สวัสดิการและความมั่นคงของนายสิบตำรวจ

3872
นายสิบตำรวจ 2562
นายสิบตำรวจ 2562

สวัสดิการและความมั่นคงของนายสิบตำรวจ

การได้ทำงานรับราชการทุกสาขาอาชีพ รวมถึงการสอบเข้านายสิบตำรวจ แล้วนั้นนอกจากเป็นงานที่มีความมั่นคงและมีอนาคตที่ดีแล้ว ยังเป็นอาชีพที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่ญาติพี่น้อง  ทำให้พ่อแม่มีหลักประกันในการรักษาพยาบาลฟรีเมื่อเกิดการเจ็บป่วย

ข้อดีของการทำงานรับราชการ

งานราชการเป็นที่ต้องการของคนทั่วไป เพราะ ถือเป็นอาชีพที่มีเกียรติและเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ค่านิยมของคนไทยเมื่อมีลูกมีหลานก็จะส่งไปสมัครสอบเพื่อรับราชการ เช่น การสนับสนุนให้ลูกหลานสอบนายสิบตำรวจ โดยหวังพึ่งพาอาศัยยามแก่ชราและยามเจ็บป่วย นอกจากนั้นการรับราชการยังมีข้อดีที่อาชีพอื่นๆไ ม่มี ได้แก่

 1. บำนาญ การรับราชการเมื่อเกษียณอายุราชการไปแล้ว ยังมีเงินใช้ทุกเดือน ซึ่งการเป็นข้าราชการเท่านั้นที่มีเงินบำนาญ องค์กรเอกชนไม่มี
 2. มีความมั่นคง เพราะอัตราเงินเดือนของข้าราชการไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ ไม่ต้องกังวลกับปัญหาการเลิกจ้าง นอกจากทำผิดระเบียบวินัย ซึ่งจะถูกพิจารณาไปตามขั้นตอน เช่น การเตือน ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก และไล่ออก ตามลำดับ
 3. มีสวัสดิการ ผู้ที่รับราชการสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเอง คู่สมรส บุตร พ่อแม่ เบิกค่าเล่าเรียนลูก และอื่นๆ อีกมากมาย
 4. ได้ตอบแทนประเทศชาติ งานราชการคือการรับใช้ประเทศชาติ ดังนั้นคนที่รับราชการ และคนที่สอบนายสิบตำรวจได้ จึงมีความภาคภูมิใจในตัวเอง

สวัสดิการและความมั่นคงของนายสิบตำรวจ

สำหรับสวัสดิการและความมั่นคงของนายสิบตำรวจ การรับราชการตำรวจจะมีความมั่นคงและได้รับสวัสดิการ ดังนี้

 • มีอาคารบ้านของทางราชการ (หากไม่มีบ้านพัก สามารถใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้)
 • เบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้ถึง 3 คน จนบุตรมีอายุ 25 ปี (สถานศึกษารัฐและเอกชน)
 • สวัสดิค่ารักษาพยาบาลของพ่อแม่ รวมถึงคนในอนาคตที่จะเป็นสามี-ภริยา-บุตร
 • มีเงินเบี้ยเลี้ยง เดินทางไปราชการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • เงินเพิ่มพิเศษ ตามตำแหน่งงาน ค่าล่วงเวลา(OT) และอื่นๆ
 • ได้รับพิจารณาขึ้นเงินเดือน ปีละ 2 ครั้ง
 • ค่าตัดเครื่องแบบปีละ 2,000 บาท
 • ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล)
 • สวัสดิการในการลาพักผ่อนสูงสุด 30 วัน ลากิจส่วนตัว 45 วัน ลาคลอดบุตร 90 วัน ลาอุปสมบท 120 วัน ลาประกอบพิธีของแต่ละศาสนา ลาศึกษาต่อได้ถึง 4 ปี (โดยยังมีเงินเดือน)
 • สวัสดิการเงินกู้กองกลาง ตร. (ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาก ต่ำกว่าธนาคาร)
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ (ให้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงมาก)
 • สวัสดิการเงินกู้ เพื่อที่อยู่อาศัย
 • เงินบำเหน็จบำนาญ (ไว้ใช้ในยามเกษียณ)
 • มีกองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ (ไว้ใช้ยามแก่เฒ่า)
 • เงินช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

ความมั่นคงและความก้าวหน้าของของนายสิบตำรวจ ไม่ได้มีเพียงสวัสดิการและการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเท่านั้น แต่ยังมีสิทธิสอบ นายร้อยตำรวจโควต้านายสิบตำรวจได้ด้วย  แต่ทั้งนี้ต้องเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อสอบนายสิบตำรวจให้ได้เสียก่อน  สำหรับคนที่มีความมุ่งมั่น ขยันอ่านหนังสือ ขยันติว หรือเรียนรู้เทคนิคการสอบ เชื่อว่าการสอบให้ผ่านในครั้งเดียวทำได้ไม่ยากเลย

เรื่องที่ควรรู้ ก่อนสอบนายสิบตำรวจ

นายสิบตำรวจ

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends