ข้อมูลควรรู้เกี่ยวกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

1070
ข้อมูลควรรู้เกี่ยวกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ข้อมูลควรรู้เกี่ยวกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เป็น สถาบันการศึกษาที่ทำการเรียนการสอนทั้งในด้านของพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล โดยตัววิทยาลัยนั้นจะขึ้นตรงต่อศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าฯ กรมแพทย์ทหารบก และเป็นสถาบันสมทบของ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติย่อวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เริ่มต้นก่อตั้งขึ้นเมื่อช่วงหลังยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 เพราะทางกองทัพบก และประเทศชาติในขณะนั้นได้เกิดขาดบุคลากรทางการแพทย์ในการให้บริการสุขภาพแก่ทหารและประชาชนขึ้นเป็นจำนวนมาก นี่จึงเป็นเหตุให้จัดตั้ง “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยกองทัพบก” ขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2506 เพื่อทำการผลิตพยาบาลวิชาชีพกองทัพบก โดยถือให้เป็นหน่วยงานในสังกัดของโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก และได้เปิดรับนักเรียนพยาบาลเป็นรุ่นแรกในหลักสูตรประกาศนียบัตรในปี พ.ศ. 2507 จำนวน 37 นาย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองนักเรียนพยาบาล” อยู่ในกรมนักเรียน รร.เสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก และได้รับการยกวิทยาฐานะให้เป็น “วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก” ในปี พ.ศ. 2527 โดยขึ้นตรงต่อศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าฯ กรมแพทย์ทหารบก ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนั้นจะได้การแต่งตั้งยศเป็น “ว่าที่ร้อยตรีหญิง” นั่นเอง

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

 • ปรัชญา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
  • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกมีปรัชญาอยู่ คือ การเชื่อว่าการพัฒนาไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงบนพื้นฐานความรู้ คู่คุณธรรม สามารถผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีอุดมการณ์ทหารและมีจิตอาสา เพื่อตอบสนองความต้องการด้ามสุขภาพของกองทัพและประชาชนได้อย่างมีความสุข
 • วิสัยทัศน์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
  • วิสัยทัศน์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก คือการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาภายใต้ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
 • พันธกิจ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
  • ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ มีอุดมการณ์ทหาร พร้อมปฏิบัติงานตอบสนองภารกิจของกองทัพบกและรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
  • สร้างงานวิจัย นวัตกรรมและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ
  • บริการวิชาการทางด้านการพยาบาลและสาขาที่เกี่ยวข้องแก่กำลังพล ครอบครัว และประชาชน
  • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทย
  • พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

บริการที่นักเรียนวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกได้รับ

 • ห้องเรียนและห้องสัมมนา
 • ห้องพยาบาลห้องปฏิบัติการ
 • ห้องสมุด (E-Library)
 • คอมพิวเตอร์และศูนย์อินเทอร์เน็ต
 • ศูนย์ฟิตเนส
 • หอพัก

นโยบาย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

นโยบาย ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ข้อ ได้แก่

 1. นโยบายในด้านการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ จะทำการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและ มีวินัย มีความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของหน่วยบริการสุขภาพของกองทัพและประเทศ สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. นโยบายในด้านการพัฒนาบุคลากร
  • พัฒนาบุคลากรภายในวิทยาลัย พัฒนาอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • พัฒนาบุคลากรภายนอกวิทยาลัย โดยการพัฒนาบุคลากรในหน่วยบริการของกองทัพ และศิษย์เก่าในทุกหลักสูตร ให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
  • ส่งเสริมการเป็นสถาบันหลักในการจัดการศึกษาต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพให้กับสถาบันสมทบจากหน่วยบริการต่าง ๆ ของกองทัพ และของประเทศ
 3. นโยบายในด้านกิจกรรมพัฒนานักเรียน / นักศึกษา เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่หลากหลาย เพื่อพัฒนานักเรียนสู่บัณฑิตพยาบาลที่พึประสงค์ของกองทัพและสังคม โดยการดำเนินกิจกรรมภายในวิทยาลัยเอง และการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือ หน่วยงานอื่น
 4. นโยบายในด้านการวิจัยและงานทางวิชาการ โดยจะกำหนดให้มีการวิจัย ผลิตตำราบทความทางวิชาการ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ในการดำเนินงาน
 5. นโยบายในด้านการให้บริการวิชาการ ในวิทยาลัยจะสามารถให้บริการวิชาการทางด้านสุขภาพอนามัยที่สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพและสังคม และเป็นที่ยอมรับในวิชาชีพ
 6. นโยบายในด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการใช้ภูมิปัญญาไทย จะสนับสนุนให้บุคลากรและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของไทย รวมทั้งส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ภูมิปัญญาไทยในชีวิตประจำวัน และเพื่อการเรียนการสอน
 7. นโยบายในด้านบริหารจัดการ
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในวิทยาลัย
  • จัดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน งบประมาณ พัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศ และปัจจัยเกื้อหนุนที่มีประสิทธิภาพ สามารถเอื้อต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย
 8. นโยบายบริหารคุณภาพ
  • จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน และกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เน้นการพัฒนาทั่วทั้งองค์กร
  • จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
  • จัดให้ยึดถือวัฒนธรรมคุณภาพขององค์กรเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน