พนักงานสอบสวน : นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน 700 อัตรา ปี 2563

พนักงานสอบสวน : นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน 700 อัตรา แบ่งเป็น

 1. บุคคลภายนอก เพศหญิง [ คนที่ยังไม่เป็นตำรวจ ] จำนวน 50 อัตรา
 2. บุคคลภายนอก เพศชาย  [ คนที่ยังม่เป็นตำรวจ ] จำนวน 50 อัตรา
 3. บุคคลภายใน ตำแหน่งใดก็ได้ หญิง/ชาย [ คนที่เป็นตำรวจอยู่แล้ว ] จำนวน 400 อัตรา
 4. บุคคลภายใน เฉพาะตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสอบสวน หญิง/ชาย [ คนที่เป็นตำรวจอยู่แล้ว ] จำนวน 200 อัตรา

พนักงานสอบสวน ชาย หญิง


พนักงานสอบสวน : อายุที่รับ

 • บุคคลภายนอก [คนที่ยังไม่เป็นตำรวจ ] อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 • บุคคลภายใน [ คนที่เป็นตำรวจอยู่แล้ว ] ไม่จำกัดอายุ แต่ต้องมีอายุราชการ/อายุงานตามประกาศ

 

พนักงานสอบสวน : วุฒิที่รับ

 • นิติศาสตร์บัณฑิต [นบ.] เท่านั้น ไม่ต้องจบเนติบัณฑิต 
 • วุฒิอื่น ๆ ที่ไม่ใช่นิติศาสตร์บัณฑิต [นบ.] สมัครไม่ได้ !! 
 • ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย

พนักงานสอบสวน สอบ


พนักงานสอบสวน : นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน

ติดยศ ร้อยตำรวจตรีหญิง [ ร.ต.ต.หญิง ] หรือ ร้อยตำรวจตรี [ ร.ต.ต. ]

ตำแหน่ง รองสารวัตร ทำหน้าที่ สอบสวน 

อัตราเงินเดือน 15,920 บาท + เงินประจำตำแหน่ง 12,000 บาท รวมเงินเดือนเริ่มต้น 27,920 บาท

อยู่ตำแหน่งสอบสวน จากนั้นสามารถขอย้ายที่ทำงานและย้ายสายงานได้

 

พนักงานสอบสวน : ตำแหน่งที่บรรจุ

 • ตำแหน่ง รองสารวัตร สอบสวน [ ตำแหน่งที่ลงจะแจ้งภายหลังสอบติด ]
 • ลงตำแหน่งแล้วเมื่อครบตามกำหนด สามารถย้ายสถานที่ทำงาน หรือย้ายสายงานได้
 • ตำแหน่งเลือกตามคะแนนที่สอบได้ หลังจากเข้าฝึกอบรม [ ระยะเวลาการฝึกอบรมจะแจ้งเมื่อสอบติด ]

 พนักงานสอบสวน นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน


พนักงานสอบสวน : คุณสมบัติ สมัครนายร้อยตำรวจ สายสอบสวน 2563

 1. บุคคลภายนอก [ คนที่ยังไม่เป็นตำรวจ ]
 2. บุคคลภายใน  [ คนที่เป็นตำรวจอยู่แล้ว ] รับทั้งข้อ 1 และข้อ 2
 3. บุคคลภายนอก อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร บุคคลภายใน ไม่จำกัดอายุ
 4. ผู้ชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. 
 5. ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย [ BMI ] ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน ซึ่งเป็นโรคต้องห้าม
 6. ต้องวุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ ไม่ต้องจบเนติบัณฑิต มีวุฒิอื่น ที่ไม่ใช่นิติศาสตร์ สมัครไม่ได้ !!
 7. ไม่รับผู้มีภาระทางทหาร คือ ผ่อนผันทหาร เป็นทหารเกณฑ์อยู่ หรือต้องเกณฑ์ทหาร [ ผู้เป็นทหารเกณฑ์ที่ปลดภายในวันที่บรรจุเป็นตำรวจ สมัครได้ รอประกาศ ]
 8. ติดยศ ร้อยตำรวจตรี [ ร.ต.ต. ] ตำแหน่ง รองสารวัตร ทำหน้าที่สอบสวน เงินเดือน 15,920 บาท + เงินประจำตำแหน่ง 12,000 บาท รวม 27,920 บาท
 9. เลือกตำแหน่งตามลำดับที่สอบได้ตอนจบการฝึกอบรม [ สอบออก ]

 

พนักงานสอบสวน สอบอะไรบ้าง [ ข้อมูลด้านล่างนี้ เป็นการสอบรอบที่แล้ว อาจมีการเปลี่ยนแปลง ]


ข้อสอบพนักงานสอบสวน มี 150 ข้อ 150 คะแนน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1

 • 1.ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) 30 ข้อ
 • 2.ภาษาไทย 20 ข้อ

ส่วนที่ 2

 • 3.ประมวลกฎหมายอาญา 25 ข้อ
 • 4.ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 25 ข้อ
 • 5.กฎหมายลักษณะพยาน 25 ข้อ
 • 6.พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 10 ข้อ
 • 7.ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ

เกณฑ์การสอบผ่าน

–ส่วนที่ 1 คณิต 30 ข้อ +ไทย 20 ข้อ รวม 50 ข้อ ต้องผ่านเกณฑ์ 60% ต้องได้ 30 ข้อ

–ส่วนที่ 2 กฎหมาย + อังกฤษ รวม 100 ข้อ ต้องผ่านเกณฑ์ 60% ต้องได้ 60 ข้อ

ต้องผ่านเกณฑ์ 60% ทั้ง 2 ส่วน [ ตกส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ ] จากนั้นเรียงลำดับจากคะแนนมากไปน้อย

***อ้างอิงจากระเบียบการสอบพนักงานสอบสวน : นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน รอบล่าสุด 14 ก..2562

ข้อสอบ ที่ถูกส่งต่อกันอย่างลับ ๆ ในหมู่ผู้ที่สอบติด 1,500 ข้อ + เฉลยละเอียด แสดงวิธีทำ คลิกเลย ข้อสอบพนักงานสอบสวน

พนักงานสอบสวน คือ

พนักงานสอบสวน คือ

     เจ้าพนักงาน ซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวน

พนักงานสอบสวน แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ

1.พนักงานสอบสวน ฝ่ายตำรวจ มีเขตอำนาจสอบสวนได้ทั่วราชอาณาจักรในทุกประเภทคดี

2.พนักงานสอบสวน ฝ่ายปกครอง มีอำนาจสอบสวนเฉพาะความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ตามกฎกระทรวงฯ

การสอบสวน หมายความถึง

     การรวบรวมพยานหลักฐาน และการดำเนินการทั้งหลายอื่น ตามบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทำไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด และเพื่อที่จะเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษ

พนักงานสอบสวน เครียด

เส้นทางพนักงานสอบสวน

     พนักงานสอบสวน จะมาจาก 2 ส่วน คือ

1.บุคคลภายนอก คนที่ยังไม่เป็นตำรวจ ]

 • รับวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์ หรือบางปีก็รับวุฒิเนติบัณฑิต

2.บุคคลภายใน คนที่เป็นตำรวจแล้ว ]

 • 2.1 ผู้จบจากการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ [ นรต. ]
 • 2.1 ตำรวจชั้นประทวน [ นายสิบ ] ผู้มีวุฒิและคุณสมบัติครบ สอบเลื่อนเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร [ นายร้อย ] สายสอบสวน

เส้นทางพนักงานสอบสวน

พนักงานสอบสวนต้องยศอะไร

     พนักงานสอบสวน ยศจะเป็นตำแหน่งระดับสัญญาบัตร [ นายร้อย ] ดังนั้นยศเริ่มต้น คือ ร้อยตำรวจตรี [ ... ] หรือ ร้อยตำรวจตรีหญิง [ ...หญิง ] เรียงตามชั้นยศไปเรื่อย ๆ

พนักงานสอบสวนเงินเดือน

     พนักงานสอบสวน มีเงินเดือนในอัตราเดียวกับตำรวจชั้นสัญญาบัตร คือ 15,920 บาท โดยจะมีเงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้นมาอีก ดังนี้

 • 1.รองสารวัตร สอบสวน เงินประจำตำแหน่ง 12,000 บาท [ ยศร้อยตำรวจตรี – ร้อยตำรวจเอก ]
 • 2.สารวัตร สอบสวน เงินประจำตำแหน่ง 14,400 บาท ยศร้อยตำรวจเอก – พันตำรวจโท ]
 • 3.รองผู้กำกับการ สอบสวน เงินประจำตำแหน่ง 17,300 บาท ยศพันตำรวจโท ]
 • 4.ผู้กำกับการ สอบสวน เงินประจำตำแหน่ง 21,000 บาท ยศพันตำรวจเอก ]

พนักงานสอบสวน ยศอะไร

ชีวิตพนักงานสอบสวน

     พนักงานสอบสวน หรือคำที่เราคุ้นเคย คือ ร้อยเวร ผู้ทำหน้าที่รับแจ้งความที่นั่งประจำที่โรงพัก เป็นคดีอาญา ,คดีจราจร รถชน รวมถึงคดีอื่น ๆ เป็นงานเกี่ยวกับเอกสาร

พนักงานสอบสวน สอบ

     ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ [ นรต. ] ส่วนมากจะลงตำแหน่งพนักงานสอบสวน แต่ตำแหน่งนี้ยังขาดแคลนกำลังพล จึงมีการเปิดสอบอยู่บ่อย ๆ ก่อนหน้านี้ มีรับสอบจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมาย [ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต ] และผู้สำเร็จการศึกษาระดับเนติบัณฑิต สำหรับปีนี้รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย [ นิติศาสตร์บัณฑิต ] โดยไม่ต้องผู้สำเร็จการศึกษาระดับเนติบัณฑิต

พนักงานสอบสวน งาน

พนักงานสอบสวน เครียดและทำงานหนักไหม ?

     อาจมีข่าวพนักงานสอบสวน เป็นงานที่เครียด ตามเนื้องานแล้วงานสอบสวนจะเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายและหลายหน่วยงาน อาจมีบางคนที่รู้เครียดกับการทำงาน แต่สำหรับบางคนหากสามารถบริหารจัดการอารมณ์ได้ ก็เหมือนงานออฟฟิศทั่ว ๆ ไป

     งานหลัก คือ การรับแจ้งความของประชาชนและทำสำนวนการสอบสวน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นพนักงานสอบสวนในเขตโรงพักท้องที่ใด หากอยู่ในเขตนครบาล [ กรุงเทพมหานคร ] หรือภูธร [ ต่างจังหวัด] ตามหัวเมืองใหญ่ ๆ ก็อาจมีปริมาณงานมาก เพราะประชากรอยู่อย่างหนาแน่น ย่อมมีคดีความเกิดขึ้นมากเป็นเงาตามตัว

     หากอยู่ในเขตภูธรที่ไม่ใช่หัวเมืองใหญ่ ๆ หรือตามจังหวัด อำเภอทั่วไป ปริมาณงานจะไม่มาก เพราะประชากรไม่หนาแน่น ขึ้นอยู่ตำแหน่งที่เลือกลง

พนักงานสอบสวน เงินเดือน

ปัญหาพนักงานสอบสวน

     พนักงานสอบสวน ปัญหาหลัก คือ ขาดแคลนกำลังพล จึงมีการเปิดสอบอยู่บ่อยครั้ง เพื่อทดแทนกำลังพลที่เกษียณ หรือย้ายไปหาประสบการณ์ในสายงานอื่น ๆ

พนักงานสอบสวนหญิง

ก่อนหน้านี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง [ นรต.หญิง ] ลงตำแหน่งพนักงานสอบสวนหญิง และรับบุคคลภายนอกหญิง เป็นพนักงานสอบสวนหญิง เพื่อช่วยทำสำนวนการสอบสวนในคดีที่มีความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับเพศ เด็ก และสตรี และปีนี้ก็เปิดรับพนักงานสอบสวนหญิง

ขอบคุณภาพสวย ๆ จาก : เพจพนักงานสอบสวนหญิง ,เพจมุมดี ๆ และ MCOT

พนักงานสอบสวนหญิง สอบ

ข่าว พนักงานสอบสวน ล่าสุด

     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุมัติเปิดรับ 700 อัตรา ในปี 2563 ตามข้อมูลข้างต้น อาจเปิดสอบเร็ว ๆ นี้ เพราะตำแหน่งนี้ยังขาดแคลนอยู่ [ รอประกาศอย่างเป็นทางการ จากกองการสอบ ]

 

ปล.ข้อสอบ ที่ถูกส่งต่อกันอย่างลับ ๆ ในหมู่ผู้ที่สอบติด 1,500 ข้อ + เฉลยละเอียด แสดงวิธีทำ คลิกเลย ข้อสอบพนักงานสอบสวน