รวม 20 เรื่อง โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

895
รวม 20 เรื่อง โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รวม 20 เรื่อง โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เนื้อหา ซ่อน

1.โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือ

โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถูกก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเพื่อผลิตช่างไฟฟ้าที่จะมาปฎิบัติงานฮอทไลน์ ซึ่งจขะมีประกาศเปิดรับสมัครเข้าโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในทุกปี โดยถือว่าโรงเรียนเดียวที่มีการสอนเรื่องนี้โดยเฉพาะพนักงานช่างฮอทไลน์ ถือได้ว่าเป็นหัวใจที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพราะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถประกาศรับสมัครจากบุคคลทั่วไปได้ นี่จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เราต้องมีการเรียนการสอนด้านนี้โดยเฉพาะ


2.ประวัติ โรงเรียนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค

โรงเรียนช่างไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2511 รับนักเรียนรุ่นแรกจำนวน 36 คน นักเรียนรุ่นแรกจะรับสมัครจากบุคคลทั่วไปและจากพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานช่างที่มีความรู้ในการทำงานของการไฟฟ้า และสามารถปฏิบัติงานให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทันที ทั้งนี้เนื่องจากในระยะแรกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขาดแคลนบุคลากรระดับช่างฝีมือที่มีความรู้ความสามารถ อาจารย์ใหญ่คนแรก คือ นายสุรศักดิ์ เสนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมและวางแผนในขณะนั้น

พ.ศ. 2513 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา หลักสูตร 3 ปี เป็นหลักสูตรของโรงเรียนเอง โดยมีผู้ว่าการ ทวี อัศวนนท์ เป็นเจ้าของจัดตั้งโรงเรียน รองผู้ว่าการ นาย สุรศักดิ์ เสนะวงษ์ เป็นผู้จัดการโรงเรียนและ น.อ. ประยูร วรรธนาคมเป็นอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2516 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เริ่มมีการปฏิบัติงานฮอทไลน์ แต่ขาดแคลนบุคลากรที่จะปฏิบัติงานด้านนี้ ผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงมอบหมายให้โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผลิตพนักงานช่างที่จะต้องปฏิบัติงานฮอทไลน์เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีสถาบันการศึกษาแห่งใดในประเทศไทยที่จะให้ความรู้ และฝึกอบรมงานฮอทไลน์ได้ เพราะเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการฝึกต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ มีราคาสูงรวมทั้งสถานที่ที่จะใช้ฝึกจำเป็นจะต้องฝึกงานในสภาพงานจริงด้วย เพื่อเป็นการทดสอบกำลังใจและความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน

พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการประกาศเทียบวุฒิประกาศนียบัตรหลักสูตร 3ปี โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เท่ากับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาได้เป็นจำนวนมาก

พ.ศ. 2524 คณะกรรมการกรไฟฟ้าภูมิภาคได้ให้ความเห็นชอบกำหนดให้มีข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการให้ทุนแก่พนักงานช่างที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้ ในระยะแรกให้ทุนการศึกษาปีละ 5,000.- บาท จำนวน 2 ทุนต่อปี พร้อมทั้งเงินเดือนจนถึง พ.ศ.2534 ได้เพิ่มจำนวนทุนเป็นปีละ 10 ทุน (ทุนละ 10,000.- บาท ต่อปี) พร้อมทั้งเงินเดือน ในปี 2540 ได้เพิ่มจำนวนเงินทุนเป็นทุนละ 40,000.-บาทต่อปี พร้อมทั้งเงินเดือน จนถึงพ.ศ.2560 ลดจำนวนเหลือ 5 ทุน ขณะนี้มีศิษย์เก่าของโรงเรียนได้รับทุนดังกล่าวไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และสำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของรัฐแล้ว มีจำนวนประมาณ 195 คน (ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ 41 คน)

พ.ศ.2537 คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้มีความรู้ในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี จึงได้กำหนดให้มีข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการให้ทุนแก่วิศวกรรมไฟฟ้า แต่เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงระงับการให้ทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (วศ.ม.) ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 แม้กระนั้นศิษย์เก่าโรงเรียนซึ่งเป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะในการเรียนได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยใช้ทุนส่วนตัวหรือทุนจากหน่วยราชการอื่นอีกหลายคน ปัจจุบันโรงเรียนมีอาจารย์ประจำและพนักงานในสังกัดจำนวน 15 คน มีอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงานตรงกับวิชาที่สอนมาเป็นอาจารย์พิเศษจำนวนประมาณ 36 คน

ปีการศึกษา 2560 ที่จะเปิดรับสมัครนักเรียนครั้งนี้โรงเรียนได้เปิดดำเนินการมาเป็นปีที่ 49 มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาไปแล้วประมาณ 2,446 คน ศิษย์เก่าของโรงเรียน ปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงานใหญ่ และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติงานและมีความรับผิดชอบสูง ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไป ระดับผู้จัดการสาขาและระดับผู้ช่วยผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขึ้นไปทั่วประเทศ ขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 247 คน นับได้ว่าศิษย์เก่าของโรงเรียนซึ่งส่วนใหญ่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบจำหน่ายและระบบสายส่งแบบไม่ดับไฟ ที่เรียกว่าการปฏิบัติการฮอทไลน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ช่วยพัฒนาและนำความเจริญมาสู่สังคมชนบทของประเทศไทย


โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เริ่มเปิดการเรียนการสอนมาตั่งแต่ปี พ.ศ.2511 โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งคือ ผลิตช่างไฟฟ้าที่จะมาปฎิบัติงานฮอทไลน์ ซึ่งถือเป็นโรงเรียนเดียวที่มีการสอนเรื่องนี้โดยเฉพาะ พนักงานช่างฮอทไลน์ เป็นหัวใจที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถประกาศรับสมัครจากบุคคลทั่วไปได้ นี้คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เราต้องมีการเรียนการสอนด้านนี้โดยเฉพาะ

ดูเผินๆแล้ว หลักสูตรปกติ 3 ปี ของโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี้ไม่แตกต่างจากหลักสูตรของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา หรือกรมอาชีวะศึกษากระทรวงศึกษาธิการเท่าใดนัก แต่ด้วยลักษณะบางประการจากข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกลายเป็นโรงเรียนที่ไม่ธรรมดาเหมือนโรงเรียนอื่น เพราะที่นี้เรียนฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนตลอด 3 ปี จะเสียเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าที่พัก ค่าอาหาร เท่านั้น เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับวุฒิ ม.6 ซึ่งได้รับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการและต้องออกปฎิบัติงานฮอทไลน์ ดังนั้นผู้ที่ผ่านหลักสูตรของจึงต้องมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวจริงๆ

3.หลักสูตรปกติ 3 ปี โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หลักสูตรปกติ 3 ปี ของโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรนี้จะมีเปิดเป็นประจำทุกปี โดยจะรับนักเรียนตั้งแต่ ม.3 หรือม.4 ที่จบการเรียน รด. ปี 1 มาแล้ว เพื่อนำมาศึกษามัธยมปลายในสายอาชีพ นอกจากนี้ผู้ที่ทำผลการเรียนได้ดี ยังจะได้รับทุนการศึกษาให้ไปเรียนต่อปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์และปรับระดับให้เป็นวิศวกร

ซึ่งหากเรียนจนจบหลักสูตรแล้วจะได้รับบรรจุเป็นพนักงานช่างฮอทไลน์อีกด้วย

4.หลักสูตรพิเศษ 1 ปี โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หลักสูตรพิเศษ 1 ปี ของโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรนี้จะเปิดแค่บางปีเท่านั้น โดยหลักสูตรนี้จะใช้เวลาศึกษาเพียง 1 ปี ส่วนวุฒิการศึกษานั้นจะรับวุฒิ ปวช.ที่มีพื้นฐานความรู้ด้านไฟฟ้ามาอยู่แล้ว เพื่อจะมีการฝึกฝนปฏิบัติฮอทไลน์กันเป็นระยะเวลานานจนจบหลักสูตร และพอจบหลักสูตรจะได้บรรจุเป็นพนักงานช่างฮอทไลน์ เพื่อปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงทันที

5.หลักสูตรช่างเฉพาะทาง โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรนี้จะเปิดแค่บางปีเท่านั้น โดยหลักสูตรนี้จะใช้เวลาศึกษาเพียง 6 เดือน ส่วนวุฒิการศึกษานั้นจะรับวุฒิ ปวช. โดยหลักสูตรนี้จะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อีกทั้งยังต้องไปฝึกปฏิบัติงานจริงที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานทั่วประเทศ โดยหากจบหลักสูตรจะได้รับเข้าบรรจุเป็นพนักงานช่าง
มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งยังต้องไปฝึกปฏิบัติงานจริงที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานทั่วประเทศด้วย และพอจบหลักสูตรจะได้บรรจุเป็นพนักงานช่างปฏิบัติการระบบไฟฟ้า (แก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง)

6.ระบบการศึกษา โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ระบบการศึกษา โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในแต่ละปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคเรียนคือ ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ในแต่ละภาคเรียนจะมีเวลาเรียนประมาณ 20 สัปดาห์

7.การวัดผลและประเมินผลการเรียน

การวัดผลและประเมินผลการเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะมีทั้งหมด ดังนี้

 • การสอบกลางภาคเรียน เป็นการสอบเก็บคะแนนทุกวิชามีคะแนนเต็ม 40 คะแนน
 • การสอบปลายภาคเรียนเป็นการสอบวัดผลประจ้าภาคเรียน ทุกวิชามีคะแนนเต็ม 60คะแนน
 • ในการสอบกลางภาคเรียน และการสอบปลายภาคเรียนหากนักเรียนคนใดสอบได้คะแนนรวมของวิชาใดไม่ถึงครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มให้ถือว่าสอบตกวิชานั้น (ให้เกรด 0) และให้สอบแก้ตัวได้ 1 ครั้งตามวันและเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด หากไม่สอบแก้ตัวตามวันและเวลาที่ก้าหนดให้ถือว่านักเรียนผู้นั้นหมดสิทธิ์ในการสอบแก้ตัว และจะขอสอบแก้ตัววิชานั้นอีกไม่ได้
 • ในการสอบกลางภาคเรียนและการสอบปลายภาคเรียนหากนักเรียนคนใดไม่สอบตามที่โรงเรียนก้าหนดไว้ในตารางสอบทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้สอบและไม่ให้สอบแก้ตัวถือว่าการสอบวิชานั้นๆ ได้คะแนนเป็นศูนย์เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร หรือเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้อ้านวยการโรงเรียน
 • การสอบแก้ตัว
  • นักเรียนที่สอบแก้ตัวต้องได้คะแนนอย่างน้อยที่สุดครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มจึงถือว่าสอบได้ และให้ได้คะแนนในวิชาที่สอบแก้ตัวนั้น เท่ากับ 1.00
  • นักเรียนที่สอบแก้ตัวแล้ว แต่ได้คะแนนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม ให้ถือว่าสอบตกวิชานั้นและให้ได้คะแนนในวิชาที่สอบแก้ตัวนั้น เท่ากับ 0จะขอสอบแก้ตัววิชานั้นอีกไม่ได้
 • การประเมินผลการเรียนแต่ละภาคเรียนน้าคะแนนสอบกลางภาครวมกับคะแนนสอบปลายภาคแล้วน้าไปพิจารณาตามเกณฑ์ตัดสินระดับคะแนน
 • นักเรียนแต่ละคนจะต้องมีเวลาเรียนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 85% ของเวลาเรียนมิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ

8.คุณสมบัติ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • สัญชาติไทย
 • เพศชายเท่านั้น
 • กำลังศึกษาชั้น ม.3
 • กำลังศึกษาชั้น ม.4 และต้องเรียน รด.
 • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 47 กก. และ น้ำหนักไม่เกินส่วนสูง – 100
 • รอบอกเมื่อหายใจออกเต็มที่ไม่น้อยกว่า 74 cm
 • คะแนนเฉลี่ยสะสม ม.1-3 ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง ไม่บอดสี
 • ไม่กลัวความสูง และปฏิบัติงานบนที่สูงได้
 • ยินดีไปปฏิบัติงานประจำ ณ สำนักงานในส่วนภูมิภาค
 • ไม่มีรอยสักใดๆ บนร่างกาย

9.หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนกำหนด
 • ผู้ที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.3 ใช้เอกสาร ปพ.1 (ม.3) หรือใบรับรองของโรงเรียนเดิมที่มีรูปถ่ายของผู้สมัครพร้อมระบุคะแนนเฉลี่ย ชั้น ม.1 –ม.3 (ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับพร้อมทั้งนำใบจริงมาด้วย)
 • ผู้ที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.4 ใช้เอกสาร ปพ.1 (ม.3) พร้อมสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการเรียนวิชาทหารชั้นปีที่ 1 หรือสำเนาบัตรนักศึกษาวิชาทหารรักษาดินแดน
 • บัตรประจ้าตัวประชาชน
 • รูปถ่ายที่อัดภาพครั้งเดียวกัน ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จ้านวน 4 รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตา

10.กำหนดการรับสมัคร โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2563

 • รับสมัคร : 10 – 22 ก.พ. 63
 • สมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น : ที่ https://peaevs.thaijobjob.com
 • ประกาศเลขที่สอบ : 5 มี.ค. 63
 • สอบภาควิชการ : 8 มี.ค. 63
 • ประกาศผลสอบ : 17 มี.ค. 63
 • ทดสอบว่ายน้ำและตรวจประวัติ : 31 มี.ค. 63
 • ตรวจโรค : 1 เม.ย. 63
 • ทดสอบสมรรถภาพ : 2 – 3 เม.ย. 63
 • สอบสัมภาษณ์ : 22 – 24 เม.ย. 63
 • ประกาศผลสอบ : 30 เม.ย. 63
 • เปิดภาคเรียน : 18 พ.ค. 63
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

11.ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายเสื้อยืดสีขาว ( ไม่มีปกไม่มีกระเป๋า ) กางเกงวอร์มสีด้าไม่มีลวดลาย (ไม่มีซิบ)ห้ามใส่เสื้อคลุมทุกชนิด ห้ามสวมถุงเท้ามิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 • อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ คือดินสอดำชนิด2 บี หรือ 3 บี และยางลบชนิดอ่อนเพื่อใช้ในการท้าข้อสอบ ห้ามใช้ปากกาหรือดินสอชนิดอื่นเนื่องจากทางโรงเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการตรวจข้อสอบ หากใช้ปากกาหรือดินสอชนิดอื่นท้าข้อสอบ เครื่องจะไม่ตรวจซึ่งจะท้าให้ผู้เข้าสอบเสียผลประโยชน์ และถูกตัดสิทธิการสอบ
 • ผู้เข้าสอบควรไปดูสถานที่สอบก่อนวันสอบข้อเขียนเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในวันสอบ และอาจเกิดปัญหาการจราจรติดขัดด้วย ดังนั้นในวันสอบข้อเขียน จึงขอให้รีบเดินทางไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเข้าสอบประมาณ 1 ชั่วโมง
 • เมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบแล้วผู้เข้าสอบจะต้องนั่งตามรหัสประจำตัวสอบ
 • ถ้าผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบหลังจากเริ่มสอบแล้ว ต้องไปพบกับกรรมการคุมสอบก่อน (ถ้าสายเกินกว่า 15 นาที โดยไม่มีเหตุอันควรจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ)
 • บัตรแสดงตัวผู้เข้ารับสมัคร
  • ผู้เข้าสอบจะต้องน้าบัตรประจำตัวผู้สมัครมาในวันสอบข้อเขียนมิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
  • วันทดสอบสมรรถภาพด้านต่างๆ วันสอบสัมภาษณ์ และวันตรวจโรคหากไม่นำบัตรแสดงตัวผู้เข้าสมัครมาด้วย จะโดนหักคะแนน 5% ของการสอบ
  • บัตรชำรุดที่สามารถบอกรายละเอียดส้าคัญได้ (เลขที่ผู้สมัคร รูปถ่าย) สามารถยื่นเรื่องขอทำใหม่ได้
  • บัตรชำรุดที่ไม่สามารถบอกรายละเอียดสำคัญได้ (เลขที่ผู้สมัคร รูปถ่าย) ต้องมีใบแจ้งความลงบันทึกประจ้าวันมาแนบด้วย
 • ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตนในระหว่างการสอบข้อเขียนดังนี้
  • ให้ผู้เข้าสอบรอ ณ บริเวณโดยรอบอาคารสอบ ห้ามเข้าไปที่ห้องสอบก่อนเวลาที่กำหนด
  • ห้ามนำเอกสาร เครื่องคำนวณ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
  • ให้ใช้กระดาษค้าตอบที่จัดไว้ให้เท่านั้น (ห้ามทำกระดาษค้าตอบยับ หรือเป็นรอยหักพับ)
  • เมื่อเข้าห้องสอบแล้วให้นั่งตามหมายเลขที่กำหนด จะเปลี่ยนที่นั่งไม่ได้
  • ให้ใช้ดินสอดำชนิด 2บีหรือ 3บี เขียนชื่อและนามสกุลของผู้เข้าสอบและระบายหมายเลขรหัสประจำตัวสอบในช่องรหัสประจ้าตัวผู้เข้าสอบให้ถูกต้องตามตัวอย่าง ขอให้ระมัดระวังในการระบายรหัสประจำตัวสอบให้ตรงกับหมายเลขที่ประกาศไว้ทางเว็บไซด์และที่หน้าห้องสอบ
  • ห้ามเปิดข้อสอบจนกว่าจะได้รับค้าสั่งจากกรรมการคุมสอบ
  • ผู้เข้าสอบจะลงมือท้าข้อสอบได้เมื่อกรรมการคุมสอบอนุญาต เท่านั้น
  • ห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา 30 นาที หลังจากเริ่มสอบ แม้ว่าจะท้าข้อสอบเสร็จแล้วก็ตาม
  • ผู้ที่ประสงค์จะพูดหรือลุกจากที่นั่งในระหว่างการสอบด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามต้องยกมือขออนุญาตจากกรรมการควบคุมการสอบก่อนจึงจะพูดหรือลุกจากที่นั่งได้
  • ผู้ที่ทำข้อสอบเสร็จแล้วประสงค์จะส่งกระดาษคำตอบ หรือไม่ประสงค์จะทำข้อสอบให้เขียนชื่อ-สกุล บนกระดาษคำตอบแล้ววางไว้ที่โต๊ะของตนห้ามนำเอกสารใดๆ ออกจากห้องสอบและให้แจ้งกรรมการคุมสอบ เพื่อขออนุญาตออกจากห้องสอบ
  • เมื่อออกจากห้องสอบแล้วให้ออกไปจากอาคารที่ใช้ในการสอบและห้ามทำเสียงอึกทึกเป็นที่รำคาญแก่ผู้ที่ก้าลังสอบอยู่โดยเด็ดขาด
  • ให้เก็บบัตรประจำตัวผู้สมัครไว้และนำมาแสดงทุกครั้งที่ติดต่อที่โรงเรียน

12.ค่าใช้จ่าย โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • การศึกษาในโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนและค่าบำรุงใดๆทั้งสิ้น แต่นักเรียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆเองเช่น ค่าอาหารค่าเดินทาง ค่าเครื่องแบบ ค่าแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียนตามที่ทางโรงเรียนกำหนดเป็นต้น
 • ในแต่ละปีการศึกษา นักเรียนทุกคนจะต้องชำระเงิน 3,000.-บาทต่อปีซึ่งเป็นเงินที่คณะกรรมการนักเรียนขอเก็บ เพื่อนำมาใช้สำหรับกิจการของนักเรียน เช่น ค่าทัศนศึกษาการเข้าค่ายพุทธบุตร,การเข้าค่ายต่อต้านภัยยาเสพติดและค่ากิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬาต่างๆและการจัดงานประจ้าปี ฯลฯ
 • ค่าประกันของเสียหาย 500 บาท(จะคืนให้เมื่อส้าเร็จการศึกษา)
 • ในระหว่างการศึกษาทางโรงเรียนแนะนำให้นักเรียนทุกคนทำประกันชีวิต โดยนักเรียนทุกคนจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันตามจ้านวนที่บริษัทประกันภัยกำหนด
 • ระหว่างการไปฝึกงานภาคฤดูร้อนในส่วนภูมิภาค บิดา-มารดาจะต้องสำรองจ่ายเงินให้แก่นักเรียนเป็นค่าพาหนะเดินทางทั้งไปและกลับ และค่าอาหาร โดยนักเรียนจะเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามจำนวนวันที่ฝึกงานและตามอัตราที่ก้าหนด ส่วนค่าพาหนะเดินทางนักเรียนช่างชั้นปีที่ 2 นักเรียนสามารถเบิกที่โรงเรียนภายหลัง

13.เงื่อนไขระหว่างเป็นนักเรียน โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • เนื่องจากนักเรียน ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนและค่าบำรุงใดๆ นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรของโรงเรียนต้องปฏิบัติงานชดใช้ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทันทีที่ส้าเร็จการศึกษาตามที่ระบุไว้ในสัญญาผูกพันการทำงาน ดังนั้นทางโรงเรียนจะพิจารณารับเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าเรียนและฝึกวิชาทหารของกรมการรักษาดินแดนได้เท่านั้น
 • ทางโรงเรียนห้ามนักเรียน ลาสมัครสอบ, ลาสอบ, ลาฝึกอาชีพ หรือลาเพื่อประกอบกิจการอื่นๆ ในระหว่างเวลาเรียนหรือเวลาฝึกงาน
 • ระหว่างที่ศึกษาในโรงเรียน หากเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย หรือเป็นโรคตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารซึ่งแพทย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือผู้อำนวยการของโรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการทำงานทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนได้ทันที

14.เกณฑ์การจบหลักสูตร โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เกณฑ์การจบหลักสูตร โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นักเรียนจะจบหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้อย่างครบถ้วนดังนี้

 • ได้หน่วยการเรียนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 102 หน่วยการเรียน
 • ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00
 • สอบผ่านการเรียนวิชาทฤษฎีและฝึกงานด้านฮอทไลน์ชั้นปีที่ 3
 • ต้องเหลือคะแนนความประพฤติในชั้นปีที่ 3 ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน

* หากขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งถือว่าไม่จบหลักสูตร

15.ผู้จบการศึกษาจาก โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะได้รับ

การบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อส่งไปปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศ และผู้ที่มีผลการเรียนดี มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นต้น


16.ข้อผูกพันต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • นักเรียนที่ศึกษาไม่จบหลักสูตรตามที่กำหนด หรือลาออกก่อนสำเร็จการศึกษา จะต้องชดใช้เป็นเงิน ตามจ้านวนปีที่ได้รับการศึกษาไปแล้วเป็นจ้านวนเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญาฯ
 • นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องปฏิบัติงานเป็นพนักงานช่างฮอทไลน์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่น้อยกว่า 9ปี ถ้าปฏิบัติงานไม่ครบจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญา
 • นักเรียนที่เข้าเรียนในปีการศึกษานี้ จะสำเร็จการศึกษาและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานช่างระดับ 2 (ฮอทไลน์) และ พนักงานช่างระดับ 2 รรช. (ผู้มีคุณสมบัติได้รับทุนศึกษาต่อฯ) ในวันที่ 1 เม.ย. 2565 สัญญาชดใช้เกี่ยวกับการเข้ารับการศึกษาและปฏิบัติงานภายหลังสำเร็จการศึกษาจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มี.ค.2574 หากไม่ปฏิบัติตามสัญญาฯ นักเรียนและผู้ค้ำประกันจะต้องชดใช้เป็นเงิน 450,000บาท หากลาออกภายหลังปฏิบัติงานไปแล้วจำนวนเงินจะลดหลั่นลงตามจ้านวนปีปฏิบัติงานที่เหลือ
 • นักเรียนที่ไม่มีความพร้อมที่จะเป็นพนักงานช่างฮอทไลน์ไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องถูกให้ออก และต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับ กฟภ.ตามสัญญาที่ กฟภ. ก้าหนด

17.วิสัยทัศน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

18.ภารกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

19. สอบถาม ให้ค้าแนะน้า และร้องเรียน โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สอบถาม ให้ค้าแนะน้า และร้องเรียน โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ที่

 • ผู้อ้านวยการโรงเรียน หมายเลข 0-2590-5590
 • รองผู้อ้านวยการโรงเรียน หมายเลข 0-2590-5591
 • ผู้ช่วยอ้านวยการโรงเรียน หมายเลข 0-2590-5592

2.รถประจำทางที่ไปถึง โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รถประจำทางสายที่ผ่าน ได้แก่

 • สาย 24, 63,69,112, 114134 และ 191

รถปรับอากาศ ได้แก่

 • สาย ปอ.134 และ ปอ.522

ขอบคุณภาพจาก : โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค