รวม 20 เรื่อง โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

563
รวม 20 เรื่อง โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
รวม 20 เรื่อง โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
เนื้อหา ซ่อน

1.โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ คือ

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ มีชื่อย่อว่า รร.สธ.ทร. โดยแต่เดิมนั้นชื่อ โรงเรียนนายทหารเรือ ถูกสร้างมาเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของกองทัพเรือ ตัวโรงเรียนขึ้นตรงอยู่กับสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง และอยู่ในระดับเดียวกับ สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง และสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง

2.ประวัติ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

โรงเรียนนายทหารเรือ ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2467 โดยตัวโรงเรียนจะขึ้นต่อกรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีนายทหารเข้าศึกษาในโรงเรียนนับเป็น นทน.รร.สธ.ทร. รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2468 นายทหารเรือที่เข้าศึกษาต้องมียศไม่สูงกว่านาวาตรี และไม่ต่ำกว่าเรือเอก เพื่อที่จะให้นายทหารได้รู้จักกิจการของทหารเรืออย่างกว้างขวาง สามารถปฏิบัติการและติดต่อกับต่างประเทศในเวลาปกติ และยังรู้จักปฏิบัติการตามหน้าที่ในเวลาเกิดสงครามอีกด้วย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 โรงเรียนนายทหารเรือ ได้ถูกย้ายไปยังสถานที่แห่งใหม่ ณ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และถูกเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง การก่อสร้างอาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูงนั้นได้แล้วเสร็จและทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2536

3.จุดมุ่งหมาย โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

จุดมุ่งหมาย (Goals) ของหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือนั้นเพื่อที่จะสร้างผู้นำในระดับยุทธการนายทหารฝ่ายเสนาธิการระดับกองทัพนักวางแผนทางทหาร และผู้บริหารระดับกลางรวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้แก่นายทหารนักเรียนเพื่อให้เพียงพอที่นำมาจะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับหน่วยระดับหมวดเรือ ผู้บังคับการเรือชั้น 1 หรือเทียบเท่า นายทหารฝ่ายเสนาธิการระดับกองทัพ และผู้แทนกองทัพเรือ

4.วัตถุประสงค์ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

วัตถุประสงค์ (Objectives) ของหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ จะมีแนวความคิดที่จะช่วยเสริมสร้างให้นายทหารนักเรียนนั้น ได้มีทักษะในการตกลงใจด้วยความมั่นใจ ทั้งยังมีความคิดอันเป็นระบบถูกต้อง และชอบด้วยเหตุผล โดยนายทหารนักเรียนจะสามารถแสดงออกถึงความเป็นผู้นำทางทหารนายทหารฝ่ายอำนวยการ และผู้บริหารระดับกลางขององค์กร สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีและคุ้นเคยกับการปฏิบัติงานหรือประสานงานร่วมกับผู้อื่น โดยการศึกษาวิชาต่างๆ ที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันตั้งแต่เริ่มเรียนจนกระทั่งจบหลักสูตร จะต้องผ่านวิธีการศึกษาต่างๆ ได้แก่ การฟังการบรรยาย การอภิปรายเป็นคณะ การแบ่งกลุ่มอภิปราย การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การค้นคว้า และการดูงานหรือศึกษาภูมิประเทศโดยเมื่อจบการศึกษาแล้วจะมีขีดความสามารถ ดังนี้

 • ขีดความสามารถในการเป็นผู้นำระดับยุทธการและหรือผู้บังคับการเรือชั้น
  • เป็นผู้นำกำลังทางเรือในพื้นที่ปฏิบัติการในยุทธการอันสำคัญได้
 • ขีดความสามารถของฝ่ายเสนาธิการหน่วยกำลังรบระดับยุทธการ -ยุทธวิธี
  • เป็นฝ่ายเสนาธิการสำหรับการรบตามแผนป้องกันประเทศ แผนป้องกันชายแดน และแผนเผชิญเหตุของกองทัพเรือ สามารถอำนวยการยุทธ์ในระดับยุทธการ–ยุทธวิธี ได้
  • เป็นฝ่ายเสนาธิการของกำลังทางเรือในการปฏิบัติการผสมกับนานาชาติ
  • สามารถจัดทำแผนการใช้กำลังในทุกระดับของกองทัพเรือได้ร่วมวางแผนการทัพ และร่วมจัดทำแผนการใช้กำลังร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพอื่นๆ ได้
 • ขีดความสามารถของผู้บริหารหน่วยระดับกอง
 • สนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์กองทัพเรือการจัดทำแผนการเตรียมกำลังกองทัพเรือและร่วมจัดทำยุทธศาสตร์ทหาร การอำนวยการยุทธ์ และการใช้กำลังทหารทั้งในยามสงบและยามสงคราม
 • บริหารองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในภาพรวมของประเทศบริหารองค์กรแบบธรรมาภิบาล
 • ขีดความสามารถของผู้บริหารองค์กร
  • สามารถเป็นผู้นำผู้บริหารองค์กรของหน่วยงานภาครัฐในระดับกลางได้
  • สามารถจัดทำยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ขององค์กรในระยะยาวให้บรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐได้๔.๓บริหารทรัพยากรของหน่วยงานและองค์กรภาครัฐในสภาวะวิกฤติได้

5.คุณสมบัติของนายทหารและนายตำรวจ ที่ต้องการเข้ารับการศึกษาโรงเรียนเสนาธิการ

คุณสมบัติของนายทหารและนายตำรวจ ที่ต้องการเข้ารับการศึกษาโรงเรียนเสนาธิการ จะมีดังต่อไปนี้

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป และสำเร็จหลักสูตรประจำจาก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศหรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารต่างประเทศ ที่มีหลักสูตรเทียบเท่า
 • มียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือเทียบเท่า
 • อายุไม่เกิน 53 ปี ( นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร หรือนับถึงปีที่เปิดการศึกษา )
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ทนต่อการตรากตรำในการศึกษา และผ่านการตรวจร่างกาย โดยมีใบรับรองแพทย์ทหารว่าไม่มีโรคที่ขัดต่อการศึกษา
 • เป็นผู้ที่ทางราชการไว้วางใจให้เข้าถึงชั้นความลับของทางราชการขั้น “ลับที่สุด”
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษดี สามารถค้นคว้าหลักฐานจากเอกสาร หรือตำราภาษาอังกฤษได้
 • ไม่ติดการปฏิบัติราชการอื่น ในขณะเข้ารับการศึกษา

6.คุณสมบัติของข้าราชการพลเรือนที่ต้องการเข้ารับการศึกษาโรงเรียนเสนาธิการ

คุณสมบัติของข้าราชการพลเรือนที่ต้องการเข้ารับการศึกษาโรงเรียนเสนาธิการ จะมีดังต่อไปนี้

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง หรือเทียบคุณวุฒิให้
 • เป็นข้าราชการพลเรือนระดับ 7
 • อายุไม่เกิน 48 ปี โดยนับถึงปีเข้ารับการศึกษา
 • มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำในการศึกษาและปฏิบัติงานในการศึกษาได้ ผ่านการตรวจร่างกาย และมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีโรคขัดต่อการศึกษา
 • ได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงชั้นความลับชั้น “ ลับที่สุด”
 • เป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดี สามารถค้นคว้าหลักฐานจากเอกสารหรือตำราภาษาอังกฤษได้
 • ไม่ติดการปฏิบัติราชการในขณะรับการศึกษา

7.จุดมุ่งหมาย หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ หมวดวิชาความมั่นคงแห่งชาติ

หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือหมวดวิชาความมั่นคงแห่งชาติ (TheaterSecurityDecision Making) จะมีจุดมุ่งหมายให้นายทหารนักเรียนมีความเข้าใจในภาพรวมด้านความมั่นคงในภูมิภาคและการกำหนดแนวคิดทางยุทธศาสตร์ ซึ่งจะสัมพันธ์กับการจัดโครงสร้างกองทัพไทยและหน้าที่ของฝ่ายอำนวยการ กรณีศึกษาจากการทำสงคราม การวางแผนทางทหาร การบริหารงานทางทหาร ปฏิบัติการทางทหาร รวมถึงส่วนสนับสนุนต่างๆ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการศึกษาในเรื่องการวางแผนทางทหารต่อไป

8.จุดมุ่งหมาย หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ หมวดวิชาเสนาธิการกิจ

หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือหมวดวิชาเสนาธิการกิจ (Staff Affair) จะมีจุดมุ่งหมายให้นายทหารนักเรียนมีความรู้ และความเข้าใจในการ คิด เขียน พูด และวิเคราะห์เหตุการณ์ เพื่อนำมาซึ่งการกำหนดแนวความคิดในระดับยุทธการในการทำสงคราม นอกจากนั้นจะได้ศึกษากระบวนการตัดสินใจ และการเชื่อมโยงของกระบวนการตัดสินใจวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางทหาร การวางแผนทางทหารและการสั่งการ ตลอดจนการบริหารงานทางทหารทั้งยามสงบและยามสงครามได้อย่างมีระบบ

9.จุดมุ่งหมาย หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ หมวดวิชาปฏิบัติการทางทหาร

หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือหมวดวิชาปฏิบัติการทางทหาร(Joint Military Operations) จะมีจุดมุ่งหมาย ให้นายทหารนักเรียนมีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการใช้กำลังในทุกระดับของกองทัพเรือ ทั้งแผนประณีต (Deliberate Plan) แผนเผชิญสถานการณ์วิกฤติ (Crisis Action Plan: CAP)จนถึงการจัดทำคำสั่งยุทธการ(Operational Order)ร่วมจัดทำแผนการใช้กำลังร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพอื่นๆ ได้ สามารถอำนวยการยุทธ์ในระดับยุทธการ -ยุทธวิธีมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติการร่วม -ผสมกับนานาชาติ ซึ่งมีแนวโน้มใช้การปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากสงคราม อันเป็นการสนองตอบวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์-ยุทธการที่ถ่ายทอดมาจากนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

10.จุดมุ่งหมาย หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ หมวดวิชาสังคม

หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือหมวดวิชาสังคม (Social) จะมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการเข้าสังคมที่ถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วยระเบียบแบบแผนประเพณีและระเบียบปฏิบัติของสังคมโดยทั่วไป ทั้งอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกการแสดงแนวความคิดของนักศึกษาในเรื่องที่น่าสนใจในรูปของเอกสาร และการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลสำคัญของหน่วยงานต่างๆ การสัมผัสกับสภาพแวดล้อมจริงของพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งทราบกฎ กติกา และวิธีการเล่นกีฬาที่ได้รับความนิยมในสังคมเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

11.หน้าที่ กองบัญชาการ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

กองบัญชาการ มีหน้าที่ บริหารงานและดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและพิธีการ การวางแผนและโครงการ รวมทั้งงานสนับสนุนการศึกษาต่าง ๆ และซ่อมบำรุง อุปกรณ์ เครื่องช่วย วัสดุอุปกรณ์ ห้องเรียน ห้องสัมมนา ฯลฯ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ และหลักสูตรนายทหารอาวุโส รวมทั้งหลักสูตรต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีหน้าที่จัดทำแผนงานโครงการ และอำนวยการบริหารการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ดูแลการบริหารงานเกี่ยวกับงานวิทยานิพนธ์ ดำเนินงาน ด้านสถิติ และการประเมินผลในการบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิต รวมทั้งอำนวยความสะดวกในด้านงานธุรการ ติดต่อ ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกองทัพเรือ

12.หน้าที่ กองการปกครอง ในโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

กองการปกครอง มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา การประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล และความสามารถของนายทหารนักเรียนร่วมกับกองการศึกษา การสถิติและทะเบียนประวัติ งานพิธีการต่าง ๆ งานสังคม กีฬา การดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ แก่นายทหารนักเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

13.หน้าที่ กองการศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

กองการศึกษา มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ. รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบาย ประมวลและสาระหลักสูตรที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ การจัดตารางสอน การเบิกจ่ายเงินค่าสอนค่าสัมมนาต่าง ๆ การประชุมเพื่อเตรียมการสอน การฝึกและการสัมมนาทางวิชาการ อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณ์การศึกษา ตำรา ใบระเบียนการศึกษา แต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์คุมกลุ่มสัมมนา ( Directing Staffs) ในการเรียนการสอน รวบรวมการวัดผลการศึกษาจากอาจารย์ผู้สอน ประเมินผลการศึกษาการสอน และประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลของนายทหารนักเรียนร่วมกับกองการปกครอง ดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นายทหารนักเรียน

14.การดำเนินการศึกษา ของ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

การดำเนินการศึกษา ของ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ จะมีลักษณะเป็นการศึกษาในแบบ Active Learning โดยจะมุ่งให้นายทหารนักเรียนรู้จักการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งตัวผู้เรียนจึงจะมีบทบาทอย่างมากต่อความสำเร็จของการศึกษา การเข้าฟังบรรยายนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษาและไม่ใช่ส่วนที่สำคัญที่สุด แต่ส่วนสำคัญที่สุดคือการที่ผู้เรียนต้องค้นคว้าทั้งจากเอกสารอ่านประกอบและข้อมูลจากแหล่งอื่น รวมทั้งจากประสบการณ์ตรงของนายทหารนักเรียนนำมาประมวลกับหลักวิชาที่ได้รับจากผู้บรรยายเพื่อพัฒนาแนวความคิดของตัวผู้เรียนเอง แนวความคิดที่พัฒนาขึ้นเองนี้ผู้เรียนจะได้จากการแลกเปลี่ยนกับผู้บรรยาย อาจารย์ประจำกลุ่มสัมมนา และระหว่างผู้เรียนด้วยกันในห้องเรียนหรือห้องสัมมนานั่นเอง

15.การแต่งกายในการเข้าเรียน

 • ขณะที่รับการศึกษา ณ วิทยาลัยให้แต่งเครื่องแบบชุดปฏิบัติราชการตามปกติ ยกเว้นจะมีคำสั่ง เป็นอย่างอื่น และขณะอยู่นอกชายคาให้สวมหมวกทุกครั้ง
 • การไปดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศให้แต่งกายตามที่กำหนดไว้ในคำสั่ง
 • การฝึกร่วมกับ รร.สธ.เหล่าทัพ ให้แต่งกายตามที่กำหนดไว้ในคำสั่ง

16.กิจกรรมที่สำคัญของนายทหารนักเรียนการศึกษาในหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ

กิจกรรมที่สำคัญของนายทหารนักเรียนการศึกษาในหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือนั้น ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างนายทหารนักเรียนด้วยกันเอง และระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเสนาธิการทหารของเหล่าทัพ ทั้งทางด้านการศึกษาและการสังคมตามช่วงเวลาที่เหมาะสมตลอดหลักสูตร โดยมีกิจกรรมดังนี้

 • กิจกรรมปฐมนิเทศ
 • กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
 • กิจกรรม Internationalday
 • กิจกรรมเสธสัมพันธ์
 • การฝึกยุทธกีฬาร่วม
 • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนอกสถานที่

17.ช่วงเวลาในการศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

ช่วงเวลาในการศึกษา จะมีระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรประมาณ 11 เดือนครึ่ง

เป็นการศึกษาทั้งวันแบ่งเป็นช่วงเช้า 3 คาบ และช่วงบ่าย 3 คาบ โดยในแต่ละคาบจะทำการศึกษา 50 นาทีพัก 10 นาที

18.การประเมินผลการศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

การประเมินผลการศึกษา (Student Evaluation) โดยตัวหลักสูตรนี้จะประเมินผลนายทหารนักเรียนจากการแก้ปัญหารายบุคคล(การสอบ) การร่วมอภิปราย การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และกิจกรรมด้านการศึกษาต่างๆ รวมทั้งการจัดทำเอกสารส่วนบุคคลทั้งสองเล่ม (เอกสารการพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ และเอกสารวิจัย)นอกจากนี้จะทำการประเมินผลส่วนบุคคลด้านพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม ปฏิภาณ บุคลิกลักษณะ ความรู้ความสามารถพิเศษและความเป็นผู้นำหรือผู้บริหารด้วยโดยจะรายงานผลการศึกษารายบุคคลเสนอต่อ ทร. เมื่อจบการศึกษาต่อไป

19.สิ่งต่างๆ ที่จะได้รับในโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

 • อาคารพักนายทหารสัญญาบัตรสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ขอใช้บริการห้องพักโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือได้รับการจัดสรรในจำนวนจำกัดพักได้ห้องละ 2 คน มีค่าบริการในแต่ละห้องแตกต่างกัน ดังนี้
  • เก็บค่าบริการในอัตราต่อเดือนห้องละ 500 บาท (สำหรับห้องธรรมดา)
  • เก็บค่าบริการในอัตราต่อเดือนห้องละ 1,000 บาท (สำหรับห้องปรับปรุง)
  • เก็บค่าบริการในอัตราต่อเดือนห้องละ 2,000 บาท (สำหรับห้องมิตรปรเทศที่มีขนาดใหญ่ และสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่า)
 • มีที่จอดรถสำหรับนักศึกษา อยู่ทางด้านทิศใต้ของอาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
 • การบริการอาหารกรมยุทธศึกษาทหารเรือได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นายทหารนักเรียนทุกคน โดยตัวห้องอาหารจะอยู่ที่ชั้น 1 อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
 • ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีศาลายา จะเปิดให้บริการแก่นายทหารนักเรียนที่ต้องการออกรอบเล่นกอล์ฟ โดยมีค่ากรีนฟี เพียงท่านละ 50 บาท ต่อครั้ง และยีงมีสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ โดยจะมีค่าบริการลูกกอล์ฟถาดละ 25 บาท
 • ห้องออกกำลังกาย (FitnessCenter) ตั้งอยู่ที่บริเวณด้านข้างอาคารศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีศาลายา เปิดให้บริการแก่นายทหารนักเรียนในราคาเพียงท่านละ 20 บาทต่อครั้ง
 • โรงยิมในร่ม จะตั้งอยู่บริเวณด้านขวาของห้องออกกำลังกาย

20.ติดต่อ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

 • Website navy.mi.th
 • โทรศัพท์ กองการปกครองโทร. 024750146 หรือ 024753510
 • โทรศัพท์ กองการศึกษาโทร. 02475350
 • โทรศัพท์ ธุรการกองบัญชาการโทร. 024755492