สมัครงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค เปิด สอบการไฟฟ้า รับสมัคร 400 อัตรา ปี 2561 / กฟผ สมัครงาน

1595
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สมัครงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค เปิด สอบการไฟฟ้า รับสมัคร 400 อัตรา ปี 2561 / กฟผ สมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระหว่างวันที่ 5-11 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ

ไม่เกินวันที่ 30 มีนาคม 2561 ทางเว็ปไซต์

สถานที่สอบ เป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ภายในจังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของการไฟฟ้าเขตนั้นๆ จำนวน 11 แห่ง ยกเว้น

 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ สถานที่สอบจะอยู่ในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
 • และการไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4 ใช้สถานที่สอบจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

วัน เวลา ในการสอบข้อเขียน

 • .ตรี.โท และ ปวส. ทุกระดับสอบในวันเดียวกัน
 • อาทิตย์ที่ 29 เมษายน 61 เวลา 09.00 – 15.30 .

ประกาศ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และบัญชีรายชื่อ สำรองไม่เกินวันที่ 21 มิถุนายน 2561
 • บัญชีรายชื่อสำรอง มีผลถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สอบผ่านเริ่มทำงานในวันที่ 1 สิงหาคม 2561
 • ส่วนการย้าย ต้องทำงานตามหน่วยงาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่ากว่า 4 ปี นับแต่วันบรรจุแต่งตั้ง จึงมีสิทธิ์ในการขอย้ายหน่วยงานได้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสารณูปโภค สาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย


พื้นที่ปฏิบัติงาน

 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กทมรับ 91 อัตรา
 2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ รับ 309 อัตรา ประกอบด้วย 4 ภาค

ภาค 1

1 การไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1

(ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย)

2 การไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1

(อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร)

3 การไฟฟ้าเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1

(ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี เพชรบูรณ์)

ภาค 2

4 การไฟฟ้าเขต 1 (อุดรธานี) ภาค 2

(หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม บึงกาฬ)

5 การไฟฟ้าเขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค 2

(ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร)

6 การไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2

(นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ)

ภาค 3

7 การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3

(ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว)

8 การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3

(ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา)

9 การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3

(กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี(เฉพาะบ้านโป่ง)

ภาค 4

10 การไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4

(ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร)

11 การไฟฟ้าเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4

(นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ตรัง)

12 การไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4

(สงขลา สตูล พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)


คุณสมบัติและวุฒิผูสมัคร

 • สำเร็จการศึกษาแล้วในวุฒิที่สมัคร ณ วันสมัคร (ถือวันจบการศึกษาตามที่ระบุในระเบียนแสดงผลการศึกษา)
 • ผู้สมัครเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว โดยต้องมีหลักฐาน สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.3 (กรณีเป็นข้าราชการทหาร)
 • ปวส. ทุกตำแหน่ง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • .ตรี ทุกตำแหน่ง อายุไม่เกิน 30 ปี เว้นตำแหน่งนิติกร (รับมีประสบการณ์) อายุไม่เกิน 45 ปี
 • .โท ตำแหน่งวิศวกร (ไฟฟ้า) อายุไม่เกิน 35 ปี

** .ตรี และ ป.โท สมัครออนไลน์ ให้ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ กฟภ. กำหนด

 1. TOEIC แบบ Personal หรือที่ออกในนามของหน่วยงาน กฟภ. เท่านั้น
 2. TOFEL
 3. TOFEL
 4. TOFEL
 5. IELTS
 6. CU-TEP
 7. TU-GET

ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ กฟภ. กำหนด ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจาก วัน เดือน ปี ที่สอบภาษาอังกฤษจนถึงวันสมัคร

ยกเว้น TU-GET ให้นับจากเดือนและปีที่สอบภาษาอังกฤษ จนถึงเดือนที่สมัคร

ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษของทุกสถาบัน ต้องเป็นการสอบแบบส่วนบุคคล (personal) หรือออกในนามของหน่วยงาน กฟภ. เท่านั้น

(รายละเอียดอื่นๆ อ่านตามเอกสารการรับสมัคร)


วิธีการรับสมัคร

 • เลือกสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว หากยื่นใบสมัครแล้ว ไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่
 • สมัครผ่านระบบออนไลน์ พร้อมอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วน)

โดยสมัครที่ http://www.pea.co.th หัวข้อข่าวรับสมัครงาน

หรือ http://job.pea.co.th

ได้ตั้งแต่ 5-11 มีนาคม 2561 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

เอกสารประกอบการสมัคร ตำแหน่งคุณวุฒิ ป.โท และ ป.ตรี (ทุกตำแหน่ง)

 1. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้วชุดสุภาพหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นดำ โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ)
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง
 4. สำเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  (กรณีผู้ที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร) หรือ หนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย กรณีผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาและยังไม่ได้รับหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ)
 5. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับสมบูรณ์ที่ระบบวันสำเร็จการศึกษา
 6. ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ (อายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวัน เดือน ปี ที่สอบภาษาอังกฤษจนวันที่สมัคร)
 7. สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย) ที่แสดงว่า พ้นภาระทางทหารแล้ว ได้แก่หลักฐาน สด.8 หรือทสด 43 หรือ สด. 3 (กรณีเป็นข้าราชการmหาร)
 8. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนคำนำหน้า ชื่อ ชื่อสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนคำนำหน้า ชื่อ สกุล ของตัวเอง (ถ้ามี)

**เฉพาะวุติปริญญาตรีที่สมัครออนไลน์***

ต้องโหลดเอกสารเพิ่มเติมต่อไปนี้

 1. วิศวกรทุกสาขา ยกเว้นคอมพิวเตอร์ สำเนาใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม(..) หรือ หนังสือรับรองเรื่อง จากสภาวิศวกร
 2. นิติกร (มีประสบการณ์)
  • สำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
  • บัญชีรายละเอียดการว่าความคดีอาญาและคดีแพ่งรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 40 (คดีดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่หน้าเว็บไซต์)
 3. ปฏิบัติงานเทคนิค (ปฎิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ)
 4. บุคลากร กรณีที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นๆ
  • ใบอนุญาตมาตรฐานวิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์

เอกสารประกอบการสมัคร ตำแหน่งคุณวุฒิ ปวส.

 1. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้วชุดสุภาพหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นดำ โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ)
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง
 4. สำเนา ใบประกาศนียบัตรปริญญาบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือ หนังสือรับรองจาก สถาบันการศึกษา (กรณีผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาและยังไม่ได้รับปริญญาบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
 5. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับสมบูรณ์ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา
 6. สำเนาหลักทางทหารเพราะผู้ชายที่แสดงว่าผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ (อายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวัน เดือน ปี ที่สอบภาษาอังกฤษจนวันที่สมัคร
 7. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนคำนำหน้า ชื่อ ชื่อสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนคำนำหน้า ชื่อ สกุล ของตัวเอง (ถ้ามี)

ชำระเงินค่าสมัครได้ 3 ช่องทาง

 1. เคาน์เตอร์ธนาคาร (ทุกสาขาทั่วประเทศ)
 2. เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM)
 3. อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ค่าสมัคร

 • เงินค่าสมัคร 300 บาท
 • ค่าธรรมเนียม 285 บาท
 • ค่าธรรมเนียมชำระค่าสมัครทางระบบออนไลน์ 15 บาท

เงื่อนไขการสมัคร

 • สมัครได้ตำแหน่งเดียว ในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานนั้นๆ เลือกแล้วเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
 • หากพบว่ามีการปลอมเอกสารหรือไม่ใช่เอกสารที่ทางราชการออกให้ กฟภ จะถือว่าการสอบครั้งนั้นเป็นโฆฆะ และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
 • ผู้สมัครที่สอบผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้ารับการตรวจประวัติอาชญากรและพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน กฟภ
 •  

เนื้อหาสอบ (คะแนน 100%) วุฒิ ป.ตรี.โท

ส่วนที่ 1 (คะแนน 60%)

วิชาความสามารถทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับองค์กร

ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (20%)

 1. การคิดคำนวณ
 2. การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
 3. เงื่อนไข
 4. มิติสัมพันธ์
 5. การจับใจความ
 6. การใช้เหตุผล
 7. การสรุปความ

ทักษะความเข้าใจ

และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (20%)

ค่านิยมและพฤติกรรมตามค่านิยมของ กฟภ.

ทันโลก บริการดี มีคุณธรรมโดยมีพฤติกรรม

ตามค่านิยม (20%)


สวนที่ 2 (คะแนน 40%)

วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง

ประกอบด้วยวิชาเกี่ยวกับความรู้ทักษะความสามารถเฉพาะตำแหน่งในระดับ ป.โท และ ป.ตรี ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานตำแหน่งของ กฟภ.


เนื้อหาสอบ (คะแนน 100%) วุฒิ ปวส.

ส่วนที่ 1 (คะแนน 60%)

วิชาความสามารถทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับองค์กร

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับองค์กรประกอบด้วย

ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (20%)

 1. การคิดคำนวณ
 2. การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
 3. เงื่อนไข
 4. มิติสัมพันธ์
 5. การจับใจความ
 6. การใช้เหตุผล
 7. การสรุปความ

ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ภาษาอังกฤษ

ค่านิยมและพฤติกรรมตามค่านิยมของ กฟภ. ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม โดยมีพฤติกรรมตามค่านิยม

สวนที่ 2 (คะแนน 40%)

ประกอบด้วยวิชาเกี่ยวกับความรู้ทักษะความสามารถเฉพาะตำแหน่งในระดับ ปวส. ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานตำแหน่งของ กฟภ.


เกณฑ์สอบผ่านข้อเขียน

คะแนนสอบข้อเขียนรวมกันทุกหัวข้อวิชา ไม่น้อยกว่า 50% คะแนนข้อเขียนรวม (แยกตำแหน่ง และในแต่ละพื้นที่โดยจัดลำดับจากคะแนนสูงที่สุดลงมาต่ำที่สุด

อ่านรายละเอียดประกาศฉบับเต็มได้ที่

ประกาศรับสมัครการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับ 400 อัตรา

อ่านประกาศแล้ว มีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไป คุณวุฒิ สาขาวิชา คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง

โทรเลย 02-590-5857 หรือ 02-590-9155 (วันเวลาราชการ)

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends