แจกข้อสอบหายาก พิสูจน์หลักฐาน สาขาฟิสิกส์

2286
นายร้อยตำรวจ-ฟิสิกส์

นายร้อยตำรวจ นักวิทยาศาสตร์ พิสูจน์หลักฐาน สาขาฟิสิกส์ [วุฒิ ป.ตรี]

วิชาสอบ
สอบ 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B [ อ้างอิงหลักเกณฑ์ปีที่แล้ว อาจมีการเปลี่ยนแปลง ]

 1. ความรู้เฉพาะสาขา
  • ความรู้เกี่ยวกับสาขาเคมี 95 ข้อ (สายฟิสิกส์ และจุลชีวะ ไม่ต้องสอบวิชานี้)
  • ความรู้เกี่ยวกับสาขาฟิสิกส์ ,ฟิสิกส์ประยุกต์ และฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 95 ข้อ (สายเคมี และจุลชีวะ ไม่ต้องสอบวิชานี้)
  • ความรู้เกี่ยวกับสาขาจุลชีววิทยา ,จุลชีววิทยาประยุกต์ และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 95 ข้อ (สายเคมี และฟิสิกส์ ไม่ต้องสอบวิชานี้)
 2. ...ตำรวจแห่งชาติ พ..2547 จำนวน 10 ข้อ
 3. ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ
 4. ภาษาไทย 15 ข้อ
 5. ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 15 ข้อ

รวม 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B

สายพิสูจน์หลักฐาน ไม่มีเกณฑ์ 60% แต่คัดเลือกโดย

 1. ผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ
 2. กรณีคะแนนตามข้อ 1 เท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนมากกว่าในแต่ละวิชาเรียงตามลำดับวิชาความรู้เฉพาะสาขา ,...ตำรวจแห่งชาติ พ..2547  ,ภาษาอังกฤษ ,ภาษาไทย และความสามารถทั่วไป อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 3. กรณีคะแนนตามข้อ 2 เท่ากัน ให้ผู้ที่สมัครก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

***สายพิสูจน์หลักฐาน ไม่มีวิ่งและว่ายน้ำ เพราะเป็นกลุ่มสายงานอำนวยการ (อก.)***


 

>>> iTest ข้อสอบตำรวจ สายพิสูจน์หลักฐาน สาขาฟิสิกส์ <<<

>>>เฉลยข้อสอบ iTest สายพิสูจน์หลักฐาน สาขาฟิสิกส์ <<<