน
 • ตำรวจสายนิติกร
 • ตำรวจสายสอบสวน

ได้รวบรวมเฉพาะเนื้อหาที่ใช้สอบมาไว้ให้แล้ว คลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง เพื่อโหลดไปอ่านเตรียมสอบตำรวจได้เลย

 


 

กลุ่มวิชา พ.ร.บ.ตำรวจฯ ใช้สอบทุกสายงาน บัญชี-พิสูจน์หลักฐาน-นิติกร-สอบสวน

...ตำรวจแห่งชาติ พ..2547 (48 หน้า)

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ..2556 (15 หน้า)

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 (5 หน้า)

พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (15 หน้า)

 


 

กลุ่มวิชาบัญชีตำรวจ ใช้สอบเฉพาะสายบัญชีของตำรวจเท่านั้น

1.หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 (67 หน้า)

2.มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ (ประกาศกองการสอบไม่ได้แจ้งว่าฉบับใดบ้าง)

   2.1 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 (32 หน้า)

   2.2 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 (24 หน้า)

3.หลักการบัญชีทั่วไป (เป็นวิชาพื้นฐาน ที่เรียนมาครับ)

 


 

กลุ่มวิชากฎมาย ใช้สอบเฉพาะสายสอบสวน และนิติกรของตำรวจเท่านั้น

ป.อาญา (122 หน้า)

ป.วิอาญา (107 หน้า)

กฎหมายลักษณะพยาน (.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐานแนะนำหนังสือของ อ.จรัญ ภักดีธนากุล เน้นส่วนของอาญา

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (23 หน้า)

ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย (89 หน้า) แนะนำหนังสือของ อ.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ และ อ.นพนิธิ สุริยะ


 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ใช้สอบเฉพาะสายพิสูจน์หลักฐานของตำรวจเท่านั้น

ความรู้เกี่ยวกับสาขาเคมี 

ความรู้เกี่ยวกับสาขาฟิสิกส์ ,ฟิสิกส์ประยุกต์ และฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 

ความรู้เกี่ยวกับสาขาจุลชีววิทยา ,จุลชีววิทยาประยุกต์ และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

ทั้ง 3 วิชา เป็นวิชาพื้นฐาน ที่เรียนมาครับ

 


 

8 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนสอบตำรวจ

1.ประกาศสอบตำรวจสายบัญชี นิติกร สอบสวน

2.โรคต้องห้ามในการเป็นตำรวจ

3.วิชาที่ใช้ในการสอบแข่งขัน

4.ระเบียบการเข้าสอบตำรวจ

5.สิทธิการได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ

6.แบบบันทึกขอรับสิทธิคะแนนพิเศษ

7.เอกสารที่ต้องยื่นหลังสอบผ่านรอบแรก

8.หนังสือรับรองและแบบบันทึกข้อมูล สำหรับผู้สอบผ่านรอบแรก

 


 

มีปัญหาในการสมัครทางอินเตอร์เน็ต
โทรเลย 02 697 0999 กด 1 กด 101 ระหว่างเวลา 08.30-17.30 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ไม่เข้าใจสาระสำคัญของประกาศสอบ
โทรเลย 097 323 2848
02 941 3162
02 551 39362-69 ต่อ 531 ถึง 532 

 


 

ข้อสอบลับ นายร้อยตำรวจ

 

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends