รวม 20 เรื่อง โรงเรียนช่างฝีมือทหาร แห่งประเทศไทย

1454
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
เนื้อหา ซ่อน

1.โรงเรียนช่างฝีมือทหาร คือ

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร จะเป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศของกองบัญชาการกองทัพไทย มีไว้เพื่อทำการผลิตช่างฝีมือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้แก่กองทัพไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2503 เป็นต้นมา มาถึงปัจจุบันโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร พ.ศ.2552 ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลง ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นช่างฝีมือที่มีความรู้ความชำนาญในทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย บุคลิกภาพ และเป็นผู้มีปัญญาสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ตรงตามความต้องการของส่วนราชการ ต่างๆ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม และตลาดแรงงาน

2.ประวัติ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง รัฐบาลไทย และ ออสเตรเลีย ภายใต้องค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกัน แห่งเอเชียอาคเนย์ (สปอ.) สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร จะถูกเรียกว่า นักเรียนช่างฝีมือทหาร (นชท.) นั่นเอง

3.หลักสูตร โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

หลักสูตรโรงเรียนช่างฝีมือทหารตาม พุทธศักราช 2559 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จะประกอบไปด้วย 6 สาขาวิชาชีพ ได้แก่

 1. วิชาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
 2. วิชาชีพช่างกลโรงงาน
 3. วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ
 4. วิชาชีพช่างยานยนต์
 5. วิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง
 6. วิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

4.สัญลักษณ์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

สัญลักษณ์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร จะเป็น เครื่องหมายสามเหล่าทัพที่ทับซ้อนอยู่บนเฟือง มีรูปสมอเรือสอดขัดไว้ในกงจักร ส่วนด้านซ้ายและด้านขวาจะมีรูปปีกนกกางทับบนวงเฟืองจักร ปลายปีกนกทั้วสองข้างจะล้ำขอบเฟืองจักรเล็กน้อย โดยตัวความหมายสัญลักษณ์นั้นจะมีความหมายดังต่อไปนี้

 • กงจักร (สีแดง) หมายถึง กองทัพบก
 • สมอ (สีน้ำเงิน) หมาย ถึง กองทัพเรือ
 • ปีกนก (สีฟ้า) หมายถึง กอง ทัพอากาศ
 • เฟือง (สีม่วง) หมายถึง สัญลักษณ์ “ช่าง”

5.สาขาวิชาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

สาขาวิชาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล จะมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนช่างฝีมือทหารสามารถทำความสะอาดระบบหล่อลื่น และตรวจเช็คความผิดปกติด้วยสายตา ตรวจสอบหน้าที่การทำงาน ตรวจสภาพฟิวส์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น อัดจารบี ตรวจเช็คความร้อนการสั่นสะเทือนเครื่องจักร ปรับแต่งสายพาน เฟืองโซ่ หรือสร้างชิ้นส่วนเครื่องจักรกลขนาดเล็กด้วยเลื่อยมือ ตะไบ เจาะรูทำเกลียว ทั้งยังวัดและตรวจสอบความสึกหรอของชิ้นส่วนเพลา ด้วยเครื่องมือวัดละเอียด ตรวจสอบการทำงาน งานติดตั้งเครื่องจักรกลขนาดเล็ก งานระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ระบบงานท่อ ระบบงานทำความเย็น เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก และตรวจสภาพระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายในออฟฟิตขนาดเล็กเป็นต้น

6.สาขาวิชาชีพช่างกลโรงงาน

สาขาวิชาชีพช่างกลโรงงาน จะมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนช่างฝีมือทหารสามารถอ่านแบบ เขียนแบบเครื่องมือกล สัญลักษณ์มาตรฐาน และเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการขึ้นรูปชิ้นงานหรือชิ้นส่วนเครื่องมือกลด้วยเครื่องจักรพื้นฐานได้ ทั้งยังต้องสามารถขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องจักรควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC) และตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัด ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล และซ่อมบำรุงเครื่องมือกลได้อีกด้วย

7.สาขาวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ

สาขาวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ จะมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนช่างฝีมือทหาร ได้มีความเข้าใจทักษะด้านต่างๆและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการเชื่อม เช่น งานเชื่อมแบบลวดหุ้มฟลั๊กซ์ (SMAW), งานเชื่อมอาร์คทังสเตน (TIG), งานเชื่อมอาร์คโลหะแก๊สคลุม (GMAW), งานเชื่อมตัดใต้น้ำ, งานเชื่อมแก๊ส, กลศาสตร์เครื่องกล, มาตรฐานงานเชื่อมในอุตสาหกรรมเป็นต้น อีกทั้งยังศึกษางานโครงสร้างความแข็งแรงของวัสดุ และสามารถออกแบบรอยต่องานเชื่อม รวมถึงเขียนแบบงานเชื่อม งานโลหะแผ่น ตลอดจนถึงการทดสอบวัสดุ โลหะวิทยาในงานเชื่อม และงานสีอีกด้วย

8.สาขาวิชาชีพช่างยานยนต์

สาขาวิชาชีพช่างยานยนต์ จะมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนช่างฝีมือทหาร มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและสามารถปฏิบัติงานบริการในกลุ่มงานช่างยานยนต์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เช่น งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน งานเครื่องยนต์ดีเซล งานส่งกำลังรถยนต์ งานระบบเกียร์อัตโนมัติ งานเครื่องยนต์เล็ก งานรถจักรยานยนต์ งานระบบไฟฟ้ารถยนต์ เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับอากาศรถยนต์ งานบำรุงรักษารถยนต์ การขับรถยนต์ รวมถึงการจัดการศูนย์บริการรถยนต์ เพื่อช่วยให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่างยานยนต์ ได้ตามมาตรฐานสาขาวิชาชีพที่กำหนดตรงตามความต้องการของส่วนราชการ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นต้น

9.สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง จะมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนช่างฝีมือทหารนั้นมีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและสามารถปฏิบัติงานพื้นฐานของสายอาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง ตามหลักการและกระบวนการได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เช่น การอ่านแบบ เขียนแบบไฟฟ้า และประมาณราคา การติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร และนอกอาคาร งานซ่อมบำรุง รักษา ทดสอบเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง งานซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ งานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า งานระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ งานควบคุมระบบไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการติดตั้งตรวจซ่อม บำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ งานบริการทางไฟฟ้าเป็นต้น นอกจากนี้จะช่วยให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่างไฟฟ้ากำลังได้ตามมาตรฐานสาขาวิชาชีพที่กำหนดตรงตามความต้องการของส่วนราชการ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ

10.สาขาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ จะมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนช่างฝีมือทหาร มีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับหลักการทำงานและสามารถปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการ กระบวนการได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เช่น การอ่านแบบ เขียนแบบในงานอิเล็กทรอนิกส์ การประเมินราคาและการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การคิดวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงสาเหตุและวิธีแก้ไข รวมทั้งสามารถคิดแยกแยะประเด็นปัญหาในทางวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ การประกอบ ติดตั้ง และทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ งานระบบเสียง งานระบบภาพ งานระบบสื่อสารและงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ด้วยเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องรับ เครื่องส่งวิทยุ ระบบเสียง ระบบภาพ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์ และงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์นิกส์ ได้ตามมาตรฐานสาขาวิชาชีพที่กำหนดตรงตามความต้องการของส่วนราชการ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ

11.นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ นชท. วิชาชีพช่างซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล

12.นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นชท. ช่างกลโรงงาน

13.นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ นชท. วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ

14.นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ นชท. ช่างยานยนต์

15.นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ อื่น ๆ

16.หลักสูตรประจำ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

จำนวนที่รับเข้าศึกษา เป็นไปตามความต้องการของเหล่าทัพกับส่วนราชการต่างๆ ในกระทรวงกลาโหม ของแต่ละปีนั้นๆไป โดยสามารถติดตามข่าวสารของโรงเรียนช่างงีมือทหารได้ที่ http://www.mtts.ac.th/mtts2/

17.คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร

 • เป็นชายโสด
 • มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 • อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 เมษายน ของปีที่จะเข้ารับการศึกษา ถ้าเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม อายุไม่เกิน 21 ปี (พ.ศ.ปัจจุบัน – พ.ศ.เกิด) แต่ต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร
 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.๐๐
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ และไม่มีโรคขัดกับกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 • ไม่เป็นผู้พ้นจากความเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย โรงเรียนช่างฝีมือทหาร พุทธศักราช 2553
 • ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้อคำพิพากษาในโทษจำคุก เว้นแต่การกระทำผิดในลักษณะลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยความประมาท

18.หน้าที่และสิทธิของนักเรียนภาคปกติ

 • ระหว่างกำลังศึกษาได้รับเบี้ยเลี้ยง วันละ 87.- บาท
 • วัสดุฝึกทางโรงเรียนจัดหาให้
 • มีประกันชีวิต ถ้าเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักรกล
 • เป็นนักเรียนประเภทอยู่ประจำตลอดหลักสูตร 3 ปี
 • ได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการเมื่อสำเร็จการศึกษา

19.หน้าที่และสิทธิของนักเรียนภาคสมทบ

 • มีเรียนและฝึกวิชาทหาร (ร.ด.)
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส.ในสถาบันอื่นได้
 • ไม่มีข้อผูกมัดกับทางราชการ
 • มีประกันชีวิต หากเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องกล

20.นักเรียนช่างฝีมือทหารที่สำเร็จการศึกษา ทางราชการจะดำเนินการ

นักเรียนช่างฝีมือทหารที่สำเร็จการศึกษา ทางราชการจะดำเนินการบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม