ทหารพรานหญิง/ชาย 2563

3965
ทหารพรานหญิง
ทหารพรานหญิง

กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครทหารพรานหญิง/ชาย

เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาสมัครทหารพราน รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กันยายน 2563

กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครทหารกองหนุน และ บุคคลพลเรือนเพื่อพิจารณาคัดเลือกไว้เตรียมบรรจุทดแทนอาสาสมัครทหารพรานที่ขาดอัตราในสังกัด

 • กรมทหารพรานที่ 31
 • กรมทหารพรานที่ 32
 • กรมทหารพรานที่ 33
 • กรมทหารพรานที่ 35
 • กรมทหารพรานที่ 36
 • หมวดทหารพรานหญิงที่ 31
 • หมวดทหารพรานหญิงที่ 32

.

จำนวนอัตรา ทหารพรานหญิง/ชาย

 • ตามจำนวนที่ขาดอัตรา จะขึ้นบัญชีไว้ถึง 31 มกราคม 2564 หรือตามที่กองทัพบกเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การบรรจุ

.

คุณสมบัติของผู้สมัคร ทหารพรานหญิง/ชาย

 • มีสัญชาติไทย
 • มีความรู้ไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ทหารพราน ผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ และ ไม่เกิน 30 ปี (งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พุทธศักราช 2543 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ)
 • ทหารพรานหญิง ผู้สมัครต้องเป็นสตรีโสด (ไม่มีพันธะทางครอบครัว) อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ และ ไม่เกิน 30 ปี
 • สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุ ตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

.

การรับสมัคร ทหารพรานหญิง/ชาย

 • สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.00 น. ณ สถานที่รับสมัคร

.

หน่วยรับสมัคร ทหารพรานหญิง/ชาย

 • 1.กรมทหารพรานที่ 31 : ตำบลทุ่งควบ อำเภทเชียงคำ จังหวัดพะเยา โทร. 054-884-589
 • 2.กรมทหารพรานที่ 32 : ตำบลฝายแก้ว อำเภทภูเพียง จังหวัดน่าน โทร. 054-783-832
 • 3.กรมทหารพรานที่ 33 : ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (สนามบิน) ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-245-046 ต่อ 741135
 • 4.กรมทหารพรานที่ 35 : ตำบลสักงาม อำเภอคคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โทร. 055-741-521 ต่อ 2
 • 5.กรมทหารพรานที่ 36 : ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 053-681-300, 053-681-779 ต่อ 101, ทบ. 95538 ต่อ 101
 • 6.หมวดทหารพรานหญิงที่ 31 : ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โทร. 055-741-521 ต่อ 2
 • 7.หมวดทหารพรานหญิงที่ 32 : ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (สนามบิน) ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-245-046 ต่อ 74135

.

ประกาศรับสมัครทหารพราน

*** กรณีอ่านประกาศแล้ว มีข้อสงสัย โทรเลย 055-245-070 ถึง 79 ต่อ 73322 และ 055-241-842 ***