รวม 20 เรื่อง กองทัพเรือ

1523
รวม 20 เรื่อง กองทัพเรือ
รวม 20 เรื่อง กองทัพเรือ

1.กองทัพเรือ คือ

กองทัพเรือไทย หรือ ราชนาวีไทย ( Royal Thai Navy) จะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติการทางทหาร ในทะเล ลำน้ำ และพื้นที่บริเวณชายฝั่งของประเทศไทย ซึ่งกองทัพเรือจะมีจำนวนกำลังพลประจำการเป็นลำดับ 2 รองลงมาจากกองทัพบก โดยมีเรือรบปฏิบัติการกว่า 74 ลำ อากาศยานกว่า 90 เครื่อง และยังมีกำลังรบทางบกอีก 2 กองพล ด้วยกัน

กองทัพเรือยังมีพื้นที่ปฏิบัติการหลักอยู่ในทั้งอ่าวไทย และทะเลอันดามันตามแนวเขตแดนระหว่างประเทศในทะเลมีความยาวกว่า 1,680 ไมล์ และตรงแนวชายฝั่งความยาวกว่า 1,500 ไมล์ โดยหน่วยต่างๆในสังกัดกองเรือนั้นมีลักษณะโครงสร้างที่คล้ายกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา

2.ประวัติ กองทัพเรือ

กองทัพเรือไทยนั้น มีกำเนิดควบคู่มากับการสร้างอาณาจักรไทย ตั้งแต่ในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี โดยกองทัพไทยในสมัยเดิมนั้นมีเพียงทหารเหล่าเดียวไม่ได้มีการแบ่งแยกออกเป็นกองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ แบบในปัจจุบัน โดยหากตัวยาตราทัพไปทางบกก็เรียกว่าทัพบก หากยาตราทัพไปทางเรือก็เรียกว่าทัพเรือ ซึ่งการจัดระเบียบการปกครองบังคับบัญชากองทัพไทยในยามปกตินั้นยังไม่มีแบบแผนที่แน่นอน และในยามศึกสงครามได้ใช้ทหารทัพบกกับทัพเรือรวมกันไป ในการยาตราทัพเพื่อทำศึกสงครามภายในอาณาจักรหรือนอกอาณาจักร บางครั้งก็มีความจำเป็นที่ต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการลำเลียงทหาร เหตุเพราะเรือนอกจากจะสามารถลำเลียงเสบียงอาหารได้คราวละมากๆแล้ว ยังสามารถลำเลียงอาวุธหนัก เช่น ปืนใหญ่ ไปได้ง่ายและรวดเร็วกว่าทางบกอีก ด้วยความสะดวกและรวดเร็วนี้จึงนิยมยกทัพไปทางเรือจนสุดทางน้ำ แล้วจึงค่อยยกทัพขึ้นไปทางบก โดยกิจการทหารเรือดำเนินไปเช่น ถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์

3.หน้าที่กองทัพเรือ

 • การปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 • การรักษาสิทธิและอธิปไตยของชาติทางทะเล
 • การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
 • การดำรงการคมนาคมทางทะเลให้ได้อย่างต่อเนื่อง
 • การช่วยเหลือและสนับสนุนการป้องกันอธิปไตยทางบก
 • การสนับสนุนการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
 • การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน

4.บทบาทของกองทัพเรือในปัจจุบัน

 • การปฏิบัติการทางทหาร (Military Role) คือ การปฏิบัติการทางเรือเพื่อการป้องกันประเทศในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ที่กระทบต่ออำนาจอธิปไตยและเอกราชของประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องใช้กำลังทางเรือที่เข้มแข็ง ปฏิบัติการด้วยความเฉียบพลัน รุนแรง และเด็ดขาด
 • การรักษากฎหมายและช่วยเหลือ (Constabulary Role) คือ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การรักษากฎหมายตามที่รัฐบาลมอบอำนาจ ให้ทหารเรือเป็นเจ้าหน้าที่รวม 28 ฉบับ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ
 • การสนับสนุนกิจการระหว่างประเทศ (Diplomatic Role) คือ การสนับสนุนการดำเนินนโยบายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัฐบาล และใช้หรือแสดงกำลังเพื่อสนับสนุนการเจรจาต่อรอง เมื่อมีการขัดกันในผลประโยชน์ของชาติหรือเหตุการณ์วิกฤติที่กระทบต่อผลประโยชน์ของชาติโดยตรง

5.ภารกิจของกองทัพเรือ

ภารกิจของกองทัพเรือมีที่มาจากการพิจารณาสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของรัฐบาลและหน่วยเหนือที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายที่ให้อำนาจทหารเรือ 29 ฉบับ ซึ่งสามารถสรุปเป็นภารกิจของกองทัพเรือ ได้แก่

 1. เตรียมกำลังกองทัพเรือและป้องกันราชอาณาจักร
 2. รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
 3. พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
 4. สนับสนุนการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
 5. สนับสนุนการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน

6.ส่วนบัญชาการ

 • สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ (สลก.ทร.)
 • กรมสารบรรณทหารเรือ (สบ.ทร.)
 • กรมกำลังพลทหารเรือ (กพ.ทร.)
 • กรมข่าวทหารเรือ (ขว.ทร.)
 • กรมยุทธการทหารเรือ (ยก.ทร.)
 • กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ (กบ.ทร.)
 • กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ (สสท.ทร.)
 • กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (กพร.ทร.)
 • สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ (สปช.ทร.)
 • กรมการเงินทหารเรือ (กง.ทร.)
 • กรมจเรทหารเรือ (จร.ทร.)
 • สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ (สตน.ทร.)
 • สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ (สยป.ทร.)
 • สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ (สธน.ทร.)

7.ส่วนกำลังรบ

 • กองเรือยุทธการ (กร.)
  • กองเรือตรวจอ่าว (กตอ.กร.)
  • กองเรือฟริเกตที่ 1 (กฟก.1 กร.)
  • กองเรือฟริเกตที่ 2 (กฟก.2 กร.)
  • กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ (กบฮ.กร.)
  • กองเรือดำน้ำ (กดน.กร.)
  • กองเรือทุ่นระเบิด (กทบ.กร.)
  • กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ (กยพ.กร.)
  • กองเรือยามฝั่ง (กยฝ.กร.)
  • กองเรือลำน้ำ (กลน.กร.)
  • กองการบินทหารเรือ (กบร.กร.)
  • หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (นสร.กร.)
 • กองทัพเรือภาคที่ 1 (ทรภ.1)
  • ฐานทัพเรือสัตหีบ (ฐท.สส.)
  • ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ฐท.กท.)
 • กองทัพเรือภาคที่ 2 (ทรภ.2)
  • ฐานทัพเรือสงขลา (ฐท.สข.)
 • กองทัพเรือภาคที่ 3 (ทรภ.3)
  • ฐานทัพเรือพังงา (ฐท.พง.)
 • หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.)
 • หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)
 • กรมสารวัตรทหารเรือ (สห.ทร.)

8.ส่วนยุทธบริการ

 • กรมอู่ทหารเรือ (อร.)
 • กรมพลาธิการทหารเรือ (พธ.ทร.)
 • กรมแพทย์ทหารเรือ (พร.)
 • กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (อล.ทร.)
 • กรมช่างโยธาทหารเรือ (ชย.ทร.)
 • กรมสรรพาวุธทหารเรือ (สพ.ทร.)
 • กรมอุทกศาสตร์ (อศ.)
 • กรมการขนส่งทหารเรือ (ขส.ทร.)
 • กรมสวัสดิการทหารเรือ (สก.ทร.)
 • กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (วศ.ทร.)

9.ส่วนการศึกษาและวิจัย

 • กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.)
  • วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.)
  • โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ (รร.สธ.ทร.)
  • โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น (รร.ชต.)
  • โรงเรียนพันจ่า (รร.พจ.)
  • โรงเรียนชุมพลทหารเรือ (รร.ชุมพลฯ)
  • ศูนย์ฝึกทหารใหม่ (ศฝท.)
  • ศูนย์ภาษา (ศภษ.)
  • ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ (ศยร.)
 • โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.)
 • สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ.ทร.)

10.หน่วยเฉพาะกิจ

 • สำนักงานประสานการกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวย การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (สง. ปรมน. ทร.)
 • หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง
 • กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด
 • ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)
 • ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (ศรชล. ภาค 1)
 • ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ ของชาติทางทะเล ภาค 2 (ศรชล. ภาค 2)
 • ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 (ศรชล. ภาค 3)
 • หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.)
 • ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล (ศูนย์ ทสปช. ในทะเล)
 • ศูนย์ปฎิบัติการกองทัพเรือ
 • หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ
 • ศูนย์ประสานงานประมงชาย แดนทางทะเลไทย – เมียนมา

11.หน่วยงานอื่นๆ ส่วนกำลังรบ

 • กองเรือตรวจอ่าว
 • กองเรือฟริเกตที่ 1
 • กองเรือฟริเกตที่ 2
 • กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์
 • กองเรือดำน้ำ
 • กองเรือทุ่นระเบิด
 • กองเรือยกพลขึ้นบก และยุทธบริการ
 • กองเรือยามฝั่ง
 • กองเรือลำน้ำ
 • กองการบินทหารเรือ
 • หน่วยบัญชาการสงคราม พิเศษทางเรือ
 • กองการฝึก กองเรือยุทธการ
 • กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ
 • เรือหลวงจักรีนฤเบศร
 • ฐานทัพเรือสงขลา
 • ฐานทัพเรือพังงา
 • กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
 • กองช่วงโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ
 • กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ
 • ป้อมพระจุลจอมเกล้า
 • กองดุริยางค์ทหารเรือ
 • โรงเรียนวิวิฒน์พลเมือง กองทัพเรือ แบบพิเศษ
 • โรงเรียนวิวิฒน์พลเมือง กองทัพเรือ 2
 • หมู่เรือปราบปรามโจรสลัด

12.หน่วยงานย่อยส่วนยุทธบริการ

 • ศูนย์ส่งกำลัง พธ.ทร.
 • ศูนย์บริหารข่าวสารการพัสดุ พธ.ทร.

13.หน่วยงานย่อยส่วนบัญชาการ

 • กองกำลังพลสำรอง

14.หน่วยงานอื่นๆ

 • การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
 • ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ
 • สนามกอล์ฟราชนาวี พลูตาหลวง
 • ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีศาลายา
 • ศูนย์ประสารการจัดสวัสดิการภายในกองทัพเรือ
 • สำนักงานทหารเรือหญิง
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ
 • ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ
 • ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี บางนา
 • สำนักงานการกีฬากองทัพเรือ
 • สวัสดิการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี

15.เครื่องหมายของเหล่าพรรคนาวิน

พรรคนาวิน สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 10 เหล่า ดังนี้

 • เหล่าทหารการปืน
 • เหล่าทหารอาวุธใต้น้ำ
 • เหล่าทหารสามัญ
 • เหล่าทหารสัญญาณ
 • เหล่าทหารอุทกศาสตร์
 • เหล่าทหารขนส่ง
 • เหล่าทหารสรรพาวุธ
 • เหล่าทหารอุตุนิยมวิทยา
 • เหล่าทหารสารวัตร
 • เหล่าทหารการข่าว
พรรคนาวิน
พรรคนาวิน

16.เครื่องหมายของเหล่าพรรคนาวิกโยธิน

พรรคนาวิกโยธิน สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 4 เหล่า ดังนี้

 • เหล่าทหารราบ
 • เหล่าทหารปืนใหญ่
 • เหล่าทหารช่าง
 • เหล่าทหารสื่อสาร
พรรคนาวิกโยธิน
พรรคนาวิกโยธิน

17.เครื่องหมายของเหล่าพรรคกลิน

พรรคกลิน สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 เหล่า ดังนี้

 • เหล่าช่างกล
 • เหล่าช่างไฟฟ้า
พรรคกลิน
พรรคกลิน

18.เครื่องหมายของเหล่าพรรคพิเศษ

พรรคพิเศษ สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 8 เหล่า ดังนี้

 • เหล่าทหารสารบรรณ (สบ.) ทำงานด้านเอกสาร
 • เหล่าทหารพลาธิการ (พธ.) สนับสนุนยุทธปัจจัยต่างๆเช่นเรื่องที่อยู่อาศัย เครื่องแบบ ฯลฯ
 • เหล่าทหารการเงิน (กง.) ตรงตัวเกี่ยวกับเงิน
 • เหล่าทหารพระธรรมนูญ (ธน.) เกี่ยวกับการคดีความที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในอำนาจศาลทหาร
 • เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (ยย.) ซ่อม สร้าง ต่างๆ
 • เหล่าทหารวิทยาศาสตร์ (วศ.) วิจัยทางวิทยาศาสตร์ สงครามชีวภาพ ฯลฯ
 • เหล่าทหารดุริยางค์ (ดย.) การดนตรี บำรุงขวัญกำลังพล
 • เหล่าทหารแพทย์ (พ.) รักษาพยาบาลและงานด้านการแพทย์
พรรคพิเศษ
พรรคพิเศษ

19.คุณสมบัติทหารเรือไทย

คุณสมบัติทหารเรือไทย มีสิ่งสำคัญหลักๆอยู่ทั้งหมด 5 ประการ ได้แก่

 1. มีความรู้
  • จะต้องขวนขวายหาความรู้และฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ
  • รู้จักถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น
  • รู้จักใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์
 2. เป็นผู้นำทางทหาร
  • มีลักษณะท่าทางองอาจสมเป็นทหาร และมีความ เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ
  • มีระเบียบวินัย
  • มีความสำนึกในหน้าที่ กล้าตัดสินใจ และรับผิดชอบ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีจิตใจแน่วแน่ไม่ท้อถอย
  • มีความอดทนพากเพียรและกระตือรือร้น
  • มีความริเริ่ม
  • มีความเป็นธรรม
  • มีไหวพริบ
 3. มีความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี
 4. เป็นสุภาพบุรุษ
  • มีความเมตตา กรุณา เสียสละ ไม่อิจฉาริษยา
  • มีคุณธรรมและจริยธรรม
  • มีความสุภาพอ่อนโยน
  • รู้จักกาลเทศะ
 5. มีความละเอียดรอบคอบไม่ประมาท

20.ติดต่อกองทัพเรือไทย

 • กองบัญชาการกองทัพเรืออยู่ที่ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ และวังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ, แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 • อีเมล์ : [email protected]
 • โทร. 0-2475-4439 Fax. 0-2475-5732