รวม 20 เรื่อง นายร้อยตำรวจหญิง

1412
รวม 20 เรื่อง นายร้อยตำรวจหญิง
รวม 20 เรื่อง นายร้อยตำรวจหญิง
เนื้อหา ซ่อน

1.โรงเรียนนายร้อยตำรวจ คือ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (Royal Police Cadet Academy : RPCA) เป็นหน่วยงานระดับกองบัญชาการ โดยสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปัจจุบันตั้งอยู่ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จะมีประกาศสมัครสอบนายร้อยตำรวจหญิง ในทุกปี โดยตัวนายร้อยนั้นจะมีหน้าที่หลักในการฝึกอบรม ให้การศึกษาและอบรมหล่อหลอมนักเรียนนายร้อยตำรวจ ให้มีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ทั้งยังฝึกอบรมผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอื่น ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรหลักของในโรงเรียนนายร้อยตำรวจเรียกว่า “นักเรียนนายร้อยตำรวจ” (นรต.) โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงตามหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจจะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ร้อยตำรวจตรี โดยนายตำรวจสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจนั้น จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้ารับพระราชทานกระบี่จากพระองค์ท่านหรือองค์ผู้แทนพระองค์

2.คุณสมบัติของนักเรียนที่ต้องการเข้าสอบเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง

 • บุคคลที่เป็นข้าราชการตำรวจ หญิง อายุ ไม่เกิน 25 ปี เป็นข้าราชการตำรวจมาแล้ว 1 ปี
 • นรต.หญิงบุคคลภายนอก (จบ.ม.6 )
  • อายุ 16 – 21 ปี
  • สำเร็จมัธยมปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
  • สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.
  • บิดา มารดา สัญชาติไทย

3.วิชาที่ใช้สอบเข้าเป็นนายร้อยตำรวจหญิง

วิชาที่ใช้ในการสอบข้อเขียนนั้น จะมีคะแนนวิชาละ 200 คะแนน โดยจะมีวิชาที่ใช้ในการสอบดังต่อไปนี้

 • คณิต
 • วิทย์
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ

4.สอบรอบสองเพื่อเข้าเป็นนายร้อยตำรวจหญิง

สอบรอบสองเพื่อเข้าเป็นนายร้อยตำรวจหญิง จะมี 2 ขั้นตอน ได้แก่

 • ตรวจร่างกาย ตรวจสุขภาพที่ รพ.ตำรวจ
 • สอบประวัติ สอบประวัติ ที่สถานีตำรวจ ที่บ้านเกิด

5.การสอบพลศึกษา ประเภทวิ่ง

การสอบพลศึกษาประเภทวิ่ง จะมีระยะทางในการวิ่ง 1,000 เมตร โดยจะต้องใช้เวลาไม่เกิน 7 นาที จากจุดเริ่มวิ่ง จนไปถึงเส้นชัย หากวิ่งไม่ทันหรือเกิดออกนอกลู่วิ่งก่อนเส้นชัย หรือใช้เวลาในการวิ่งเกินกำหนด จะถือว่าสอบตกพลศึกษา

6.การสอบพลศึกษา ประเภทว่ายน้ำ

การสอบพลศึกษาประเภทว่ายน้ำ จะมีระยะทางในการว่าย 50 เมตร โดยจะต้องใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที จากจุดเริ่มว่าย จนไปถึงเส้นชัย ผู้ที่ว่ายไม่ถึง หรือทำเวลาเกินกว่าที่กำหนด ถือว่าสอบพลศึกษาตกเช่นกัน

*ผู้ที่สอบพลศึกษาตกจะไม่รับเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจทันที่ โดยจะไม่นับคะแนนข้อเขียนที่สอบไป

7.การสอบสัมภาษณ์ เข้าเป็นนายร้อยตำรวจหญิง

การสอบสัมภาษณ์ เข้าเป็นนายร้อยตำรวจหญิงนั้น จะเป็นการวัดขนาดร่างกาย พิจารณารูปร่าง ท่าทาง ท่วงทีวาจา รวมถึงความว่องไว และไหวพริบ ตลอดไปจนคุณลักษณะอื่นๆ ที่เป็นคุณษณะลักษณะที่เหมาสมกับการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

8.การสอบวัดขนาดร่างกาย เข้าเป็นนายร้อยตำรวจหญิง

การสอบวัดขนาดร่างกาย เข้าเป็นนายร้อยตำรวจหญิงนั้น จะทำการสอบในวันสอบสัมภาษณ์ ซึ่งในวันที่สอบจะทำการวัดขนาดร่างกายของผู้สมัคร เพื่อดูว่าร่างกายได้มีขนาดตามที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยหากไม่ได้ขนาดที่กำหนดไว้จะถือว่าหมดสิทธิในการสอบสัมภาษณ์ทันที

9.ช่องทางในการรับสมัคร เข้าเป็นนายร้อยตำรวจหญิง

ช่องทางในการรับสมัคร เข้าเป็นนายร้อยตำรวจหญิง ได้ผ่านทาง อินเตอร์เน็ต ช่องทางเดียวเท่านั้น โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://admission.rpca.ac.th/

10.ช่วงเดือนที่รับสมัคร นายร้อยตำรวจ

ช่วงเดือนที่รับสมัคร นายร้อยตำรวจหญิงจะมีขึ้นในช่วงเดือน พฤศจิกายน ไปจนถึง มกราคม ของแต่ละปี

11.หลักฐานที่ใช้ในวันสมัคร

หลักฐานที่ใช้ในวันสมัครจำเป็นต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีข้อมูลของตนเอง บิดาและมารดา เพื่อใช้ประกอบการในการกรอกใบสมัคร นอกจากนี้ผู้สมัครต้องเตรียมไฟล์รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง และต้องไม่สวมหมวก โดยรูปถ่ายจะต้องถูกถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน และมีขนาดไฟล์ 50 Kb สกุลไฟล์จะต้องเป็น JPG หรือ GIF เท่านั้น หากรูปถ่ายที่นำมาไม่ถูกต้อง อาจจะส่งผลต่อการตรวจผู้สมัคร อาจส่งผลให้กรรมการคุมสอบไม่อนุญาตให้เข้าสอบได้

12.โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรียนฟรี มีเงินเดือน

ที่บอกว่า โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรียนฟรี และมีเงินเดือนให้นั้นเป็นเรื่องจริง เพราะนอกจากจะไม่เสียค่าเทอม ที่พัก และมีอาหารให้รับประทาน 3 มื้อ ยังได้รับเงินเดือนโดยในแต่ละระดับชั้นจะได้รับเงินเดือนดังนี้

 • นรต.ชั้นปีที่ 1 เงินเดือน 3,070 บาท
 • นรต.️ชั้นปีที่ 2 เงินเดือน 3,270 บาท
 • นรต.ชั้นปีที่ 3 เงินเดือน 3,470 บาท
 • นรต.ชั้นปีที่ 4 เงินเดือน 3,670 บาท

*นักเรียนพยาบาล ได้เท่ากัน / นักเรียนนายสิบตำรวจได้เท่า นรต.ปี 1

13.การรับนายร้อยตํารวจประจำปี 2562

การรับนายร้อยตํารวจประจำปี 2562 จะมีทั้งหมด 5 เส้นทาง ดังนี้

 • บุคคลภายนอกหญิง อายุไม่เกิน 21 ปี วุฒิ ม.6
 • บุคคลภายนอกชาย อายุไม่เกิน 21 ปี วุฒิ ม.6
 • ข้าราชการตำรวจหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ข้าราชการตำรวจชาย(นสต.) อายุไม่เกิน 25 ปี
 • บุคคลภายนอกหญิง โครงการใต้ อายุไม่เกิน 21 ปี

14.ตํารวจหญิง มีตําแหน่ง อะไรบ้าง

หากเรียนจบหลักสูตรการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยแล้วนั้น ตํารวจหญิง จะมีตําแหน่งที่หลากหลาย ได้แก่

 • พนักงานสอบสวน
 • พนักงานจราจร
 • พนักงานสืบสวน
 • พนักงานป้องกันและปราบปราม หรือตำรวจสายตรวจ
 • พนักงานพิสูจน์หลักฐาน
 • ตำรวจควบคุมฝูงชน หรือกองร้อยน้ำหวาน
 • ตำรวจท่องเที่ยว
 • ตำรวจตระเวนชายแดน
 • ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
 • ตำรวจฝ่ายอำนวยการ

15.การศึกษาในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การศึกษาในโรงเรียนนายร้อยตำรวจตามหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยตำรวจจะมีช่วงระยะในการเรียนอยู่ 4 ปี และผู้เรียนจะต้องอยู่ประจำ ณ สถานศึกษาตลอดช่วงการเรียน โดยในระหว่างการศึกษานั้นจะทำการฝึกฝนต่างๆเพื่อสร้างบุคลากรตำรวจที่มีความพร้อมในทุกๆด้าน โดยตัวรัฐจะทำการใช้งบประมาณสำหรับการจัดการศึกษา เสมือนเป็นนักเรียนทุนของรัฐ เพื่อให้ได้ตำรวจที่สมบูรณ์มากที่สุด

