แจกข้อสอบลับ ตำรวจสายนิติกร

1767
iTest-ข้อสอบ-นายร้อยตำรวจ-นิติกร
iTest-ข้อสอบ-นายร้อยตำรวจ-นิติกร
-2208Days -21Hours -22Minutes -38Seconds

สายนิติกร (นก.) จำนวน 35 อัตรา

วิชาสอบ
สอบ 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B

 1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 30 ข้อ
  • 1.1 ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 15 ข้อ
  • 1.2 ภาษาไทย 15 ข้อ
  • ภาคนี้ ต้องผ่าน 60% คือ 18 ข้อ
 2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จำนวน 120 ข้อ
  • 2.1 .อาญา 25 ข้อ
  • 2.2 .วิอาญา 25 ข้อ
  • 2.3 กม.ลักษณะพยาน (.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) 25 ข้อ
  • 2.4 ...วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ..2539  จำนวน 10 ข้อ
  • 2.5 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 10 ข้อ
  • 2.6 ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ
  • 2.7 ...ตำรวจแห่งชาติ พ..2547 จำนวน 10 ข้อ
         กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ..2556
         กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ..2551
         พ...ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ..2546
   ภาคนี้ ต้องผ่าน 60% คือ 72 ข้อ

รวม 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B ต้องผ่านเกณฑ์ 60% ทั้ง 2 ภาค

สายนิติกรรับ 35 คน ประกาศผลสอบรอบแรก 80 คน (เผื่อสำรอง)

***สายนิติกร ไม่มีวิ่งและว่ายน้ำ เพราะเป็นกลุ่มสายงานอำนวยการ (อก.)***


>>> iTest ข้อสอบตำรวจ สายนิติกร <<<

>>>เฉลยข้อสอบ iTest สายนิติกร <<<

จำกัดเวลาโหลด จะลบลิ้งค์ทิ้ง  เมื่อตัวเลขนับถอยหลังถึง 0


คุณสมบัติ

 1. บุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง
 2. ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพศชายและเพศหญิง (บุคคลภายใน)
 3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (เกิดระหว่าง 23 มิ.ย.26 – 23 มิ.ย.43)
 4. เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. เพศหญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. (ไม่วัดรอบอก)
 5. ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน ซึ่งเป็นโรคต้องห้าม
 6. วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ + เนติบัณฑิต (ต้องอนุมัติวุฒิภายในวันที่ 22 มิ.ย.61 และต้องมีทั้ง 2 วุฒิ)
 7. ไม่รับผู้มีภาระทางทหาร คือ ผ่อนผันทหาร เป็นทหารเกณฑ์อยู่ หรือต้องเกณฑ์ทหารปีหน้า (ผู้เป็นทหารเกณฑ์ที่ปลดภายในวันที่ 16 พ.ย.61 สามารถสอบได้)
 8. สายตาสั้น ยาว เอียงได้ (ใส่แว่นเข้าทดสอบร่างกายได้)
 9. ติดยศ ร้อยตำรวจตรี (ร.ต.ต.) ตำแหน่ง รองสารวัตร เงินเดือน 15,920 บาท
  • 9.1 ทำหน้าที่นิติกร สำนักงานกฎหมายและคดี 15 อัตรา
  • 9.2 ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี 20 อัตรา
 10. บรรจุแต่งตั้งแล้ว 4 ปี สามารถย้ายได้
 11. เลือกตำแหน่งตามลำดับที่สอบได้(สอบเข้า)

 


วิธีการสมัคร

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (สแกนรูปถ่ายไว้)
 2. บัตรประชาชน ภาพถ่ายชัด ตัวอักษรชัด ไม่หมดอายุ (สแกนบัตรไว้)
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 4. พิมพ์ใบชำระเงิน
 5. ชำระเงินค่าสมัคร 630 บาท ทางเคาท์เตอร์ ธ.กรุงไทย เท่านั้น
 6. ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ภายหลังชำระไปแล้ว 1 วัน (หลังเที่ยงวัน)
 7. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.61 (ได้ทั้งสีหรือขาวดำ)
 8. มีปัญหาในการสมัคร โทรเลย 02 697 0999 กด 1 กด 101 ระหว่างเวลา 08.30-17.30 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 9. กรณีไม่เข้าใจสาระสำคัญของประกาศสอบ โทรเลย 02 941 3162 ,02 5513 9362-69 ต่อ 531 ถึง 532 และ 097 323 2848 

ประกาศตำรวจสายนิติกรฉบับเต็ม คลิกอ่านเลย สอบสวน.PDF


เนื้อหากลุ่มวิชา พ.ร.บ.ตำรวจฯ ใช้สอบสายนิติกร

...ตำรวจแห่งชาติ พ..2547 (48 หน้า)

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ..2556 (15 หน้า)

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 (5 หน้า)

พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (15 หน้า)เนื้อหากลุ่มเฉพาะวิชากฎมาย ใช้สอบสายนิติกร

ป.อาญา (122 หน้า)

ป.วิอาญา (107 หน้า)

กฎหมายลักษณะพยาน (.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐานแนะนำหนังสือของ อ.จรัญ ภักดีธนากุล เน้นส่วนของอาญา

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (23 หน้า)

ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย (89 หน้า) แนะนำหนังสือของ อ.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ และ อ.นพนิธิ สุริยะ


ข้อสอบลับ นายร้อยตำรวจสายต่างๆ

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends
-2208Days -21Hours -22Minutes -38Seconds