นายร้อยตำรวจหญิง/ชาย วุฒิทางรัฐศาสตร์

3484
นายร้อยตำรวจ
นายร้อยตำรวจ

นายร้อยตำรวจหญิง/ชาย

เปิดสอบ วุฒิ ป.ตรี และ ป.โท ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือทางปกครอง

แต่งตั้งเป็น รองสารวัตร ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมด้านส่งกำลังบำรุง สำนักงานส่งกำลังบำรุง 

ติดยศ ร้อยตำรวจตรี(ร.ต.ต.)


คุณสมบัติ

 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (29 ส.ค.61)
 • ชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. ไม่มีภาระทางทหาร
 • หญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่วัดรอบอก
 • ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ดัชนีมวลกาย (BMI) ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามในการรับราชการตำรวจ
 • สายตาสั้น/ยาว/เอียงได้ โดยใส่แว่นเข้าทดสอบ
 • ห้ามตาบอดสี 
 • มีรอยสักรวมทั่วร่างกายได้ไม่เกิน 16 ตร.ซม. โดยแพทย์ รพ.ตร. จะเป็นผู้พิจารณา
 • ไม่มีการสอบวิ่งหรือว่ายน้ำ
 • รับเฉพาะบุคคลภายนอก(พลเรือน) ไม่รับข้าราชตำรวจ


วุฒิการศึกษาที่สมัครได้

 1. ปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ [การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารรัฐกิจ ฯลฯ ]
 2. ปริญญาตรี ทางรัฐประศาสนศาสตร์
 3. ปริญญาโท ทางรัฐศาสตร์ร [การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฯลฯ]
 4. ปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์
 • สภาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ต้องอนุมัติวุฒิภายในวันที่ 29 ส.ค.61 
 • นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) และวุฒิอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตามข้อ 1-4 สมัครไม่ได้


วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

 • สมัครและยื่นเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น(ไม่มีการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต) สมัครที่ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง อาคาร 1 ชั้น 6 เลขที่ 52 ถ.เศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.
 • สมัครตั้งแต่วันที่ 23-29 ส.ค.61 


กำหนดการที่สำคัญ

 • รับสมัคร 23-29 ส.ค.61 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 3 ก.ย.61
 • สอบวันจันทร์ที่ 10 ก.ย.61
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 14 ก.ย.61
 • สอบสัมภาษณ์ 19 ก.ย.61
 • ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 30 ต.ค.61


วิธีการคัดเลือก

1. ทดสอบความรู้ ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 100 ข้อ 100 คะแนน

 • ความรู้ทั่วไป 25 คะแนน
 • ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 25 คะแนน
 • ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 25 คะแนน
 • ความรู้ด้านภาษาไทย 25 คะแนน
 • ต้องผ่านเกณฑ์ 60%

2. ทดสอบความรู้ความสามารถ บุคลิกลักษณะทั่วไป และทัศนคติ ด้วยการสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

 • ความรู้ 20 คะแนน
 • ความสามารถ 20 คะแนน
 • บุคลิกลักษณะทั่วไป 20 คะแนน
 • ทัศนคติ 20 คะแนน
 • มนุษยสัมพันธ์ 20 คะแนน
 • ต้องผ่านเกณฑ์ 60%


รายละเอียดประกาศสอบ


เอกสารที่ต้อง Print แล้วเอาไปสมัคร

 1. คลิกดาวน์โหลด>>> ใบสมัครสอบ
 2. คลิกดาวน์โหลด>>> แบบบันทึกข้อมูล (ผนวก ข)
 3. คลิกดาวน์โหลด>>> แบบหนังสือรับรอง (ผนวก ค) หนังสือรับรอง (ผนวก ค ) + สำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง(บัตรข้าราชการดังกล่าว ต้องไม่หมดอายุ และผู้รับรองต้องยังไม่เกษียณ)
 4. Print เอกสารตามข้อ 1-3 ออกมา และใช้ปากกากรอกข้อมูลให้เรียบร้อย


เอกสารที่ใช้ประกอบการรับสมัคร 
(ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ)

 1. ใบสมัคร (กรอกข้อมูลเรียบร้อยครบถ้วน)
 2. แบบบันทึกข้อมูล (ผนวก ข) กรอกข้อมูลเรียบร้อยครบถ้วน
 3. รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ขนาด 1×1 นิ้ว จำนวน 6 รูป
 4. สำเนาปริญญาบัตร 2 ฉบับ (กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้ใช้ข้อ 5)
 5. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 2 ฉบับ (Transcript ฉบับภาษาไทย)
 6. สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ (ต้องระบุสาขา และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร)
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
 9. สำเนาหลักฐานทางทหาร 2 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
 10. หนังสือรับรองความประพฤติ (แบบหนังสือรับรอง ผนวก ค)
 11. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ) อย่างละ 2 ฉบับ

เอกสารตามข้อ 4-11 ใช้ตัวจริง + สำเนาที่ลงลายมือชื่อรับรองถูกต้องทุกฉบับ


รายละเอียดการประกาศสอบ


ดาวน์โหลดเนื้อหาเอาไว้อ่านสอบ


แผนที่เดินทางไปยัง สำนักงานส่งกำลังบำรุงตำรวจ


มีปัญหาสงสัย สอบถามสำนักงานส่งกำลังบำรุง

  คลิกที่เบอร์โทรด้านล่าง เพื่อโทรสอบถาม

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 • เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจากวันจันทร์ที่ 3 ก.ย. เป็นวันศุกร์ที่ 14 ก.ย.61
 • เหตุที่เลื่อนเนื่องจาก มีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก ทำให้ยังตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครไม่ครบ อีกทั้งต้องเตรียมสถานที่สอบ ที่สามารถรองรับผู้สมัครสอบได้ทั้งหมด 1,129 คน จึงต้องเลื่อนออกไปก่อน (เป็นผลดี ทำให้น้องมีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น)
 • ไฟล์เลื่อนประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ


Update
ข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 • ลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นวันศุกร์ที่ 21 ก.ย.61
 • คาดว่าน่าจะสอบกลางเดือน พ.ย.61
 • สถานที่สอบ กทม. หรือปริมณฑล
 • ไฟล์ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ?

นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561

ปล.ไม่พลาดข่าวการสอบตำรวจ สนใจ แนวข้อสอบเก่า ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!