เคยโดนคดี มีสิทธิสอบนายสิบตำรวจไหม?

3263
นายสิบตำรวจ มีประวัติ มีคดี
นายสิบตำรวจ มีประวัติ มีคดี

เคยโดนคดี มีสิทธิสอบนายสิบตำรวจไหม?

     สำหรับน้องที่อาจเคยโดนคดี มีประวัติสอบราชการนายสิบตำรวจได้หรือไม่? เราต้องมาดูว่าตามหลักเกณฑ์ของกองการสอบ แจ้งว่า

ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

    แปลความได้ว่า หลักคือ ต้องไม่เคยถูกศาลตัดสินให้จำคุก คือ ต้องติดคุกจริงๆ (รอลงอาญาไม่เข้าข่าย สมัครได้) และข้อยกเว้น คือ แม้จะเคยถูกจำคุกจริงๆ แต่หากเป็นความผิดโดยประมาท กับลหุโทษ ก็สมัครได้

     ความผิดโดยประมาท คือ คดีที่มีคำว่าประมาทอยู่ด้วย เช่น ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 

     ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดเล็กๆ น้อยๆ ตามกฎหมาย คือ ความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     คดี 2 ประเภทนี้ แม้จะติดคุกจริงๆ ก็สามารถสมัครนายสิบตำรวจได้

     กรณี ขับรถในขณะเมาสุรา ไม่ใช่ความผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และส่วนมากศาลจะรอลงอาญา จึงไม่ติดคุกจริง

     แต่ แต่ แต่ นอกจากหลักเกณฑ์นี้แล้ว ยังมีหลักเกณฑ์ในรอบการตรวจสอบประวัติคดีอีก การตรวจสอบ ประวัติก่อนเข้ารับราชการ พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ ตรวจโดยการพิมพ์ลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว ไปตรวจสอบกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร

     สําหรับผู้ที่มีประวัติทางคดีอาญา หรือต้องหาคดีอาญา คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

     จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ แห่งการกระทําความผิด ว่าเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่ รวมทั้งความน่ารังเกียจ ของสังคมและเกียรติของข้าราชการตํารวจ 

     โดยจะนําผลทางคดีในชั้นพนักงานสอบสวน(ร้อยเวร) ที่มีการดําเนินคดีสิ้นสุดในชั้นพนักงานสอบสวนแล้ว หรือพนักงานอัยการที่มีคําสั่งไม่ฟ้องแล้ว หรือในชั้นศาลที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้ว(ศาลฎีกาตัดสินแล้ว หรือสิ้นสุดแล้ว ไม่มีการอุทธรณ์) ในแต่ละคดี มาเป็นหลักการและข้อมูลที่สําคัญเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วแต่กรณี

     สรุปคือ จะมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งพิจารณาเป็นกรณีๆ แต่หากเราไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการ สามารถอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการได้ 

     หรือที่สุดแล้ว คณะกรรมการเห็นว่าคำอุทธรณ์ของเราฟังไม่ขึ้น คำสั่งของคณะกรรมการ ถือเป็นคำสั่งทางปกครอง เราสามารถยื่นเรื่องให้ศาลปกครองตัดสินได้ครับ แต่ไม่มีคดี ดีที่สุดครับ^^หลักเกณฑ์การพิจารณา กรณีเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ในการสอบนายสิบตำรวจ

เรื่องที่ควรรู้ ก่อนสอบนายสิบตำรวจ

นายสิบตำรวจ

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends