รวมกฎหมายและระเบียบ ที่ออกสอบ ตม.

2105
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตม. หนังสือเดินทาง
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตม. หนังสือเดินทาง

การสอบนายร้อย ตม. บุคคลภายใน ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ ตม.

 • คะแนนภาษาอังกฤษ ตม. 60 คะแนน
 • ยกเลิก การยื่นผลคะแนน TOEIC ,TOEFL IBT ,CU-TEP และ IELTS ตัวเก่า และใช้ตัวใหม่ตามหนังสือด้านล่าง
 • ประกาศยกเลิก ลงวันที่ 3 ธ.ค.2561
 • จะมีการสอบภาษาอังกฤษ ตม. อีกครั้งวันที่ 26 ม.ค.2562
 • หลักเกณฑ์นี้ จะใช้กับบุคคลภายใน(ที่เป็นตำรวจอยู่แล้ว) และบุคคลภายนอก(ที่ยังไม่เป็นตำรวจ)
หลักเกณฑ์นี้ จะใช้กับบุคคลภายในและบุคคลภายนอก
หลักเกณฑ์นี้ จะใช้กับบุคคลภายในและบุคคลภายนอก 2
หลักเกณฑ์นี้ จะใช้กับบุคคลภายในและบุคคลภายนอก 3
หลักเกณฑ์นี้ จะใช้กับบุคคลภายในและบุคคลภายนอก 4


สรุปเนื้อหา ตามประกาศใหม่


1. คะแนนภาษาอังกฤษ 

 1. ภาษาอังกฤษ ตม. 60 คะแนน 
 2. TOEIC 495 คะแนน 
 3. TOEFL IBT 60 คะแนน 
 4. CU-TEP 60 คะแนน 
 5. IELTS 4.5 คะแนน

คะแนนภาษาอังกฤษ อย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 1-5 ที่ยังไม่หมดอายุ (เหมือนประกาศเดิม)


2. ภาษาจีน (HSK)

 • ระดับ 3 คะแนน 240
 • ระดับ 4 คะแนน 180


3. ภาษาอื่นๆ

 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาเกาหลี
 • ภาษาอื่นตามที่ สตม. กำหนด
 • คะแนนไม่น้อยกว่าระดับ 3 ตามที่สถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ทางด้านภาษานั้นๆ กำหนด

คะแนนภาษาอังกฤษคงเดิม เพิ่มเติมภาษาจีน และภาษาอื่นๆ


วิชาที่ใช้สอบนายร้อย ตม. บุคคลภายใน

1. สายบัญชี

 1. หลักการบัญชีทั่วไป
 2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561
 3. คณิตศาสตร์
 4. ภาษาไทย
 5. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 6. พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ,กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 ,กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547
 7. ภาษาอังกฤษ

2. สายอำนวยการ

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ.2556
 2. ...คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 3. ทักษะงานอำนวยการ (ความรู้พื้นฐานฝ่ายกำลังพล+แผนและยุทธศาสตร์+ส่งกำลังบำรุง+งบประมาณ+ระเบียบพัสดุ+กฎหมายเกี่ยวกับพัสดุ+ความรู้พื้นฐานของระเบียบงานการเงิน+ภารกิจของฝ่ายอำนวยการ+สารสนเทศสำนักงาน Wprd Excel Powerpoint+การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย+Social Media+เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่)
 4. คณิตศาสตร์
 5. ภาษาไทย
 6. พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ,กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 ,กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547
 7. ภาษาอังกฤษ

3. สายป้องกันปราบปราม

 1. ...คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 2. .วิ.อาญา
 3. .อาญา
 4. กฎหมายลักษณะพยาน
 5. คณิตศาตร์
 6. ภาษาไทย
 7. พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ,กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 ,กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547
 8. ภาษาอังกฤษ

Download กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่ออกสอบ นายร้อย ตม. บุคคลภายใน

1.พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

2.บันทึกคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

3.ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

4.ประมวลกฎหมายอาญา

5.พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

6.กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556

7.กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551

8.กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547

9.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 

10.ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ.2556

11.มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561

***กฎหมายและระเบียบทั้ง 11 ตัวสีน้ำเงินด้านบน กด Download ได้เลยครับ Update ล่าสุดจากกฤษฎีกา และราชกิจจานุเบกษา!!

 

ตม.นานๆ เปิดที เปิด 1,000 อัตราแบบนี้ ไม่รู้อีกกี่ปีจะมีอีก คลิกเลย >>> หนังสือคณิต+อังกฤษ ที่จะทำให้สอบติด ตม. ปีนี้

หนังสือคณิต+อังกฤษ ที่จะทำให้สอบติด ตม. ปีนี้


ปล.1 ไม่หวงข้อมูลครับ แต่หากนำไปใช้ ขอให้เครเดิต Nine100.com นะครับ

นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561

ปล.2 สนใจ แนวข้อสอบเก่า ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !! คลิกปุ่มสีฟ้าด้านล่าง แล้วพิมพ์ 1 เพื่อรอรับข้อสอบ ตม. คลิกเลย