แจกข้อสอบหายาก พิสูจน์หลักฐาน สาขาจุลชีววิทยา

1459
iTest-ข้อสอบ-นายร้อยตำรวจ-จุลชีว
iTest-ข้อสอบ-นายร้อยตำรวจ-จุลชีว

นายร้อยตำรวจ นักวิทยาศาสตร์ พิสูจน์หลักฐาน สาขาจุลชีววิทยา [วุฒิ ป.ตรี]

 

วิชาสอบ
สอบ 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B [ อ้างอิงหลักเกณฑ์ปีที่แล้ว อาจมีการเปลี่ยนแปลง รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ]

  1. ความรู้เฉพาะสาขา
    • ความรู้เกี่ยวกับสาขาจุลชีววิทยา ,จุลชีววิทยาประยุกต์ และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 95 ข้อ
  2. ...ตำรวจแห่งชาติ พ..2547 จำนวน 10 ข้อ
  3. ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ
  4. ภาษาไทย 15 ข้อ
  5. ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 15 ข้อ

รวม 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B

 

สายพิสูจน์หลักฐาน ไม่มีเกณฑ์ 60% แต่คัดเลือกโดย

  1. ผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ
  2. กรณีคะแนนตามข้อ 1 เท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนมากกว่าในแต่ละวิชาเรียงตามลำดับวิชาความรู้เฉพาะสาขา ,...ตำรวจแห่งชาติ พ..2547  ,ภาษาอังกฤษ ,ภาษาไทย และความสามารถทั่วไป อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
  3. กรณีคะแนนตามข้อ 2 เท่ากัน ให้ผู้ที่สมัครก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

***สายพิสูจน์หลักฐาน ไม่มีวิ่งและว่ายน้ำ เพราะเป็นกลุ่มสายงานอำนวยการ (อก.)***


 

>>> iTest ข้อสอบตำรวจ สายพิสูจน์หลักฐาน สาขาจุลชีววิทยา <<<

>>>เฉลยข้อสอบ iTest สายพิสูจน์หลักฐาน สาขาจุลชีววิทยา <<<