รวม 20 เรื่อง โรงเรียนนายเรือ

644
รวม 20 เรื่อง โรงเรียนนายเรือ
รวม 20 เรื่อง โรงเรียนนายเรือ
เนื้อหา ซ่อน

1.โรงเรียนนายเรือ คือ

โรงเรียนนายเรือ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนายทหารเรือชั้นสัญญาบัตรของกรมยุทธศึกษาทหารเรือกองทัพเรือไทย จะมีประกาศรับสมัครสอบเข้าโรงนายเรือทุกปี โดยผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนนายเรือจะถูกเรียกว่า นักเรียนนายเรือ (นนร.) นั่นเอง

2.ประวัติ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรือถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2440 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสถานที่ตั้งเดิมจะอยู่ที่บริเวณพระราชวังเดิมในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 นี่จึงเป็นเหตุให้กองทัพเรือได้ถือเอาวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น วันกองทัพเรือ

*ใน พ.ศ. 2495 ได้ย้ายโรงเรียนมาที่ที่อยู่ปัจจุบัน คือ ป้อมเสือซ่อนเล็บ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

3.โครงสร้างหน่วย โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรือมีสถานะเป็นหน่วยราชการในระดับเทียบเท่ากองบัญชาการ มีการจัดส่วนราชการภายในดังนี้

 • กองบัญชาการ
  • มีหน้าที่ปกครอง บังคับบัญชา วางแผน อำนวยการ ควบคุม และบริหารกิจการของโรงเรียนนายเรือให้บรรจุภารกิจที่กำหนด
 • กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์
  • มีหน้าที่ปกครอง บังคับบัญชา และฝึกอบรมนักเรียนนายเรือในเรื่องการปลูกฝังนิสัย วินัย จิตวิทยา ความอดทน และลักษณะผู้นำ (หน่วยนี้เดิมเรียกชื่อว่า “กองนักเรียน โรงเรียนนายเรือ” กองทัพเรือได้ยกฐานะเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์เมื่อ พ.ศ. 2521 ในชื่อ “กองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ” (กอง นนร.รอ.รร.นร.) ต่อมาได้รับพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ” ใช้อักษรย่อว่า “กรม นนร.รอ.รร.นร.”)
 • ฝ่ายศึกษา
  • มีหน้าที่ให้การศึกษาวิชาการอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี และวิชาชีพทหารเรือแก่นักเรียนนายเรือ
 • ฝ่ายบริการ
  • รับผิดชอบงานด้านพลาธิการ การขนส่ง การสาธารณูปโภค อุปกรณ์และเครื่องช่วยการศึกษา การบำรุงรักษาอาคาร สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ ให้บริการทั่วไปและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยต่าง ๆ ในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งทางวัตถุและองค์บุคคล รวมทั้งเป็นหน่วยในการศึกษาภาคปฏิบัติในโรงงานแก่นักเรียนนายเรือ
 • กองสถิติและวิจัย
  • มีหน้าที่การดำเนินการเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษาและทะเบียนประวัติของนักเรียนนายเรือ วิจัยและพัฒนาการฝึกและศึกษา รวมทั้งการสถิติที่เกี่ยวข้อง
 • โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ
  • รับผิดชอบด้านการรักษาพยาบาลแก่นักเรียนนายเรือ ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และครอบครัว ตลอดจนดำเนินการด้านสุขาภิบาล และการเวชกรรมป้องกันในเขตพื้นที่ของโรงเรียนนายเรือ
 • กองร้อยรักษาความปลอดภัยที่ 6 (หน่วยสมทบ)
  • มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนนายเรือและพื้นที่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนนายเรือ

4.คุณสมบัติของผู้สมัคร โรงเรียนนายเรือ

คุณสมบัติของผู้สมัคร โรงเรียนนายเรือ

 • คุณวุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า
 • เป็นชายโสด มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตํารวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตํารวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 • มีอวัยวะรูปร่างลักษณะท่าทางขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารหรือตำรวจ ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร กฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ และตามที่กองทัพไทยกำหนด
 • ขนาดของร่างกายต้องมีพิกัดความสมบูรณ์ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ (การนับอายุให้นับตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร) ดังนี้
  • อายุ 16 ปี สูงไม่น้อยกว่า 159 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 47 กิโลกรัม
  • อายุ 17 ปี สูงไม่น้อยกว่า 161 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 49 กิโลกรัม
  • อายุ 18 ปี สูงไม่น้อยกว่า 163 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 51 กิโลกรัม
 • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีอุดมการณ์เลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาคดีถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออก จากโรงเรียนทหาร หรือโรงเรียนตำรวจ เพราะความผิด หรือถูกถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • บิดามารดาและผู้ปกครองเป็นผู้มีอาชีพอันชอบธรรมหรือมีหลักฐาน
 • เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว
 • ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ค้ำประกัน ซึ่งสามารถรับรองข้อความ และพันธกรณีตามที่กองทัพไทยกำหนด
 • ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5.การเปิดรับสมัคร โรงเรียนนายเรือ

การเปิดรับสมัคร โรงเรียนนายเรือ จะเปิดรับเพียงช่องทางเดียวผ่าน Internet ได้ที่เว็บไซต์ http://www.rtna.ac.th

6.เอกสารของผู้ต้องการสมัคร โรงเรียนนายเรือ

เอกสารของผู้ต้องการสมัคร โรงเรียนนายเรือ จะมีดังต่อไปนี้

 • สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ-
 • ระเบียนแสดงผลการเรียนหรือหนังสือรับรองการศึกษา พร้อมสําเนา 1 ฉบับ
 • สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิดพร้อมสําเนา 1 ฉบับ
 • หนังสือให้คํายินยอมของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยในกรณีที่เป็นผู้ปกครองตามกฎหมายต้องมีหลักฐานประกอบ

7.เอกสารเพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลของผู้สมัครสอบ

เอกสารเพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลของผู้สมัครสอบ (ใช้ในการรายงานตัวและการเข้าทดสอบสุขภาพจิต)

 • บัตรประชาชน
 • บัตรประจําตัวผู้เข้าสอบ

8.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรต่างๆ จะเปิดสอนตามความต้องการของกองทัพเรือเป็นหลัก โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจะมี 3 ประเภท ดังนี้

 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
 • สาขาวิศวกรรมอุทกศาสตร์

9.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรต่างๆ จะเปิดสอนตามความต้องการของกองทัพเรือเป็นหลัก โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตจะมี 2 ประเภท ดังนี้

 • สาขาบริหารศาสตร์
 • สาขาวิทยาการทางเรือ

10.วิสัยทัศน์ ภารกิจและปรัชญา โรงเรียนนายเรือ

” โรงเรียนนายเรือ จะเป็นสถาบันผลิตนายทหารเรือ ที่เป็นเลิศในภูมิภาคอาเซียน”

11.ภารกิจ โรงเรียนนายเรือ

“โรงเรียนนายเรือเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของกองทัพเรือ มีหน้าที่ให้การศึกษา ฝึกและอบรมนักเรียนนายเรือด้านวิทยาการ วิชาทหาร จริยศึกษาและพลศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เหมาะสมที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ของกองทัพเรือ สามารถปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรชั้นผู้น้อยในระยะแรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรมประจำใจ มีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ สืบทอดแบบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ เทิดทูน และยึดมั่นใน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข”

12.ปรัชญา โรงเรียนนายเรือ

” แหล่งผลิตนายทหารเรือ อันเป็นรากแก้วของกองทัพเรือ “

13.ปณิธาน โรงเรียนนายเรือ

” ให้การศึกษาและฝึกอบรมนักเรียนนายเรือ เพื่อให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ ความคิดริเริ่ม มีความเป็นผู้นำ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม สำหรับปฏิบัติราชการในกองทัพเรือ รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ “

14.วัตถุประสงค์ โรงเรียนนายเรือ

” ให้ความรู้ด้านวิชาการระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนนายเรือในทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆตามความต้อง การของกองทัพเรือให้ความรู้และประสบการณ์ ในการเดินเรือและพื้นฐานวิชาชีพทหารเรือเพียงพอที่จะศึกษาต่อด้านวิชาชีพทหารเรือชั้นสูงตามพรรค-เหล่าต่างๆต่อไปพัฒนาร่างกายและจิตใจให้นักเรียนนายเรือมีความเป็นผู้นำ มีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์มีปฏิภาณไหวพริบดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความคิดริเริ่ม มีทักษะในการคิด การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ “

15.การฝึกหัดศึกษาของนักเรียนนายเรือ

นักเรียนนายเรือทุกนายมีหน้าที่ ที่จำเป็นจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ใฝ่หาความรู้ทั้งด้านวิชาการ การฝึกวิชาชีพทหารเรือ การประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยที่ รร.นร.กำหนดและจะต้องปฏิบัติตามคำสั้งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวมาแล้วเพื่อเตรียมตัวออกไปรับราชการเป็นนายทหารเรือที่ดีมีความเป็นสุภาพบุรุษ รร.นร.จึงฝึกให้นักเรียนนายเรือได้มีบุคลิกลักษณะ ของผู้นำทหารที่ดีในอนาคต และเป็นผู้มีจริยธรรมความเป็นผู้นำอยู่ในจิตใจ โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติ และหน้าที่ไว้ดังต่อไปนี้

 1. นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 1 ฝึกให้เป็นผู้ตามที่ดีตามคำสั้งของผู้บังคับบัญชา เรียนรู้จิตวิทยาในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกัน ในสังคมขนาดใหญ่
 2. นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 2 ฝึกการเป็นผู้สังเกตและการเป็นพี่เลี้ยงนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 1 รวมทั้งฝึกให้นักเรียนเริ่มใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจะมอบความรับผิดชอบให้มากขึ้น เริ่มเรียนรู้ภาวะผู้นำและปลูกฝังความเป็นผู้นำให้นักเรียนได้เกิดซึมซาบ
 3. นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 3 เริ่มฝึกการเป็นผู้นำ เรียนรู้หลักภาวะผู้นำอย่างสมบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพันจ่ายาม และผู้ช่วยนายยาม ช่วยเหลือนักเรียนบังคับบัญชาในการปกครองบังคับบัญชา นนร.ชั้นปีที่ 1 และ นนร.ชั้นปีที่ 2
 4. นนร.ชั้นปีที่ 4 ฝึกการเป็นผู้นำ ปกครองบังคับบัญชา นนร. ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนชั้นต่ำกว่า รับผิดชอบงานต่างๆ ที่นายทหารเวรปกครองมอบหมาย กำกับดูแลการฝึกต่างๆ ของ นนร.และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายยาม และผู้ช่วยนายทหารเวรปกครอง

16.การฝึกอบรมคุณลักษณะผู้นำและคุณธรรมของนายทหาร

การฝึกอบรมคุณลักษณะผู้นำและคุณธรรมของนายทหาร นั้นจะเป็นการกำกับดูแลความประพฤติ และความเหมาะสมในการเป็นทหารให้นักเรียนนายเรือทุกคน เพื่อให้มีคุณสมบัตินายทหารสัญญาบัตรที่ดี พร้อมด้วยบุคลิกผู้นำคุณธรรมทหาร และปฏิภาณไหวพริบสามารถปฏิบัติหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา และปฏิบัติภารกิจตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทังยังยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์ของหมู่คณะและของตนเอง มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีเกียรติสมศักดิ์ศรี

การอบรมศีลธรรมและจริยธรรม จะช่วยให้นักเรียนนายเรือเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม มีความประพฤติ อุปนิสัย และจิตสำนึกรับผิดชอบ ยึดมั่นในหลักธรรมะ มีหลักศีลธรรมในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติราชการ

17.โรงเรียนนายเรือ กับการศึกษาวิชาการขั้นอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี

โรงเรียนนายเรือ จะช่วยให้นักเรียนนายเรือมีความรู้ด้านวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เหมาะสมตามความต้องการของ กองทัพเรือ

18. โรงเรียนนายเรือ กับการศึกษาในระดับปริญญาตรี

โรงเรียนนายเรือ จะให้การศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ของสภาการศึกษาวิชาทหาร หลักเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัย และมาตรฐานการศึกษาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดการศึกษาแบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน รวม 4 ปีการศึกษา หรือ 8 ภาคการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงต้นเดือนเมษายนของปีต่อไป ยกเว้นการศึกษาของชั้นสูงสุด ซึ่งจะสิ้นสุดปีการศึกษาประมาณเดือนธันวาคม การศึกษา

โดยในแต่ละปีการศึกษานั้น จะแบ่งออกเป็นการศึกษาภาควิทยาการและการฝึกศึกษาภาคปฏิบัติ นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 1 จะได้รับการศึกษาอบรม ในกระบวนวิชาต่างๆ เหมือนกันหมด แต่เมื่อเลื่อนชั้นเป็นชั้นปีที่ 2 จะแยกศึกษาตามสาขาวิชาเฉพาะด้านจนจบการศึกษาในชั้นปีที่ 4 โดยมี สาขาวิชาให้นักเรียนนายเรือ เลือกเรียนมากถึง 11 สาขา

19.การฝึกภาคปฎิบัติของนักเรียนนายเรือ

หลังจากที่ นักเรียนนายเรือได้มีการศึกษาเล่าเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียนและฝึกปฏิบัติเบื้องต้นมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนั้น ต่อมานักเรียนนายเรือจะต้อง ฝึกภาคปฏิบัติจริงในทะเลกับเรือของกองเรือยุทธการ กองทัพเรือ รวมทั้งการฝึกหลักสูตรต่างๆ ของกองเรือยุทธการ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ซึ่งการฝึกภาคปฏิบัติของนักเรียนนายเรือ ในรอบหนึ่งปีการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ภาคการฝึกคือ การฝึกภาคปฏิบัติกลางปีการศึกษา และการฝึกภาคปฏิบัติปลายปีการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. การฝึกภาคปฏิบัติช่วงกลางปีการศึกษา จะทำการฝึกในช่วงประมาณเดือนสิงหาคม – กันยายน โดยจะมีการฝึกหลักสูตรต่างๆ หรือการฝึกภาคปฏิบัติในทะเล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาความเหมาะสมในการฝึก
 2. การฝึกภาคปฏิบัติช่วงปลายปีการศึกษา จะทำการฝึกในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี โดยการฝึกจะแยกตามชั้นปีการศึกษาของ นักเรียนนายเรือออกไป ดังนี้
  1. ชั้นปีที่ 1 : ที่ขึ้นมาจาก รร.เตรียมทหารทำการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลกับเรือฝึกของกองเรือยุทธการในพื้นที่ บริเวณอ่าวไทย ระยะเวลาการฝึกประมาณ 30 วัน เพื่อเป็นการฝึกพื้นฐานความเป็นชาวเรือให้กับ นักเรียนนายเรือชั้นปี่ที่ 1
  2. ชั้นปีที่ 1 – 3 : ทำการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ กับเรือฝึกของกองเรือยุทธการ ในพี้นที่บริเวณน่านน้ำต่างประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น รัสเซีย ออสเตรเลีย เป็นต้น ระยะเวลาการฝึกประมาณ 45 วัน โดย นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 1 และ 3 ฝึกวิชาพรรคนาวิน และ นักเรียนนายเรือ ชั้นปี่ที่ 2 ฝึกวิชาพรรคกลิน

20.ติดต่อ โรงเรียนนายเรือ

ที่อยู่: 204 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

ขอบคุณภาพจาก โรงเรียนนายเรือ