16.เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามารถนำวุฒิ ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตต่อได้อีก โดยในแต่ละสาขาจำเป็นต้องใช้หน่วยกิตดังต่อไปนี้

 • สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เทียบโอนหน่วยกิต ได้จำนวน 88 หน่วยกิต จากจำนวน 145 หน่วยกิต
 • สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เทียบโอนชุดวิชา ได้จำนวน 4 ชุดวิชา ในจำนวน 24 ชุดวิชา
 • สามารถใช้คุณวุฒิ รัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และสามารถศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาเอก ได้เช่นเดียวกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วไป ได้ในหลายสาขาทั้งในและต่างประเทศ

17.แนวคิดเปิดรับ นายร้อยตำรวจหญิง

แนวคิดเปิดรับ นายร้อยตำรวจหญิง ต้องย้อนกลับไปเมื่อ 9 ปีก่อน เริ่มในยุคที่ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ เป็น ผบ.ตร. ได้เริ่มโครงการนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง เข้าไปในโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน จ.นครปฐม ในปีการศึกษา 2552 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ 107 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

18.เงินเดือนตํารวจหญิง

เงินเดือนตำรวจหญิงนั้น จะไม่แตกต่างการเงินเดือนตำรวจชาย หากทั้งคู่อยู่ในขั้นเงินเดือนเดียวกัน โดยตัวเงินเดือนนั้นจะขึ้นอยู่ที่วุฒิที่ใช้ในการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการตำรวจ ส่วนการพิจารณาขั้นเงินเดือนจะขึ้นหรือลงนั้น ขึ้นอยู่ที่ความดีความชอบที่เราได้ปฏิบัติหน้าที่

19.สิทธิขณะเป็นนักเรียนนายร้อย และเมื่อเป็นนายทหารสัญญาบัตร

สิทธิขณะเป็นนักเรียนนายร้อย และเมื่อเป็นนายทหารสัญญาบัตร จะมีดังต่อไปนี้

 1. นักเรียนนายร้อยจะได้รับเงินเดือนตั้งแต่เป็นนักเรียนเตรียมทหารโดยในแต่ละชั้นปีของผู้เรียนจะได้รับเงินเดือนที่แตกต่างกันออกไป
 2. มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนายร้อยที่มีความประพฤติ และผลการเรียนดี
 3. นักเรียนนายร้อยชั้นสูง จะได้ไปดูงานต่างประเทศทุกนาย
 4. หลังจากจบการศึกษาแล้ว จะได้รับพระราชทานกระบี่ รวมถึงได้รับปริญญาบัตร พร้อมทั้งบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร
 5. ปริญญาตรีที่ได้รับหลังจากจบการศึกษา สามารถนำไปใช้เพื่อศึกษาต่อปริญญาโทได้ทั้งในและต่างประเทศ

20.ข้อดีของการทำงานรับราชการตำรวจ

ข้อดีของการทำงานรับราชการตำรวจจะสามารถข้อดีได้ ดังต่อไปนี้

 • บำนาญ การรับราชการเมื่อเกษียณอายุราชการไปแล้ว ยังมีเงินใช้ทุกเดือน ซึ่งการเป็นข้าราชการเท่านั้นที่มีเงินบำนาญ องค์กรเอกชนไม่มี
 • มีความมั่นคง เพราะอัตราเงินเดือนของข้าราชการไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ ไม่ต้องกังวลกับปัญหาการเลิกจ้าง นอกจากทำผิดระเบียบวินัย ซึ่งจะถูกพิจารณาไปตามขั้นตอน เช่น การเตือน ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก และไล่ออก ตามลำดับ
 • มีสวัสดิการ ผู้ที่รับราชการสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเอง คู่สมรส บุตร พ่อแม่ เบิกค่าเล่าเรียนลูก และอื่นๆ อีกมากมาย
 • ได้ตอบแทนประเทศชาติ งานราชการคือการรับใช้ประเทศชาติ ดังนั้นคนที่รับราชการ และคนที่สอบตำรวจได้ จึงมีความภาคภูมิใจในตัวเอง

ขอบคุณภาพจาก พนักงานสอบสวนหญิง