สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบ 2561 / สมัครสอบ ก.พ. 2561 / สอบ ก.พ. 2561

สอบ ก.พ. 2561 , สมัครสอบ ก.พ. 2561 ,สอบ ก.พ. 2561

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2561

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบ 2561 / สมัครสอบ ก.พ. 2561 / สอบ ก.พ. 2561

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ ก.พ. สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ ได้แก่ 1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3.ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี) 4.ระดับปริญญาโท (ป.โท)รับผู้ที่จบการศึกษาแล้ว รวมถึงผู้ที่กำลังเรียนอยู่เทอมสุดท้ายด้วย (ยังไม่รับ วุฒิ ม.6)สถานที่สอบ ก.พ.  13 ศูนย์สอบ ก.พ. ทั่วประเทศ(จังหวัดที่ใช้เป็นสถานที่สอบ)1. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 100,000 ที่นั่งสอบ 2. พระนครศรีอยุธยา 20,000 ที่นั่งสอบ3. ราชบุรี 23,000 ที่นั่งสอบ4. ฉะเชิงเทรา 20,000 ที่นั่งสอบ5. ชลบุรี 30,000 ที่นั่งสอบ6. เชียงใหม่ 30,000 ที่นั่งสอบ7. พิษณุโลก 37,000 ที่นั่งสอบ 8. นครราชสีมา 30,000 ที่นั่งสอบ9. อุดรธานี 30,000 ที่นั่งสอบ10. อุบลราชธานี 30,000 ที่นั่งสอบ11. ขอนแก่น 30,000 ที่นั่งสอบ12. สุราษฎร์ธานี 30,000 ที่นั่งสอบ13. สงขลา 40,000 ที่นั่งสอบ รวม 13 ศูนย์สอบ 450,000 ที่นั่งสอบก.พ. สอบ 3 วิชา1. สอบวิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ ความสามารถทางด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆการทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป จะประกอบด้วย1. อนุกรม 5 ข้อ2. โจทย์คณิตศาสตร์ 4 ข้อ3. โอเปอเรชั่น 1 ข้อ 4. ตาราง 5 ข้อ5. สดมภ์ 5 ข้อ6. อุปมา – อุปมัย 5 ข้อ7. การสรุปความจากเงื่อนสัญลักษณ์ 5 ข้อ8. การสรุปความจากเงื่อนไขภาษา 5 ข้อ 9. การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ 5 ข้อ รวม 40 ข้อ


2. สอบวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)ความเข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความการทดสอบวิชาภาษาไทย จะประกอบด้วย1. เรียงข้อความ 5 ข้อ2. หลักภาษา 5 ข้อ3. ตีความ สรุปความ (บทความสั้น / บทความยาว) 10 ข้อรวม 20 ข้อเกณฑ์การผ่านระดับ ปวช – ปวส – ป. ตรีได้วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย 60% = สอบผ่าน 36 ข้อระดับ ป.โทได้วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย 65% = สอบผ่าน 39 ข้อ


3. สอบความสามารถทางด้านภาษา (คะแนน 50 คะแนน) ความเข้าใจภาษา จะวัดความสามารถในด้านความเข้าใจภาษาโดยสามารถสรุปความในรูปแบบต่าง ๆ จากข้อความสั้น ๆ หรือบทความได้ แนวคำถามการวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นข้อความสั้น ๆ การใช้ภาษา จะวัดความสามารถในด้านการใช้ภาษา โดยสามารถพิจารณาใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม ได้แก่ คำหรือกลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ รวมทั้งสามารถเรียงลำดับข้อความได้ถูกต้องการทดสอบความสามารถทางด้านภาษา1. Conversation 5 ข้อ2. Grammar 5 ข้อ3. Vocab 5 ข้อ4. Reading 10 ข้อ(บทความสั้น บทความยาว) 10 ข้อรวม 25 ข้อเกณฑ์การผ่านระดับ ปวช – ปวส – ป. ตรี และ ป.โทได้วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย 50% = สอบผ่าน 13 ข้อ


รายละเอียดการประกาศสอบ ก.พ. ไฟล์ประกาศสอบ ก.พ. 2561 วิธีการสมัครสอบ ก.พ.  สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น (ไม่ใช่เอกสาร เพียงแค่กรอกข้อมูล)สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 29 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com ชำระเงินค่าสมัครสอบได้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 ผ่านธนาคารกรุงไทยการสอบ ก.พ. คืออะไร? ก.พ. อ่านว่า กอ-พอ เป็นการสอบเพื่อเป็นข้าราชการพลเรือน (ข้าราชการอื่น ที่ไม่ใช่ทหาร ตำรวจ) ไม่ต้องสอบพละ วิ่ง ว่ายน้ำ สายตาสั้น ยาว เอียงได้ ไม่มีการตรวจสายตา ไม่จำกัดน้ำหนัก และส่วนสูง บรรจุเป็นข้าราชการ มีสวัสดิการ งานมั่นคง ไม่จำกัดเพศ และอายุสอบ ก.พ. ภาค ก ผ่านครั้งเดียว เก็บไว้ใช้ได้ตลอดชีวิต อีกหนึ่งเส้นทางของผู้ที่อยากเป็นข้าราชการ  ให้ที่บ้านภาคภูมิใจ คลิ๊กชม ข้อสอบ ก.พ.

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends