สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัด

2102
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การสอบนายร้อยตำรวจ หรือสอบเพื่อรับราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นอกจากการอ่านหนังสือเพื่อให้มีความรู้ด้านวิชาการในแต่ละสาขาวิชาตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรที่ต้องการเข้าไปรับราชการถือเป็นความรู้พื้นฐานที่มีความสำคัญและจำเป็น เพราะนอกจากเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการสอบนายร้อยตำรวจ ความรู้ที่ได้รับยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีขององค์กรนั้น ๆ ในอนาคตอีกด้วย

สถานที่ตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)

ข้อมูลการติด ต่อที่อยู่   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เบอร์โทรติดต่อ   0-2251-5956, 0-2251-0646, 0-2205-2314, 0-2205-2316 โทรสาร   0-2251-5956 อีเมลติดต่อ  [email protected] ลิงค์หน่วยงาน  http://www.royalthaipolice.go.th/

โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการระดับกรมมีฐานะเป็นนิติบุคคลขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยไม่อยู่ในสังกัดกระทรวงใด ๆ อำนาจหน้าที่ของตำรวจ คือ การบังคับใช้กฎหมายเพื่อความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกคน หน่วยงานต้นสังกัด   สำนักนายกรัฐมนตรี พันธกิจ

 1. ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
 2. บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
 3. รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของราชอาณาจักร

วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ   พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 1. ส่วนบังคับบัญชา ได้แก่
 • สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (สยศ.ตร.)
 • สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.)
 • สำนักงานกำลังพล (สกพ.)
 • สำนักงานงบประมาณและการเงิน (สงป.)
 • สำนักงานกฎหมายและคดี (กมค.)
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.)
 • สำนักงานจเรตำรวจ (จต.)
 • สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.)
 • สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)
 • กองการต่างประเทศ (ตท.)
 • กองสารนิเทศ (สท.)
 • สำนักงานคณะกรรมการนโนบายตำรวจแห่งชาติ (สง.ก.ต.ช.)
 • กองบินตำรวจ (บ.ตร.)
 • กองวินัย (วน.)
 1. ส่วนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ได้แก่
 • กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
 • ตำรวจภูธร ภาค 1 (ภ.1)
 • ตำรวจภูธร ภาค 2 (ภ.2)
 • ตำรวจภูธร ภาค 3 (ภ.3)
 • ตำรวจภูธร ภาค 4 (ภ.4)
 • ตำรวจภูธร ภาค 5 (ภ.5)
 • ตำรวจภูธร ภาค 6 (ภ.6)
 • ตำรวจภูธร ภาค 7 (ภ.7)
 • ตำรวจภูธร ภาค 8 (ภ.8)
 • ตำรวจภูธร ภาค 9 (ภ.9)
 1. ส่วนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
 • กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
 • กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.)
 • กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
 • กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บช.ส.)
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
 • กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
 • สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)
 • สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.
 1. ส่วนการศึกษา
 • กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)
 • โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.)
 1. ส่วนบริการ
 • โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.)
 1. หน่วยงานอื่น ๆ
 • โรงพิมพ์ตํารวจ
 • กองทุนเพื่อการสืบสวนและการสอบสวนคดีอาญา
 • ศูนย์บริการข้อมูลคนหายและศพนิรนาม
 • สายด่วนรถหาย

การจัดส่วนราชการของกรมตำรวจ

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2539 มาตรา 5 ให้แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดังนี้ การบริหารส่วนกลาง ได้แก่

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • สำนักงานจเรตำรวจ
 • กองการเงิน
 • สำนักงานกำลังพล
 • กองการต่างประเทศ
 • กองคดี
 • กองวิชาการ
 • กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
 • กองบัญชาการตำรวจนครบาล
 • กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
 • กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
 • กองบัญชาการศึกษา
 • ตำรวจภูธรภาค 1-9
 • โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • สำนักงานตำรวจสันติบาล
 • สำนักงานแผนงานและงบประมาณ
 • สำนักงานแพทย์ใหญ่
 • สำนักงานวิทยาการตำรวจ
 • สำนักงานส่งกำลังบำรุง

การบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่

 • ตำรวจภูธรจังหวัด
 • ตำรวจภูธรอำเภอ
 • ตำรวจภูธรกิ่งอำเภอ
 • ตำรวจภูธรตำบล

บุคลากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข้าราชการตำรวจ หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย ซึ่งแบ่งออกเป็น ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(ป.)  และข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (สบ.)มีการกำหนดยศ กำหนดตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

 • ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จะมียศตั้งแต่ พลตำรวจ (ปัจจุบันไม่มีแล้ว) สิบตำรวจตรี สิบตำรวจโท สิบตำรวจเอก จ่าสิบตำรวจ และดาบตำรวจ
 • ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จะมียศตั้งแต่ ร้อยตำรวจตรี ร้อยตำรวจโท ร้อยตำรวจเอก พันตำรวจตรี พันตำรวจโท พันตำรวจเอก พลตำรวจตรี พลตำรวจโท พลตำรวจเอก

สำหรับความั่นคงและความก้าวหน้า ข้าราชการตำรวจคือข้าราชการพลเรือนที่รับราชการอยู่ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐก็จะได้รับรับค่าตอบแทนหรือเงินเดือนเป็นการตอบแทนตามค่าของงานในแต่ละตำแหน่ง นอกจากนั้นยังมีสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ และอำนวยความสะดวก เพื่อประโยชน์แก่การดำรงชีพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ข้าราชการตำรวจจึงนอกจากเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง ยังเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองรวมไปถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องอีกด้วย ทำให้ในแต่ละปีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดสอบนายร้อยตำรวจหรือเปิดรับบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุรับราชการตำรวจ มีผู้สนใจสมัครสอบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นประโยชน์กับน้อง ๆ และบุคคลทั่วไปที่ต้องการสอบเป็นข้าราชการตำรวจ Nine100.com จะนำบทความที่เป็นข้อมูลความรู้ในด้านต่าง ๆ มานำเสนออย่างต่อเนื่อง อย่าลืมติดตามนะครับ