กองทัพเรือรับสมัคร 2561 หญิง/ชาย เปิดรับจำนวน 70 อัตรา ทหารเรือหญิง 2561 / ทหารเรือ 2561

1881
ทหารเรือหญิง
ทหารเรือหญิง

กองทัพเรือรับสมัคร 2561 หญิง/ชาย เปิดรับจำนวน 70 อัตรา

ทหารเรือหญิง 2561 /ทหารเรือ 2561/สอบทหารเรือ 2561

กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน บรรจุเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2561 รวม 70 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ทหารเรือชั้นสัญญาบัตร จำนวน 9 อัตรา วุฒิปริญญาตรี

 • ระดับปริญญาตรี เพศชาย/หญิง รวมจำนวน 9 อัตรา
 • สาขาการบัญชี/การเงิน/การบัญชีการเงิน/การเงินและการธนาคาร/การสอบบัญชี จำนวน 3 อัตรา
 • สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบัตยกรรมภายใน (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม โดยใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ) รับเฉพาะเพศชาย จำนวน 1 อัตรา
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดยสภาวิศวกร
  โดยใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ) รับเฉพาะเพศชาย จำนวน 1 อัตรา
 • สาขาพุทธศาสตรบัณฑิตและเปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า 4 ประโยค(ปธ.4) หรือศาสนศาสตรบัณฑิตและเปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า 4 ประโยค(ปธ.4)  หรือเปรียญธรรม 9 ประโยค(ปธ.9) รับเฉพาะเพศชาย จำนวน 1 อัตรา
 • สาขาบรรณารักษศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 • สาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
 • สาขาคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา 

ทหารเรือชั้นประทวน จำนวน 61 อัตรา  วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี

วุฒิ ปวช.

 1. สาขาคอมพิวเตอร์ (เสมียน) จำนวน 1 อัตรา
 2. สาขาคอมพิวเตอร์ (เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูล ช่างคอมพิวเตอร์) จำนวน 4 อัตรา
 3. สาขาช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็กทรอนิกส์ รับเฉพาะเพศชาย จำนวน 10 อัตรา
 4. สาขาช่างก่อสร้าง/การก่อสร้าง/ช่างสำรวจ
  • รับเฉพาะเพศชาย จำนวน 8 อัตรา
  • รับเพศหญิง/ชาย จำนวน 5 อัตรา
  • รับเฉพาะพนักงานราชการทหารเรือ จำนวน 2 อัตรา 
 5. สาขาเครื่องกล/ช่างโลหะ/ช่างกลโรงงาน
  • รับเฉพาะเพศชาย จำนวน 1 อัตรา
  • รับเฉพาะพนักงานราชการทหารเรือ จำนวน 2 อัตรา
 6. สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์/สถาปัตยกรรม รับเฉพาะเพศชาย จำนวน 2 อัตรา
 7. สาขาไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • รับเฉพาะเพศชาย จำนวน 3 อัตรา
  • รับเฉพาะพนักงานราชการทหารเรือ จำนวน 5 อัตรา
 8. สาขาเทคนิคโลหะ รับเฉพาะพนักงานราชการทหารเรือ เพศชาย จำนวน 1 อัตรา

วุฒิ ม.6/กศน. หรือเทียบเท่า

 1. เสมียน
  • รับเฉพาะเพศชาย จำนวน 1 อัตรา
  • รับเพศหญิง/ชาย จำนวน 7 อัตรา
  • รับเฉพาะพนักงานราชการทหารเรือ จำนวน 5 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่เรียงพิมพ์ รับเฉพาะพนักงานราชการทหารเรือ
  • รับเฉพาะเพศชาย จำนวน 1 อัตรา
  • รับเฉพาะเพศหญิง จำนวน 1 อัตรา
 3. ความรู้สาขาดุริยางค์ และดนตรีไทย จำนวน 2 อัตรา 
ทหารเรือ2561
ทหารเรือ2561

คุณสมบัติผู้สมัครทหารเรือ

 1. มีสัญชาติไทย (ได้สัญชาติโดยการเกิด)
 2. สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ ดังนี้
  • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องมีสาขาวิชาตรงตามเปิดรับสมัครสอบ ต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.20
  • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
 3. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีเกณฑ์อายุตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ดังนี้
  • ตำแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึง 30 กันยายน 2561 และไม่เกิน 35 ปี (เกิดปี พ.ศ.2526 – 30 กันยายน 2543)
  • ตำแหน่งข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึง 30 กันยายน 2561 และไม่เกิน 30 ปี (เกิดปี พ.ศ.2531 – 30 กันยายน 2543)
 4. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร เพศชายต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม. เพศหญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
 5. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้หรือไม่เป็นบุคคลพวกที่ 2, 3 และ 4 ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
 6. กองทัพเรือไม่รับสมัครผู้ที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ดังนี้
  • ผู้ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ หรือผู้ที่ขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ในปี 2562
  • ผู้ที่อยู่ในระหว่างการรับราชการเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ที่ต้องปลดประจำการเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 ชั้น ที่ 1 หลังวันที่ 10 ส.ค.61

วิธีการรับสมัครทหารเรือ

กำหนดการทหารเรือ

 • สมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ถึงวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • สอบภาควิชาการ วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ทหารเรือ รายละเอียดประกาศรับสมัคร

ขอบเขตวิชาที่ใช้สอบ ทหารเรือ

ประกาศผลสอบทหารเรือหญิง/ชาย

     

     มีคำถาม ติดต่อ กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ โทร. 024754671 และ 024758409

>> หนังสือคณิต ที่จะทำให้น้องสอบติดตำรวจในปีนี้ <<<

ทหารเรือหญิง:ชาย
ทหารเรือหญิง:ชาย

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends