รายละเอียด คุณสมบัติ + วิชาที่สอบ 11 สายงานตำรวจ 915 อัตรา

4001
นายร้อยตำรวจ 2562
นายร้อยตำรวจ 2562

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจชั้นประทวน [นายสิบตำรวจ] ตำรวจสัญญาบัตร [นายร้อยตำรวจ] ประจำปี 2562 และปี 2563

ตำรวจเปิดสอบจาก

 1. บุคคลภายนอก  [คนที่ยังไม่เป็นตำรวจ]
 2. บุคคลภายใน   [คนที่เป็นตำรวจอยู่แล้ว]

เปิดสอบ 2 ระดับ

 1. นายสิบตำรวจ  ชั้นทวน วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า
 2. นายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร วุฒิ ป.ตรี 


เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นตำรวจชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร 2562
จำนวนอัตราที่เปิดรับ

1. นายสิบตำรวจ อำนวยการ 350 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
หญิง/ชาย อายุ 18-35 ปี  [ บุคคลภายนอก ]

 • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า
 • ติดยศ สิบตำรวจตรี [ส.ต.ต.]
 • ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน [สาย อก.] หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ยังไม่ได้ระบุว่าลงประจำตำแหน่งที่ใด เมื่อสอบติดจะแจ้งตำแหน่งที่ลง]
 • จำนวน 350 อัตรา

คุณสมบัติ

การรับสมัครนายสิบตำรวจ อำนวยการ 350 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า

วิชาที่ใช้สอบ

วิชาที่ใช้สอบนายสิบตำรวจ อำนวยการ 350 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า

ประกาศสอบอำนวยการ บุคคลภายนอก 350 อัตรา คลิกเลย ประกาศสอบฉบับเต็มนายร้อยตำรวจ บัญชี พิสูจน์หลักฐาน นิติกร สอบสวน

2. นายร้อยตำรวจ พิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ฟิสิกส์-เคมี
หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี นักวิทยาศาสตร์ [ บุคคลภายนอก ]

 • วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ – เคมี 
 • ติดยศ ร้อยตำรวจตรี [ร.ต.ต.]
 • ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ [สบ.1] หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สพฐ. [ยังไม่ได้ระบุว่าลงประจำตำแหน่งที่ใด เมื่อสอบติดจะแจ้งตำแหน่งที่ลง]
 • จำนวน 100 อัตรา

คุณสมบัติพิสูจน์หลักฐาน

การรับสมัครนายร้อยตำรวจ พิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ฟิสิกส์-เคมี

วิชาที่ใช้สอบฟิสิกส์

วิชาที่ใช้สอบนายร้อยตำรวจ พิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ฟิสิกส์-เคมี

วิชาที่ใช้สอบเคมี

วิชาที่ใช้สอบนายร้อยตำรวจ พิสูจน์หลักฐาน 100 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ฟิสิกส์-เคมี 2

ประกาศสอบพิสูจน์หลักฐาน ป.ตรี 100 อัตรา คลิกเลย ประกาศสอบฉบับเต็มเปิดรับสมัครเข้าแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นตำรวจสัญญาบัตรและชั้นประทวน 2562

3.นายร้อยตำรวจ วุฒิ ป.ตรี หญิง/ชาย อายุ 18-35 ปี [ บุคคลภายนอก ]

3.1 วุฒิ ป.ตรี ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สารวัตร กลุ่มงานเทคนิค [ทำหน้าที่ประมวลผล] หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ยังไม่ได้ระบุว่าลงประจำตำแหน่งที่ใด เมื่อสอบติดจะแจ้งตำแหน่งที่ลง] จำนวน 100 อัตรา

คุณสมบัติ

คุณสมบัตินายร้อยตำรวจ วุฒิ ป.ตรี หญิง/ชาย อายุ 18-35 ปี [ บุคคลภายนอก ]

วิชาที่ใช้สอบ

วิชาที่ใช้สอบนายร้อยตำรวจ วุฒิ ป.ตรี หญิง/ชาย อายุ 18-35 ปี [ บุคคลภายนอก ]

รายละเอียดอื่น ๆ รอประกาศอย่างเป็นทางการ วันที่ 13 สิงหาคม 2562


3.2 วุฒิ ป.ตรี ทางวิจัยการศึกษา สถิติการศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา พัฒนาหลักสูตร พัฒนการศึกษา บริหารการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา การวัดผลการศึกษา การอุดมศึกษา อุตสาหกรรมการศึกษา พัฒนศึกษาศาสตร์ หรือวิจัยและพัฒนาหลักสูตร เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สารวัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน [ทำหน้าที่บริการการศึกษา] สังกัดกองบัญชาการศึกษา [บช.ศ.] จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติ

คุณสมบัตินายร้อยตำรวจ วุฒิ ป.ตรี หญิง/ชาย อายุ 18-35 ปี

วิชาที่ใช้สอบ

วิชาที่ใช้สอบนายร้อยตำรวจ วุฒิ ป.ตรี หญิง/ชาย อายุ 18-35 ปี

3.3 วุฒิ ป.ตรี ทางบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สารวัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน [ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน] สังกัด สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [สตส.] จำนวน 20 อัตรา

วิชาที่ใช้สอบ

การรับสมัครนายร้อยตำรวจ วุฒิ ป.ตรีทางบัญชี

รายละเอียดอื่น ๆ รอประกาศอย่างเป็นทางการ วันที่ 13 สิงหาคม 2562


3.4 ป.ตรี ทางบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สารวัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน [ปฏิบัติหน้าที่ด้านบัญชี] สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ตร.] จำนวน 20 อัตรา

คุณสมบัติ

การรับสมัครนายร้อยตำรวจ วุฒิ ป.ตรีทางบัญชี /

วิชาที่ใช้สอบ

วิชาที่ใช้สอบนายร้อยตำรวจ วุฒิ ป.ตรีทางบัญชี

รายละเอียดอื่น ๆ รอประกาศอย่างเป็นทางการ วันที่ 13 สิงหาคม 2562ตำรวจ พลขับ
ตำรวจ พลขับ

4.ตำรวจชั้นประทวน สอบเลื่อนเป็นสัญญาบัตร [ บุคคลภายในเท่านั้น ไม่รับบุคคลภายนอก ]

4.1 วุฒิ ป.ตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี การคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน [ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน] จำนวน 50 อัตรา

ตำรวจชั้นประทวน สอบเลื่อนเป็นสัญญาบัตร [ บุคคลภายในเท่านั้น ไม่รับบุคคลภายนอก ]

คุณสมบัติ

วิชาที่ใช้สอบ

วิชาที่ใช้สอบตำรวจชั้นประทวน สอบเลื่อนเป็นสัญญาบัตร [ บุคคลภายในเท่านั้น ไม่รับบุคคลภายนอก ]

รายละเอียดอื่น ๆ รอประกาศอย่างเป็นทางการ วันที่ 13 สิงหาคม 2562


4.2 วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน [ปฏิบัติหน้าที่ด้านแผน และวิเคราะห์งานบุคคล] จำนวน 20 อัตรา

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สว.

วิชาที่ใช้สอบ

วิชาที่ใช้สอบ วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สว.

รายละเอียดอื่น ๆ รอประกาศอย่างเป็นทางการ วันที่ 13 สิงหาคม 2562


4.3 วุฒิ ป.ตรี ทางสังคมศาสตร์ เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน [ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ ด้านบุคลากร ฯลฯ] จำนวน 220 อัตรา

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ วุฒิ ป.ตรี ทางสังคมศาสตร์ เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สว.

วิชาที่ใช้สอบ

วิชาที่ใช้สอบ วุฒิ ป.ตรี ทางสังคมศาสตร์ เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สว.

คุณวุฒิทางสังคมศาสตร์

การรับสมัคร คุณวุฒิทางสังคมศาสตร์

รายละเอียดอื่น ๆ รอประกาศอย่างเป็นทางการ วันที่ 13 สิงหาคม 2562


4.4 ตำรวจชั้นประทวนผู้ไม่มีวุฒิ ป.ตรี [สายจ่าดาบ] เพื่อดำรงตำแหน่ง รอง สว. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน [ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ] จำนวน 30 อัตรา

คุณสมบัติ

คุณวมบัติ ตำรวจชั้นประทวนผู้ไม่มีวุฒิ ป.ตรี [สายจ่าดาบ]

วิชาที่ใช้สอบ

วิชาที่ใช้สอบ ตำรวจชั้นประทวนผู้ไม่มีวุฒิ ป.ตรี [สายจ่าดาบ]

รายละเอียดอื่น ๆ รอประกาศอย่างเป็นทางการ วันที่ 13 สิงหาคม 2562

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผลงานการติว นายร้อยตำรวจ ที่ผ่านมา

   • ปี 2559 สอบผ่านจำนวน 9 คน เป็นคอร์สติวนายร้อยตำรวจออนไลน์ ที่มีผู้สอบผ่านมากที่สุด เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ!!
   • ปี 2560 สอบผ่านจำนวน 30 คน เป็นคอร์สติวนายร้อยตำรวจออนไลน์ ที่มีผู้สอบผ่านมากที่สุด เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ!!
   • ปี 2561 สอบติดที่ 1 ของประเทศ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน สายฟิสิกส์
   • นายร้อยตำรวจพิสูจน์หลักฐาน สอบติดสายเคมี 9 คน สายบัญชี 5 คน สายฟิสิกส์ 5 คน สายจุลชีวะ 2 คน ติดทุกสายที่มีการเปิดสอบ!!
   • ปี 2562 สอบติด นายร้อย ตม. [ บุคคลภายใน ] 21 คน สอบติดครบทุกสายสอบ บัญชี-อำนวยการ-ป้องกันปราบปราม
   • ปี 2562 นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน สอบได้ที่ 1 ของประเทศ และสอบติดทุกสายสอบ สส.1 สส.2 และ สส.3 สอบติดรวม 42 คน มากที่สุดในการติวออนไลน์


ผลงานการติว นายสิบตำรวจ ที่ผ่านมา

   • 2560 สอบติด ตำรวจปราบปราม รวม 173 คน เป็นการติวนายสิบตำรวจออนไลน์ ที่มีผู้สอบติดมากที่สุดในประเทศไทย !!
   • 2560 สอบได้ที่ 1 ของประเทศ ตำรวจอำนวยการ ที่มีผู้สมัครเกือบแสนคน!! และเป็นการสอบตำรวจ ที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่สุด สอบติดตำรวจอำนวยการ รวม 20 คน
   • 2560 สอบติด ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง [ ตม. ] รวม 15 คน
   • 2561 สอบติด ตำรวจปราบปราม รวม 113 คน
   • 2562 สอบได้ที่ 1 ของประเทศ และสอบติดมากที่สุดของประเทศ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง [ตม.] บุคคลภายนอก สอบติดรวม 206 คน !!
   • 2562 สอบติด ตำรวจอำนวยการ สายบัญชี [บช.1] จำนวน 17 คน ,พิสูจน์หลักฐาน [พฐ.2] จำนวน 62 คน ,ช่างไฟฟ้า [ทส.3] จำนวน 5 คน ,ช่างคอมพิวเตอร์ [ทส.4] จำนวน 4 คน ,ตำรวจพลขับ [ทส.5] จำนวน 5 คน และตำรวจดับเพลิง [สอ.6] จำนวน 1 คน สอบติดทุกสายงานที่เปิดสอบ รวมสอบติดตำรวจอำนวยการ จำนวน 94 คน !! มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ

คอร์สติวเข้ม สอบตำรวจ

1.Basic Course ติว 3 วิชาพื้นฐาน ไทย-คณิต-อังกฤษ ที่ใช้สอบตำรวจทุกสายงาน คลิกเลย Basic Course

2.Advanced Course ติววิชาเฉพาะที่ใช้สอบ ตำรวจอำนวยการ [รวมวิชากฎหมาย] คลิกเลย Advanced Course

3.Advanced Course วิชาเฉพาะสายบัญชี-เคมี-ฟิสิกส์-นายร้อยภายใน อก. บัญชี การเงิน จะเปิดติวเร็ว ๆ นี้ ระหว่างนี้สามารถลงติว Basic Course ไว้ได้ก่อนเลย เพราะทุกสายต้องสอบ 3 วิชาพื้นฐาน ไทย-คณิต-อังกฤษ คลิกเลย Basic Course

ปล.รับจำนวนจำกัด เพื่อความเข้มข้นในการติว จึงให้สอบติดทุกรอบที่เปิดสอบ