รวมกฎหมายที่ออกสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตม.

3222
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตม. หนังสือเดินทาง
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตม. หนังสือเดินทาง

วิชาที่ใช้สอบนายสิบ ตม. บุคคลภายนอก(คนที่ยังไม่เป็นตำรวจ)

 

ปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ 150 คะแนน

 1. ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์) 15 ข้อ
 2. ภาษาไทย 15 ข้อ
 3. ...คนเข้าเมือง พ..2522 กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 50 ข้อ
 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ..2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 15 ข้อ
 5. สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 20 ข้อ
 6. ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ
 7. ...ตำรวจแห่งชาติ พ..2547 และระเบียบเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณของตำรวจ 10 ข้อ
 8. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน 10 ข้อ

ต้องได้ คะแนนวิชาส่วนที่ 1 (ตามข้อ 1 และข้อ 2) รวมกันไม่น้อยกว่า 60% และต้องได้ คะแนนวิชาส่วนที่ 2 (ตามข้อ 3 ถึงข้อ 8) รวมกันไม่น้อยกว่า 60% จึงจะถือว่าสอบผ่าน

 

เรียงลำดับตามคะแนน จากมากไปน้อย 

กรณี คะแนนเท่ากัน

 • คนที่ได้คะแนนสอบรอบที่ 3 มากกว่า อยู่ลำดับสูงกว่า
 • ถ้าคะแนนตามข้อ 1 เท่ากัน คนที่ได้คะแนนวิชาตามข้อ 3 ถึง 8 รวมกันมากกว่า อยู่ลำดับสูงกว่า
 • ถ้าคะแนนตามข้อ 2 เท่ากัน คนที่ได้คะแนนวิชาภาษาไทยมากกว่า อยู่ลำดับที่สูงกว่า
 • ถ้าคะแนนตามข้อ 3 เท่ากัน ให้คนที่สมัครสอบและชำระเงินก่อน อยู่ลำดับที่สูงกว่า

***อ้างอิงจากการสอบรอบล่าสุด อาจมีการเปลี่ยนแปลง รอประกาศอย่างเป็นทางการ ***

 


 

Download กฎหมายที่ออกสอบ นายสิบ ตม. บุคคลภายนอก (คนที่ยังไม่เป็นตำรวจ)

 

1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ออกสอบ 50 ข้อ 


2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกสอบ 15 ข้อ


3. พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และระเบียบเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณของตำรวจ ออกสอบ 10 ข้อ

 

กฎหมายและระเบียบ ที่เป็นตัวอักษรสีน้ำเงินด้านบน กด Download ได้เลยครับ Update ล่าสุดจากกฤษฎีกา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา!!


***ข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงจากการสอบรอบล่าสุด อาจมีการเปลี่ยนแปลง รอประกาศอย่างเป็นทางการ ***

 

ปล.ไม่พลาดประกาศสอบ + แนวข้อสอบเก่า เป็นเพื่อนทางไลน์พี่เดี่ยว แอดเลย

nine100-line-addfriends