สมัครสอบโรงเรียนไปรษณีย์ 2561 เปิดรับหญิง/ชาย รวม 206 อัตรา / โรงเรียนการไปรษณีย์ 2561

116
โรงเรียนการไปรษณีย์

สมัครสอบโรงเรียนไปรษณีย์ 2561 เปิดรับหญิง/ชาย รวม 206 อัตรา / โรงเรียนการไปรษณีย์ 2561

คุณวุฒิโรงเรียนการไปรษณีย์

 • .6 หรือ กศน.สายสามัญ ม.6
 • เกรดเฉลี่ย 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

คุณสมบัติโรงเรียนการไปรษณีย์

 • สัญชาติไทย
 • สถานภาพโสด
 • อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปี ( เกิด 5 ..36 – 4 ..44 )
 • ผู้ชายต้องไม่มีภาระทางทหาร คือ ปลดจากทหารเกณฑ์แล้ว เกณฑ์ทหารแล้ว จบ รด.ปี 3 หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหาร

รายละเอียดการสมัครโรงเรียนการไปรษณีย์

 • สมัครวันที่ 18 เม..61 – 4 ..61
 • สมัครทางเว็บไซต์ Thailandpost.co.th
 • เลือกเมนู ข่าว > สมัครงาน-ประกาศ > โรงเรียนการไปรษณีย์

เอกสารในการสมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เป็นไฟล์ PDF

 1. ไฟล์ภาพถ่ายสี(ชุดนักเรียน/นักศึกษา) หน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน(หน้า/หลัง) ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษาและเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
 4. สำเนาเอกสารทางทหาร(เฉพาะผู้ชาย)

***ตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันส่งใบสมัคร เพราะไม่สามารถแก้ไขหรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาด***

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินในกระดาษ A4 ค่าสมัครสอบ 300 บาท ชำระเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ภายในวันที่ 5 ..61

ข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์

สอบข้อเขียน (ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก)

 1. คณิตศาสตร์
 2. ภาษาไทย
 3. ภาษาอังกฤษ
 4. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 5. การทดสอบทัศนคติ

สอบสัมภาษณ์ เมื่อผู้สมัครสอบผ่านข้อเขียน

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้สอบต้องได้คะแนนภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และเมื่อรวมคะแนนทุกวิชาแล้ว ผู้ใดได้คะแนนมากกว่า ให้เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผังที่นั่งสอบ

21 ..61 ทางเว็บไซต์ Thailandpost.co.th

วันเวลา สถานที่สอบ

วันอาทิตย์ที่ 3 มิ..61 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เวลา 08.00 – 17.00 .

ประกาศผลสอบรอบแรก

22 มิ..61 ทางเว็บไซต์ Thailandpost.co.th

อ่านประกาศสอบฉบับเต็ม

สอบได้บรรจุเป็นพนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ไปรษณีย์ สวัสดิการดี มีโบนัส เป็นรัฐวิสาหกิจ

ข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ iTest ชุดที่ 1

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends